Beviljade lokala projekt i Hedemora kommun

 

41

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

57

Förstudie ädelfiskpassage Ålängsån

60

Landsbygdsutveckling Garpenberg

64

Långshyttan – ett återbruk

84 Vikmanshyttan
 86 Bagarstuga skurbrygga Långshyttan

101

En dag för företaget i Stjärnsund

106

 Svinö Fiber

117

Matsesgården
120 Stjärnsund - centrum för permakulturlärande
134 Utveckling av Hovrans våtmarksområde
140 Fokus Integration

 

Verksamhet i Hedemora kommun bedrivs också inom projektet Lustfylld Mat (Säter, Hedemora och Avesta) samt inom Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Hedemora kommun

Dnr 41 Förstudie för utveckling av Stjärnsund  (pdf, 458 kB)

Dnr 57 Förstudie ädelfiskepassage Ålängsån  (pdf, 395 kB)

Dnr 60 Landsbygdsutveckling i Garpenberg  (pdf, 389 kB)
Dnr 64 Långshyttan - ett återbruk  (pdf, 386 kB)
Dnr 84 Vikmanshyttan  (pdf, 318 kB)
Dnr 86 Bagarstuga skurbrygga Långshyttan  (pdf, 358 kB)
Dnr 101 En dag för företaget i Stjärnsund  (pdf, 178 kB)
Dnr 106 Svinö Fiber  (pdf, 119 kB)
Dnr 117 Matsesgården  (pdf, 454 kB)
Dnr 120 Stjärnsund - centrum för permakulturlärande  (pdf, 766 kB)
Dnr 134 Utveckling av Hovrans våtmarksområde  (pdf, 685 kB)
Dnr 140 Fokus Integration  (pdf, 357 kB)

 

 

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Dnr:   41

Jnr:  2009-5896

Projektägare:  Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2009-09-08 – 2011-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Hedemora kommun har inköpt mark för utbyggnad av bostäder i Stjärnsund. Idén med projektet är att först genomföra en förstudie för att i ett senare skede konkret arbeta för att öka antalet permanentboende på den inköpta marken och stimulera nya företag att etablera sig i Stjärnsund.

SYFTE
Syftet med förstudien är främst att öka kunskapen inom projektgruppen och skapa ett kontaktnät på lokal nivå samt att initiera vissa konkreta åtgärder.
Förstudien syftar därmed att medverka till
· att villa- och hustomter i Stjärnsund planeras och marknadsförs i och utanför kommunen
· att en fungerande tomtkö upprättas i kommunen
· att undersöka möjligheten av att en ekoby byggs i eller i närheten av Stjärnsund
· att initiera utbyggnad/anordnande av seniorbostäder för äldres olika behov
· att initiera inköp av mark i utkanten av Stjärnsund för företagsetablering
· att undersöka om befintliga lokaler i Stjärnsund kan renoveras för företagsetablering

LÅNGSIKTIGT MÅL
Målet är långsiktigt ökat permanentboende och nya företagsetableringar i Stjärnsund.
Delmål är att år 2012
· åtta nya familjer har bosatt sig permanent
· nya företag har etablerat sig i Stjärnsund och genererat 10 arbetstillfällen (heltid)
· två seniorboenden har nybyggts/anordnats
· planering för anläggning av en ekoby har påbörjats

MÅLGRUPPER
· Föreningar och organisationer i bygden
· Byggföretag som är intresserade av att bygga bostäder
· Personer som är intresserade av att bosätta sig i Stjärnsund
· Företag som kan tänkas etablera sig i Stjärnsund
· Ekologiskt intresserade personer

VERKSAMHETER
· Möten och kontakter med företrädare för Hedemora kommun, företag, föreningar och privatpersoner
· Framställning av material för marknadsföring
· Presentation och marknadsföring av Stjärnsund och projektet, bl.a. vid mässor
· Utskick av presentationsmaterial
· Aktivering av Företagsföreningen i Stjärnsundsbygden
· Studiebesök vid företagsbyar och eko-byar, som kan bidra till ökad kunskap för projektgruppen

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-11-18:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till inflyttning av permanentboende och företag, vilket i sin tur kan förväntas bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter, bibehållen samhällsservice och stärkt lokal ekonomi. På grund av den stora efterfrågan på boende i Stjärnsund bedöms projektet ha en stor utvecklingspotential. Genom projektet erbjuds dessutom ett tillfälle till praktisk tillämpning av kunskaperna vid högskolekursen ”Bärkraftigt byggande och boende”, vilken tillkom som resultat av ett projekt med stöd från LEADER+ Nedre Dalälven.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   141 238 kr

Totalt använda resurser i projektet:   349 832 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 4,1 MB)

Kontaktperson:

Tommy Forsberg, 0225-803 25, tommy.forsberg007@bredband.net

 

Rune Dahlén,  0225-803 66,  rune.dahlen@hotmail.com

 

Gunhild Roos,  0225- 800 15,  rev.r@tele2.se

 

Greger Nyström,  0225-800 36, 073-420 69 85, greger56a@hotmail.com

Hemsida:

stjarnsundsbyggrupp.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 458 kB)

 

 

Förstudie ädelfiskepassage i Ålängsån vid Ängelsfors

Dnr:   57

Jnr:  2010-4131

Projektägare:  Husby Norra Fiskevårdområdesförening, id. förening

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2010-01-25 – 2011-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
För att ge goda förutsättningar för öringbeståndets fortlevnad samt för att öka attraktionskraften för fisket i Hedemora kommuns norra del behöver föryngringsplatser för i första hand öring anläggas i Ålängsån vid Ängelsfors. Lekbottnar har iordningställts av Husby norra fiskevårdsområdesförening under 2008 nedströms dammluckorna vid Ålängsåns utlopp i Kalven/Edsken. I Ålängsåns övre delar finns ett antal vandringshinder, t.ex. dammluckor, vilka omöjliggör för lekande fiskar att ta sig vidare upp i tillrinningsområdena. Detta måste avhjälpas om möjligheter ska finnas för ett livskraftigt öringbestånd. Med bra lekmöjligheter för öringen kommer i första hand sjöarna Edsken och Fullen att erhålla en ökad attraktionskraft för såväl bofasta som tillresta fritidsfiskare och naturälskare.

Som en första åtgärd behöver en utredning genomföras vilken klarlägger hur fisken tar sig förbi vandringshindren upp i Ålängsån. Dessutom måste förutsättningarna samt kostnader för ett eventuellt genomförande tas fram. Vidare måste intresset för ett genomförande utredas bland övriga intressenter som t.ex. markägare, myndigheter, berörda kommuner m.fl.

SYFTE
Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag för hur man öppnar upp vandringshindren i Ålängsån och skapar en långsiktig biologiskt hållbar lösning för öringbeståndets fortlevnad. Detta medför även en ökad turisttillströmning och därmed även möjligheterna till nyföretagande i trakten samt i övrigt ett bidrag till att förstärka en attraktiv bygd.

MÅL
Målet med förstudien är att på ett ekonomiskt optimalt sätt med markägares, intressenters och myndighetens godkännande ta fram genomförande-, tids- och finansieringsplan/ kostnadskalkyl.

I slutrapporten redovisas:
· Sammanfattning av intressenters syn på ett genomförande av projektet
· Tekniskt underlag för ett genomförande av utpekat alternativ
· Ekonomiskt behov samt förslag till finansiering för att realisera projektet
· Förslag till tidsplan för ett genomförande

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och möjliggör ett första steg i en process som, om den visar sig framgångsrik, har goda förutsättningar att bidra till såväl ökad biologisk mångfald som nya försörjningsmöjligheter inom fisketurismen.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   164 303 kr

Totalt använda resurser i projektet:   327 244 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,8 MB)

Kontaktperson:

Leif Nellfors, 0225-600 73, 070-661 47 97, leif.nellfors@telia.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 395 kB)

 

 

Landsbygdsutveckling Garpenberg

Dnr:  60

Jnr:  2010-2773

Projektägare:  Garpenbergs Intressenter AB (GIAB)

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2010-03-08 – 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I Garpenberg med omnejd finns ett flertal mindre företag med behov och ambitioner att utveckla sin affärsverksamhet. Dessutom finns i trakten flera större företag som regelmässigt behöver tjänster i olika former från små lokala företag. Detta gäller inte minst Boliden Mineral AB som f.n. genomför en betydande expansion av sin verksamhet i Garpenberg.
Samtidigt finns i Herrgårdsområdet en värdefull resurs som idag står outnyttjad: f.d. SLU:s/Skogshögskolans anläggning med lokaler för kontorsändamål, undervisning, laboratoriearbete, växtodling m.m.

SYFTE
Projektets syfte är att
· främja entreprenörskap i Garpenberg med omnejd genom att stödja och stimulera samverkan mellan företag och undersöka förutsättningarna för att nyttja gemensamma resurser,
· inventera, koordinera och organisera befintliga och tillskapade resurser för företag i Garpenbergsområdet,
· särskilt stödja kvinnors företagande genom samarbete med Hedemora Näringslivsbolag och dess projekt ”Isbryterskan”.

MÅL
Projektets allmänna mål är att bidra till stärkt entreprenörskap samt bevarande och tillskapande av nya försörjningsmöjligheter, i första hand inom jord- och skogsbruksrelaterade verksamheter.
Ett specifikt mål är att inledningsvis 5-10 företag ska engagera sig för utveckling av verksamheter med bas i f.d. SLU:s/Skogshögskolans lokaler i Garpenberg.

GENOMFÖRANDE
Projektet inleds med en kartläggning/inventering av den aktuella situationen bl.a. med hjälp av offentliga sammankomster och uppsökande kontaktverksamhet. Ambitioner, önskemål och planer för framtiden inhämtas. Den efterföljande fasen i arbetet innebär en sammanställning och därefter koordinering/organisering av den inhämtade informationen.
Viktiga arbetsuppgifter i projektet är att stimulera nätverksbyggande för utökat samarbete, föreslå logistiklösningar, organisera gemensamt ägda lokaler, initiera nya verksamheter och medverka till att erforderliga utbildningsinsatser kommer till stånd.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-05-24:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har, om det utvecklas väl, goda förutsättningar att bidra till ett stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter i Garpenbergsområdet.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   205 388 kr

Totalt använda resurser i projektet:   413 725 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,3 MB)

Kontaktperson:

Alf Arvidsson,  0225-221 62,  070-319 96 48,  alf.arvidsson@alfaforvaltning.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 389 kB)

 

 

Långshyttan - ett återbruk

Dnr:  64

Jnr:  2010-3888

Projektägare:  Långshyttans Samrådsgrupp, ideell förening

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2010-04-26 – 2012-02-28

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Under de senaste åren har det i olika sammanhang uppkommit ett flertal idéer om utvecklingsprojekt för att stärka orten Långshyttan och dess entreprenörskap. Långshyttans Samrådsgrupp vill i denna förstudie undersöka bärkraften hos en del av dessa idéer samt planera och organisera arbetet med att förverkliga de högst prioriterade.

SYFTE
Projektet syftar till att bidra till nya försörjningsmöjligheter och stärkt entreprenörskap i Långshyttan genom att
· undersöka ett antal projektidéer med avseende på genomförbarhet, möjliga effekter, resursbehov, finansiering m.m.
· fånga upp nya idéer som uppkommer under projekttiden,
· bygga nätverk och bilda arbetsgrupper för genomförande av respektive idé,
· utarbeta konkreta planer för att förverkliga de högst prioriterade idéerna,

MÅL
Ett konkret mål är att vid förstudiens slut kunna presentera en slutrapport som kan utgöra en utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet i Långshyttan. I slutrapporten kommer för var och en av de undersökta projektidéerna att redovisas
1) en kort beskrivning av det genomförda arbetet med att undersöka idéns bärkraft,
2) en välgrundad bedömning av möjligheterna att genomföra idén,
3) Samrådsgruppens prioritering av idén samt, ifall idén getts en hög prioritet,
4) ett förslag på hur arbetet ska drivas vidare för att förverkliga idén, i fråga om organisation och ansvarsfördelning för det praktiska genomförandet, finansiering m.m.

GENOMFÖRANDE
I första hand kommer följande nio projektidéer att undersökas:
1) Fiske och tillgänglighet till sjön Amungen
2) Torgmarknad – närproducerat
3) Långshyttans ishall
4) Camping i Långshyttan
5) Jägar-weekend
6) Återbruk – hantverk – matproduktion
7) Skulpturpark
8) Hjärtat av Långshyttan – brukets gamla entré
9) Marknadsföringsplan

Även andra projektidéer kan tas upp och granskas, ifall sådana uppkommer under förstudiens gång. Det konkreta arbetet med att förverkliga de prioriterade idéerna ligger däremot utanför ramen för förstudien.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-05-24:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att på sikt bidra till stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter genom att närmare undersöka ett antal projektidéer som framkommit inom det pågående lokala utvecklingsarbetet.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   151 750 kr

Totalt använda resurser i projektet:   218 986 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,6 MB)

Kontaktperson:

Anki Rooslien,  0225-614 90,  070-329 12 94,  corpusanki@gmail.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 386 kB)

 

 

Vikmanshyttan

Dnr:  84

Jnr:  2011-563

Projektägare:  Hedemora Näringsliv AB

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2011-01-24 - 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Foto: Berit Zöllner, Dalarnas Tidningar

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
1976 lades verksamheten i dåvarande Vikmanshyttans bruk ned med oerhörda konsekvenser för
samhället Vikmanshyttan. Massiva insatser sattes in från samhälle och näringsliv (Stora Kopparberg)
med målsättningen att återskapa minst 400 arbetstillfällen. En mängd nyetableringar genomfördes med blandat resultat. Under 80-talet utvecklades en kärna av företag som visade stor utvecklingspotential och de utgör i dag stommen i Vikmanshyttans näringsliv. Under 90-talet kom nästa stora bakslag då den mekaniska verkstaden lades ned. Förutom förlorade arbetstillfällen stod också den största industrilokalen tom med åtföljande förfall under slutet av 90-talet.
Wikmanshyttans Företagshotell bildades 1999 med syftet att förvärva ovan nämnda lokaler. Initiativtagare och delägare var det lokala näringslivet i Vikmanshyttan och Hedemora kommun.

SYFTE
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för befintligt näringsliv att utvecklas och nya företag att etablera sig i Vikmanshyttan och därmed öka försörjningsmöjligheterna på landsbygden. Detta ska ske genom en aktiv samverkan mellan redan befintliga företag, Wikmanshyttans Företagshotell, utvecklingsgrupper och andra ideella resurser på orten samt Hedemora Kommun och utvecklingsbolag/ organisationer som Invest in Dalarna Agency, Hedemora Näringsliv AB etc.
Genom samverkan med de eventuella insatserna från Hedemora Kommuns sida avseende planlagd industrimark i Vikmanshyttan och framför allt företagshotellets fastighet kan en optimal och långsiktigt hållbar lösning komma till stånd.

 

MÅL
Målsättningen är att genomföra projektet och därigenom ha stärkt Vikmanshyttan som ort att bo och etablera sin verksamhet i. Vikmanshyttan som ort med det starka företagsnätverk kommer att nyttjas för att kunna erbjuda en långsiktig lösning av lokal och markbehoven för såväl det lokala näringslivet och för hela kommunen med omnejd.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-02-23:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har förutsättningar att bidra till stärkt entreprenörskap, inflyttning av hushåll och företag samt därmed nya försörjningsmöjligheter i
Vikmanshyttan.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   486 480 kr

Totalt använda resurser i projektet:  780 011 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,0 MB)

Kontaktperson:

Inger Wilstrand,  0225-572 72,  070-224 31 13,  inger@hedemoranaringsliv.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 318 kB)

 

 

Bagarstuga och skurbrygga i Trollbo Långshyttan

Dnr:  86

Jnr:  2011-564

Projektägare:  Långshyttans Samrådsgrupp

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2011-01-25 - 2012-04-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Långshyttans Samrådsgrupp har under 2010 och 2011 arbetet med en förstudie som kallas "Långshyttan ett återbruk". Förstudien har arbetat med olika kända frågor som fanns från projektets start men under arbetets gång har nygamla idéer dammats av. En önskan som funnits i minst 20 år är att återskapa en bagarstuga samt skurbrygga.

SYFTE
Är att skapa gemenskap mellan den ideella gruppen och entreprenörerna. Vi kan skapa något som stöttar och utvecklar varandras verksamheter. Det här är det första konkreta projekt som har skapats av ideella och för Långshyttans bästa.

MÅL
Är att tillsammans med ideella krafter och entreprenörerna på orten skapa något som kan vara till glädje för bruksborna och gästande turister/konferensdeltagare. En bagarstuga och en skurbrygga som påminner om kvinnors historia samt ökar kunskapen om vårt dagliga bröd.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-02-23:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har förutsättningar att stärka samarbete och lokal förankring av det fortsatta utvecklingsarbetet. På längre sikt kan projektet därmed förväntas bidra till en stärkt lokal ekonomi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   134 806 kr

Totalt använda resurser i projektet:   191 681 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,4 MB)

Kontaktperson:

Anki Rooslien,  0225-614 90,  070-329 12 94,  corpusanki@gmail.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 358 kB)

 

 

En dag för företaget i Stjärnsund

Dnr:  101

Jnr:  2011-5939

Projektägare:  Stjernsunds AIF, ideell förening

Kommun:  Hedemora kommun

Projekttid:  2011-09-05 - 2012-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I Stjärnsundsbygden bor ca 500 personer. Stjärnsund är känt för sin fina och välbevarade bruksmiljö och rika kulturliv. På sommaren är orten ofta en mötesplats, t ex i samband med bruksmarknaderna, under Folkmusikfesten i början av augusti, vid konserter i Smedjan eller ondaxdanserna i Folkets park.

I Stjärnsund finns också många kulturutövare, föreningar och mindre entreprenörer som tillsammans skulle kunna skapa en heldag för en större grupp, t.ex. personalen vid ett företag, och även kunna ta hand om organisationen kring det hela. På orten finns också många större och mindre mötesplatser, som kan användas för parallella aktiviteter under dagen.

SYFTE
Syftet med projektet är att ta fram och prova ett koncept för en personaldag för ett större företag eller organisation med 300-600 anställda. Detta är en utveckling av en ny produktidé som är ett nyskapande alternativ till konventionella konferensarrangemang. Hela orten kommer att engageras.

VERKSAMHET
Som pilotevenemang planeras och förbereds en personaldag i Stjärnsund för Högskolan Dalarnas personal, ca 670 anställda. Genomförandet av personaldagen ligger utanför projektet och bekostas av Högskolan Dalarna. Inom projektet kommer erfarenheterna från detta arrangemang att använda för att erbjuda andra företag att lägga sina personaldagar i Stjärnsund. Med rätt organisation kan detta bli en betydande evenemangsnisch för bygden.

I projektet ingår bl. a:
· Kontakta organisationer/personer som kan stå för olika aktiviteter, förhandla fram ersättning
· Göra budget och kontrakt
· Ta fram välkomstbroschyr
· Boka lokaler och se till att det finns/ordnas rätt utrustning
· Ta fram bokningsrutiner för de olika aktiviteterna
· Gå igenom rutiner med de olika engagerade
· Ta fram utvärderingsunderlag
· Ansvara för slutrapportering och utvärdering.
· Förbereda dokumentation
· Ta fram försäljningsmaterial för att kunna sprida konceptet till företag och organisationer inför framtida arrangemang.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-10-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter genom att utveckla en ny produkt med stor utvecklingspotential inom besöksnäringen. Verksamheten kännetecknas av en stark lokal förankring och ett tydligt underifrånperspektiv.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   259 834 kr

Totalt använda resurser i projektet:   404 098 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,7 MB)

Kontaktperson:

Sten Hårdbåge,  0225-800 10,  070-200 44 26,  sten@gabrielstierncrona.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 178 kB)

 

 

Svinö Fiber

Dnr:   106

Jnr:  2012-426

Projektägare:  Svinö Fiber, ideell förening

Kommun:  Hedemora

Projekttid:  2011-11-07 - 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

BAKGRUND
Tillgång till bredband är en förutsättning för nutidens företagande. Dessutom förutsätter allt fler myndigheter att medborgarna kan kommunicera via IT, t.ex. Skatteverket, Jordbruksverket, CDB (djurhändelse), SCB, Försäkringskassan, Hedemora kommun m.fl.

SYFTE
Projektets syften är
· att ge möjlighet för befintliga företagare att fortsätta sin verksamhet och för nya att etablera sig,
· att bevara försörjningsmöjligheterna i Svinö by,
· att skapa nya inkomstmöjligheter, ex. vis genom turism och försäljning av egna varor och produkter,
· att ge möjligheter att arbeta hemifrån via uppkoppling mot sin arbetsgivare,
· att ge ungdomar och äldre möjlighet att bedriva studier på distans,
· att ge äldre möjlighet att bo kvar med hjälp av olika applikationer som IT-värden erbjuder,
· att säkerställa möjligheterna att kommunicera även efter en eventuell nedmontering av telefonluftledning,
· att göra Svinö mer attraktivt för inflyttning av permanentboende och företag.

MÅL
Projektets mål är att kunna presentera ett väl genomarbetat och förankrat underlag för utbyggnad av fiberkabel till Svinö, som kan användas för att gå vidare med finansiering och konkret genomförande

VERKSAMHET
Projektet är en förstudie för att utreda hur många i Svinö by som vill ha bredband via fiber till sig och vad en sådan satsning skulle kosta. I projektet ingår också att ta fram underlag för offertförfrågningar till entreprenörer m.m.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-02-27:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att ta fram underlag för en angelägen utbyggnad av bredband till Svinö. Om dessa planer kan förverkligas, kan effekter dessutom förväntas på ortens attraktionskraft för permanentboende och lokalt företagande. Projektet kännetecknas av ett tydligt underifrånperspektiv och en stark lokal förankring, där de lokala företagen har en ledande roll.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  74 587 kr

Totalt använda resurser i projektet:   134 787 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,6 MB)

Kontaktperson:

Per Funke,  070-569 29 02,  per-funke@swipnet.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 119 kB)

 

 

Matsesgården

Dnr:   117

Jnr:  2012-5657

Projektägare:  Korda Art Productions, ideell förening

Kommun:  Hedemora

Projekttid:  2012-03-19 - 2014-08-30

Projektstatus:  Avslutat

Foto: Sanna Wikström, Gefle Dagblad

Syfte / verksamhet: 
KORDA art productions är en ideell förening och har sedan 1987 producerat scenföreställningar och dansfilmer, som visats i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Chile, Holland, Frankrike, Kanada, Ryssland, Schweiz samt Taiwan. KORDA har även skapande skola projektet DANSLUST.

KORDA art productions vill starta MATSESGÅRDEN Internationellt centrum för koreografi, bildkonst och litteratur i Stigsbo, Stjärnsund, Dalarna. MATSESGÅRDEN skall vara en plats för nationella och internationella koreografer, bildkonstnärer och författare för möten, utbyte av erfarenheter, skapande, forskning, föreställningar samt konferenser inom respektive konstområde. Tanken är att varje konstnär får ett stipendium, som består av en periods vistelse i Stigsbo och efter ett residens lämnar ett avtryck av sitt konstnärskap; ett konstverk, litteraturafton, dansföreställning eller ett antal workshops, inom Hedemora kommun / Dalarna.

MATSESGÅRDEN ska vara en arbetsplats för den ideella föreningen KORDA art productions / film och scenproduktion. Med Stigsbo som bas ska vi skapa koreografi, scenografi, musik, repetera med dansare samt redigera video och musik. Barn och ungdomsverksamhet ska vara en viktig del i verksamheten så att barn och ungdomar får ta del av det konstnärliga skapandet, och själva få utlopp för sin egen kreativitet och skaparlust. Utställningsverksamheten som redan är etablerad i Lillstugan skall utvecklas och utställningar med inbjudna nationella och internationella konstnärer ska äga rum i Lillstugan.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-10-04:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och kan – om det faller väl ut – på längre sikt bidra till nya försörjningsmöjligheter och en stärkt lokal ekonomi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   195 650 kr

Totalt använda resurser i projektet:   372 505 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,9 MB)

Kontaktperson:

Linda Forsman, 0225-800 60, 070-206 93 37,  linda@korda.org

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 454 kB)

 

 

Stjärnsund - centrum för permakulturlärande

Dnr:   120

Jnr:  2012-6780

Projektägare:  Stiftelsen Stjärnsund, ideell förening (Fridhem)

Kommun:  Hedemora

Projekttid:  2012-10-03 -- 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 
BAKGRUND
Permakultur kan kortfattat beskrivas som ett designverktyg för uppbyggnad av starka lokalsamhällen och hållbar landsbygdsutveckling. Att designa ur permakulturperspektiv handlar om att utgå ifrån platsens specifika förutsättningar för att bygga upp hållbara kopplingar och system mellan bostäder, människor, företagande, livsmedelsproduktion, vattenförsörjning, avloppshantering, energiförsörjning etc.

Intresset för permakultur är idag mycket stort i Sverige, men utbudet av kurser är mindre än efterfrågan. Det finns ett stort behov av ytterligare utbildningar inom ämnesområdet. Stjärnsund har genom sin högskolekurs ”Bärkraftigt byggande och boende” etablerat en hållbarhetsprofil och struktur för kursverksamhet på orten.

SYFTE
Projektets syfte är att
   ·  demonstrera och sprida fungerande innovativa modeller för hållbar livsstil och företagsverksamhet på landsbygden,
   ·  öka attraktionskraften för boende, besökande och för företagande i Stjärnsund,
   ·  öka affärsmöjligheterna för lokala redan etablerade företag och nya entreprenörer.

VERKSAMHET
Följande verksamhet är planerad för år 2013:
1. Uppbyggnad av en webbsida för Centrum för permakultur i Stjärnsund
2. Etablera och utveckla en demonstrationsträdgård på Stiftelsen Stjärnsunds mark som är tillgänglig och öppen för allmänheten
3. Etablera ett permakulturbibliotek som ett komplement till det redan existerande referensbiblioteket inom hållbart byggande
4. Genomföra en introduktionskonferens i hållbar landsbygdsutveckling
5. Genomföra en 72-timmars certifikatkurs i permakulturdesign med träffar vid fyra helgtillfällen
6. Genomföra ”Learning by doing”-kurser och workshops

Om projektet beviljas medel för verksamhet även under år 2014, är avsikten att fortsätta och fördjupa ovanstående aktiviteter under punkterna 1, 2, 3 och 6 samt att dessutom genomföra en skogsträdgårdskurs med träffar vid tre eller fyra helgtillfällen.

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2012-12-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter och inflyttning av permanentboende och företag. Den kompetenshöjning och spridning av kunskaper om hållbar utveckling som projektet syftar till gör att det väl passar in i arbetet inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  789 385 kr

Totalt använda resurser i projektet:   2 465 270 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 8,8 MB)

Kontaktpersoner:

Annevi Sjöberg,  073-202 25 09,  annevi.lakemountain@gmail.com

 

Philipp Weiss,  0225-650 27,  072-923 91 53,  weiss.philipp@gmail.com

  David Roxendal, 0730-64 74 62,  david@ihop.nu
Hemsida: stjärnsund.nu/permakultur
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 766 kB)

 

 

Utveckling av Hovrans våtmarksområde

Dnr:   134

Jnr:  2013-2807

Projektägare:  Hovranstiftelsen

Kommun:  Hedemora

Projekttid:  2013-05-02 -- 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 
BAKGRUND
Hovranområdet är ett unikt våtmarksormråde i Hedemora kommun. Det är framförallt på grund av det rika fågellivet som Hovranområdet är med på listor över Europas och världens mest unika och betydelsefulla våtmarker. Trots att området är utpekat som skyddsvärt förfaller dess naturvärden i stora delar. Strandängar har tidigare använts till slåtter och bete, men den biotopen är idag hotad när övergivna marker växer igen. För att återställa tidigare naturvärden behövs restaureringsinsatser och långsiktig skötsel såsom röjning, slåtter och bete. Detta arbete genomförs redan delvis i naturreservaten, men i resten av området finns stora arealer i behov av åtgärder. Även besökare lider av det förbuskade landskapet. Vägnätet gör att man relativt enkelt kan förflytta sig mellan platser, men väl där är det svårt att röra sig i naturen. Stigar och leder som tar besökaren runt i landskapet saknas eller är dåligt underhållna.

SYFTE
Att i en förstudie presentera vilka åtgärder som behövs för att utveckla Hovranområdet till ett attraktivt landskap för ortsbefolkningen, samtidigt som naturvärdena, områdets tillgänglighet och attraktionskraft som besöksmål ökar.

Förstudien ska bl.a. svara på följande:
· Vilka berörda aktörer finns i området?
· Vilka är Hovranområdets kärnområden när det gäller naturvärden och/eller rekreation?
· Vilka restaureringsåtgärder och vilken skötsel krävs för att utveckla naturvärdena i områdets olika delar?
· Vilka positiva effekter för den biologiska mångfalden kan uppnås?
· Vilka delområden ska prioriteras i första hand, m a p naturvärden och rekreation?
· Är berörda markägare och aktörer intresserade av att åtgärder genomförs?
· Hur ska åtgärder och kontinuerlig skötsel finansieras?
· Vilken ambitionsnivå ska gälla för området och hur ska den nivån nås?
· Vem ska leda det fortsatta utvecklingsarbetet för Hovranområdet? 

Åtgärd:   Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-05-29:  Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att stärka arbetet inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven genom att långsiktigt bidra till bevarad och ökad biologisk mångfald i Hovranområdet, som utgör en viktig del av biosfärområdets kärnområde. På längre sikt har projektet också förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Verksamheten i projektet kan förväntas bli ett värdefullt komplement till det pågående projektet Hävd av Nedre Dalälvens älvängar - ekonomiska och ekologiska möjligheter. Ansatsen i projektet utgör ett gott exempel på nätverksbyggande och ökat samarbete mellan olika samhällssektorer.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  142 297 kr

Totalt använda resurser i projektet:   374 460 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 9,0 MB)

Kontaktpersoner:

Peter Sennblad,  070-510 50 91,  info@naturvardsbonden.se

 

Torbjörn Larsson,  0243-22 10 29,  0225-340 96,  ktorbjorn.larsson@gmail.com

  Barbro Sterner,  0225-341 99,  barbro.sterner@hedemora.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 685 kB)

 

 

Fokus Integration

Dnr:   140

Jnr:  2013-5038

Projektägare:  Hedemora Rödakors krets

Kommun:  Hedemora

Projekttid:  2013-09-16 -- 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 
Projektets syfte är att skapa tillväxt genom mångfald. Tillväxten skapas genom att fler personer med utomnordisk bakgrund i större utsträckning stannar kvar i området efter det att de fått uppehållstillstånd och att deras kompetens tas tillvara. Verksamheten i projektet är att vidareutveckla/bygga upp mötesplatser på landsbygden för snabb integration. Avsikten är att detta ska bidra till att individerna i större omfattning "rotar" sig i området samt att ta tillvara och utveckla den kompetens som individerna i målgruppen besitter, bidra till nya nätverk, nya produkter och tjänster samt att öka insikten om möjligheterna som en större mångfald innebär för samhället och engagera fler ideellt arbetande i integrationsarbetet.

Åtgärd:   Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-09-20:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att främja ökad integration av utomnordiska invandrare och därigenom även bidra till ökad bosättning av permanentboende, stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter.
LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  475 884 kr

Totalt använda resurser i projektet:   806 385 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,6 MB)

Kontaktpersoner:

Gunborg Morén,  070-623 55 92,  krets.hedemora@redcross.se

 

Karin Lundström,  0225-71 11 66,  jan.0225711166@telia.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 357 kB)

 

 

Uppdaterad 2016-02-02, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se