Beviljade projekt som omfattar hela leaderområdet

 

1

Förstudie turismsamverkan

2

Förstudie nationella och transnationella samarbeten

12

Samverkan för hållbar bygdeutveckling

30

Turismsamverkan

31

Ungdomsparaply Leader Nedre Dalälven

32

Förstudie logi

51

Hand i hand över havet, del II

58

Älvlandskapet Nedre Dalälven - biosfäransökan

69

Lokala utvecklingsplaner

72

Fisketurism Nedre Dalälven

82

Skörd från älvängar, etapp 1

90

Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

91

Attraktiv Logi

105

Pollineringssamarbete lantbruk - biodling del 1
115 Hävd av Nedre Dalälvens älvängar
116 Pollineringssamarbete lantbruk - biodling del 2
131 Leaderleder
132 Erfarenhetsutbyte mellan LAG

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i hela leaderområdet

Dnr 1 Förstudie Turismsamverkan  (pdf, 382 kB)
Dnr 2 Förstudie nationella och transnationella samarbeten  (pdf, 362 kB)
Dnr 12 Samverkan för hållbar bygdeutveckling  (pdf, 524 kB)
Dnr 30 Turismsamverkan  (pdf, 437 kB)
Dnr 31 Ungdomsparaply  (pdf, 380 kB)
Dnr 32 Förstudie logi  (pdf, 317 kB)
Dnr 51 Hand i hand över havet, del II  (pdf, 438 kB)

Dnr 58 Älvlandskapet Nedre Dalälven - Biosfäransökan  (pdf, 413 kB)

Dnr 69 Lokala utvecklingsplaner  (pdf, 163 kB)
Dnr 72 Fisketurism Nedre Dalälven  (pdf, 467 kB)
Dnr 82 Skörd från älvängar, etapp 1  (pdf, 443 kB)
Dnr 90 Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven  (pdf, 574 kB)
Dnr 91 Attraktiv logi  (pdf, 414 kB)
Dnr 105 Pollineringssamarbete lantbruk - biodling del 1  (pdf, 504 kB)
Dnr 115 Hävd av Nedre Dalälvens älvängar  (pdf, 503 kB)
Dnr 116 Pollineringssamarbete lantbruk - biodling del 2  (pdf, 459 kB)
Dnr 131 Leaderleder  (pdf, 394 kB)
Dnr 132 Erfarenhetsutbyte mellan LAG  (pdf, 382 kB)

 

 

Förstudie turismsamverkan

Dnr:   1

Jnr:  2008-6463

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2008-09-17 – 2009-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  Projektet syftar till att göra en avstämning av inriktning, rollfördelning och mål för ett kommande samverkansprojekt inom turismen, omfattande hela leaderområdet. 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2008-10-08:  Turistnäringen utgör enligt utvecklingsplanen en bransch med särskilt goda förutsättningar att bidra till att uppfylla planens mål, i synnerhet med avseende på nya och bevarade försörjningsmöjligheter. LAG ser det därför som angeläget att i början av den nya programperioden göra en särskild insats för att tillsammans med övriga intressenter planera den kommande verksamheten inom området. Projektet uppfyller planens urvalskriterier.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  297 839 kr

Totalt använda resurser i projektet:   297 839 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,5 MB)

Kontaktpersoner:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

 

Henrik Thomke, 018-40 43 41, 070-749 70 71, henrik.thomke@comhem.se

Hemsida:

www.nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 382 kB)

 

 

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Dnr:   2

Jnr:  2009-554

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2008-09-17 – 2010-07-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  Projektet syftar till att förbereda genomförandeprojekt inom samarbetsåtgärden, i första hand samarbete med Leader Pomoväst i Finland och med andra svenska leaderområden med inriktning på fisketurism. 

Åtgärd:  Samarbetsåtgärden

Motivering för bifall i LAG 2008-10-08:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att lägga en bra grund för kommande projekt inom samarbetsåtgärden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  679 109 kr

Totalt använda resurser i projektet:   740 009 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,2 MB)

Kontaktpersoner:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

 

Henrik Thomke, 018-40 43 41, 070-749 70 71, henrik.thomke@comhem.se

Hemsida:

www.nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 362 kB)

 

 

Samverkan för hållbar bygdeutveckling

Dnr:   12

Jnr:  2009-2295

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2008-10-29 – 2012-03-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND

Inom Leaderområdet finns ett flertal orter där det lokala utvecklingsarbetet behöver stödjas och stimuleras. Samtidigt har under den gångna programperioden mycket kunskap och erfarenheter byggts upp om arbete med lokal utveckling i projektform. Det finns därför behov av särskilda insatser för att utveckla nätverkssamarbeten mellan grupper som arbetar med lokal utveckling inom området. Särskild uppmärksamhet behöver ägnas uppgiften att integrera den ekologiska dimensionen i hållbarhetsbegreppet.   Trots stora insatser under Leader+ har det visat sig att Leader är dåligt känt bland områdets ungdomar. Speciella insatser behöver därför göras för att informera ungdomar om Leader och inspirera dem till att göra egna projekt.

 

SYFTEN

* att stödja och stimulera lokala utvecklingsprocesser,

* att stödja nätverksbyggande, förankring och mobilisering på lokal nivå,

* att tillvarata och sprida kunskaper och erfarenheter från genomförda lokala utvecklingsprojekt, bland annat inom Leader+,

* att bidra till att långsiktiga och affärsmässiga aspekter beaktas på ett tidigt stadium av den lokala utvecklingen,

* att främja integration mellan de olika formerna av hållbarhet,

* att informera ungdomar om Leader och inspirera dem till att starta egna projekt

 

VERKSAMHET

A) Övergripande nätverksarbete

Det övergripande arbetet bedrivs inom hela Leaderområdet med inriktning på kontaktskapande, nätverksbyggande, processtöd, kompetensuppbyggnad och förmedling av erfarenheter och idéer. Detta arbete samordnas av LAG:s kanslipersonal. Insatser som görs av områdets kommuner är också väsentliga delar i arbetet.

B) Information och inspiration till områdets ungdomar

Ungdomsledamöterna i LAG kommer att i samråd med kansliet arbeta som informatörer och inspiratörer för främja bra ungdomsprojekt

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2008-11-20:  Projektet har goda förutsättningar att stärka den lokala projektverksamheten genom att främja nätverksbyggande och kompetensöverföring mellan lokala aktörer. Det kan därigenom förväntas bidra indirekt till att uppfylla planens mål, i synnerhet med avseende på försörjningsmöjligheter, inflyttning och ekologiskt hållbar utveckling.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  740 116 kr

Totalt använda resurser i projektet:   740 120 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,7 MB)

Kontaktpersoner:

Kia Olofsdotter, 0291-213 14, 291-211 80, kia@nedredalalven.se

 

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

Hemsida:

www.leader-nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 524 kB)

 

 

Turismsamverkan

Dnr:   30

Jnr:  2009-2129

Projektägare:  Nedre Dalälvens Utveckling AB (NEDAB)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2008-12-12 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Inom LEADER+ Nedre Dalälven har det mest omfattande projektet varit Turismnätverket, som erbjudit alla med anknytning till turism inom Leaderområdet att delta. Under aktuell programperiod har även en förstudie genomförts innefattande flera samrådsmöten och aktuell input från viktiga utlandsmarknader.

MÅL
Målet är att genom
· ökning av antalet turistprodukter, inte minst marknadsanpassade logimöjligheter,
· ökade besöksvolymer genom effektivare marknadsföring,
· ökad marknadsanpassning i alla led (bl.a. ökad tillgänglighet för marknaden av information via Internet, media, researrangörer, m.fl., ökning av bokningsbara produkter via Internet, förbättrad mottagningsapparat och kundanpassning/-bemötande, mm)
· ökad omsättning hos företagen
öka antalet sysselsatta inom turismen och dess spridningseffekter till andra servicenäringar samt att i övrigt bidra till en attraktiv och rik bygd till gagn för bofasta och möjligheterna att få fler inflyttade hushåll och företag.

MÅLGRUPPER
1) Befintliga och tillkommande leverantörer av turistprodukter, såväl små som stora turistföretag i området.
2) Turister. Både privatturism och affärsturister från Sverige och utlandet.
3) Hushåll och småföretag som är intresserade att byta överhettade storstadsregioner mot vårt geografiska område.

VERKSAMHET
· Upprätthållande och samordning av turismnätverket
· Webbaserad marknadsföring och bokningslösningar
· Deltagande i strategiska mässor
· Visningsresor
· Program och reportage i media
· Bearbetning av och marknadsföring via researrangörer, resebyråer, agenter, mm.
· Utbildningsinsatser och Produktutveckling
· Marknadsföring av förutsättningar för inflyttning

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Turistnäringen utgör enligt utvecklingsplanen en bransch med särskilt goda förutsättningar att bidra till att uppfylla planens mål, i synnerhet med avseende på nya och bevarade försörjningsmöjligheter. LAG ser det som mycket angeläget att fortsätta och vidareutveckla det omfattande nätverket med särskild fokus på affärsmässiga verksamheter inom turismnäringen i hela Leaderområdet som etablerats under föregående programperiod. Projektet har även goda förutsättningar att bidra till inflyttning och uppfyller mycket väl utvecklingsplanens urvalskriterier.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   6 188 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:    8 933 870 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 233 kB)

Kontaktpersoner:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

 

Henrik Thomke, 018-40 43 41, 070-749 70 71, henrik.thomke@comhem.se

 

Kia Olofsdotter, 0291-213 14, 291-211 80, kia@nedredalalven.se

Hemsida:

www.nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 437 kB)

 

 

Ungdomsparaply Leader Nedre Dalälven

Dnr:   31

Jnr:  2009-2095

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2009-02-19 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  Projektet består av två delar:

Del 1: Miniprojekt för ungdomar och verksamhet som är direkt förknippad med dem.

Del 2: Stöd och rådgivning till ungdomsgrupper som planerar och genomför fullskaliga ungdomsprojekt

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Enligt utvecklingsplanen behövs ett paraplyprojekt för att hålla samman och stärka ungdomsverksamheten inom Leader Nedre Dalälven.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   639 430 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 037 290 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 175 kB)

Kontaktperson:

Kia Olofsdotter, 0291-213 14, 291-211 80, kia@nedredalalven.se

Hemsida:

www.leader-nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 380 kB)

 

 

Förstudie logi

Dnr:   32

Jnr:  2009-2108

Projektägare:  Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2009-02-12 – 2010-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  Baserat på efterfrågan från researrangörer och återförsäljare utomlands och inom Sverige ser vi att det finns en stark potential i att utveckla och anpassa områdets logikapacitet. Målet för förstudien är att ta fram underlag till ett huvudprojekt.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att lägga en grund för kommande arbete med utveckling av mer marknadsanpassad turistlogi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   259 816 kr

Totalt använda resurser i projektet:   502 684 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 198 kB)

Kontaktpersoner:

Håkan Johansson, 026-27 88 91, hakan.johansson@lrf.se

 

Henrik Thomke, 018-40 43 41, 070-749 70 71, henrik.thomke@comhem.se

Hemsida:

www.lrf.se/Medlem/Regioner/Dalarna/Projekt/Forstudie-Logi

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 317 kB)

 

 

Hand i hand över havet, del II

Dnr:   51

Jnr:  2010-150

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2009-12-21 – 2013-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Leadergruppen Pomoväst i Finland och Leader Nedre Dalälven i Sverige har under åren 2005-2007 genomfört ett gemensamt projekt, Hand i Hand över Havet, där kontakter har skapats mellan företagare i de båda områdena, främst inom turismbranschen. Genom ömsesidiga besök och utvärdering av varandras verksamhet har man fått till stånd en produktutveckling inom de egna regionerna samtidigt som många goda idéer har överförts från den ena regionen till den andra. Det genomförda projektet är en bra grund för fortsatt samarbete mellan de båda regionerna. Efter diskussioner mellan de båda grupperna har man kommit fram till tre olika teman, som det fortsatta samarbetet kunde byggas kring: turism, ungdomsutbyte samt miljöfrågor.

SYFTE
· Att skapa ny verksamhet i de båda regionerna, utveckla företagsamheten samt bilda nya samarbetsnätverk
· Att öka besökarantalet i de båda regionerna genom gemensam marknadsföring
· Att öka kompetensen bland s.k. ”hobby-företagare” så att dessa blir mera professionella i sitt arbete
· Att överföra kunskap som finns i respektive område till det andra
· Att öka utbytet mellan de båda regionerna inom ramen för ungdomskulturen, såsom t.ex. musikfestivaler, teaterläger o.dyl.

MÅL
· Tre småföretagare har utvecklat sin verksamhet från amatörnivå till professionell nivå i vartdera området
· Tre nya branschvisa nätverk har bildats mellan företagare från de båda områdena
· Sju gemensamma seminarier har ordnats under projekttiden
· Två nya metoder har överförts från det ena området till det andra, då det gäller miljöbranschen
· Ett nätverk har bildats av ungdomar från vartdera området
· Fem olika ungdomsevenemang har hållits under projekttiden
· Sex grupper bestående av turismentreprenörer eller blivande sådana från vartdera området har besökt det andra området under projekttiden. Därtill kommer möten mellan LAG i båda områdena.
· Leader Nedre Dalälvens verksamhetsområde är känt i Västnyland och Västnyland är känt inom Nedre Dalälvsområdet

Åtgärd:  Samarbetsåtgärden

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet utgör en naturlig fortsättning på ett tidigare framgångsrikt samarbete inom Leader+, grundat på partnerskap mellan Pomoväst i Finland och Nedre Dalälven i Sverige. Verksamheten i projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter, i synnerhet inom turismnäringen. Projektet kan också förväntas bidra till ökad kompetens samt nya internationella kontakter och nätverk.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   1 644 384 kr

Totalt använda resurser i projektet:   2 195 039 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,2 MB)

Kontaktpersoner:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

 

Henrik Thomke, 018-40 43 41, 070-749 70 71, henrik.thomke@comhem.se

 

Kia Olofsdotter, 0291-213 14, 291-211 80, kia@nedredalalven.se

Reserapport: Reserapport från studieresa till Italien och Schweiz  (pdf, 1,8 MB)

Hemsidor:

www.leader-nedredalalven.org

 

www.pomovast.fi

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 438 kB)

 

 

Älvlandskapet Nedre Dalälven - biosfäransökan till Unesco

Dnr:   58

Jnr:  2010-474

Projektägare:  Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2009-12-17 – 2011-03-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Nedre Dalälvens Intresseförening har sedan år 2003 arbetat för att möjliggöra bildandet av ett Biosfärområde kring Nedre Dalälven, bl.a. inom ramen för två projekt inom Leader+. Området har utsetts till s.k. Biosfärkandidat efter att ha genomgått en nationell granskning och bedömts ha goda möjligheter att uppfylla kraven för biosfärområden.
Nästa steg i processen är att arbeta fram en ansökan till Unesco. En sådan ansökan är omfattande och innefattar bland annat utförliga beskrivningar av området ur olika synvinklar samt remissförfarande med utskick till ett stort antal remissinstanser. Naturvårdsverket bidrar genom länsstyrelserna till en viss del av kostnaderna för detta arbete. Kompletterande finansiering är dock nödvändig, varför medel söks från Leader Nedre Dalälven.

SYFTE
· Att färdigställa ansökan om att få bilda biosfärområde, som kan få bifall av Unesco
· Att lägga grunden för ett kommande operativt arbete inom det förhoppningsvis, sedermera godkända biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven
· Att sprida information om biosfärområdet internt och externt
· Att ytterligare bredda och fördjupa förankring och delaktighet i biosfärarbetet

GENOMFÖRANDE
1) Arbete med att färdigställa ansökan
· Behandla remissvar
· Göra kompletteringar
· Ombesörja översättning, tryckning m.m.
2) Övrigt arbete under 2010
· Ta fram verksamhetsplan
· Bygga upp ett biosfärkontor
· Bygga upp organisationen
· Bygga nätverk kring forskning, undervisning och kunskapsutbyte
· Bygga nätverk kring kommunal samhällsplanering (översiktsplaner, markanvändningsplaner, miljöarbete m.m.)
· Ta fram informations- och presentationsmaterial
· Informera utåt om Älvlandskapet Nedre Dalälven
· Informera internt inom området om biosfärarbetet och hur man kan delta i det
· Delta i nationellt och internationellt samarbete inom MAB-organisationen

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har stor strategisk betydelse för att långsiktigt skapa resurser för arbete med en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av Nedre Dalälvsområdet.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   540 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:   987 830 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,2 MB)

Kontaktpersoner:

Cristina Ericson Turstam, biosfärkoordinator, 070-341 30 52, cristina.ericson@telia.com

 

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

 

Bengt Gyldberg, 0291-213 15, 291-211 80, bengt@nedredalalven.se

Hemsida:

www.nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 413 kB)

 

 

Lokala utvecklingsplaner (f.d. "Utvecklingsplaner för Norra Uppland")

Dnr:   69

Jnr:  2010-5092

Projektägare:  Hela Sverige ska leva, Uppsala län, id. för.

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2010-08-04 – 2013-02-28

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Arbete med lokala utvecklingsplaner har visat sig skapa struktur i de organisationer och bygder som genomfört dessa. Det har skapat en tydligare bild av gemensamma strävanden målsättningar, en högre grad av samsyn samt ett ökat engagemang bland invånarna.

SYFTE
Projektets syfte är att Hela Sverige ska leva Upplands län ska ta projektansvaret för tio underprojekt för att ta fram lokala utvecklingsplaner. Bygder i Nedre Dalälvsområdet kan därmed erbjudas möjligheter till detta framtidsarbete, utan att de själva behöver ansöka om egna projekt och ta ansvar för projektets ekonomi och redovisning.

MÅL
Projektets målsättning är att vara behjälplig med framarbetade av tio lokala utvecklingsplaner, i lika många bygder inom leaderområdet. De lokala utvecklingsplanerna ska resultera i en gemensam vision för bygdens utveckling på både kort och lång sikt, baserat på invånarnas gemensamma viljeinriktning för den egna bygdens framtid.
Projektet ska
· skapa ett brett engagemang i bygden, baserat på ett underifrånperspektiv,
· framarbeta övergripande utvecklingsområden med underliggande insatser/aktiviteter,
· starta intressebaserade arbetsgrupper med olika ansvar och inriktning,
· utgöra en del av länets och kommunernas arbete i ett tillväxtperspektiv,
· ge ett dokument som kan utgöra grunden i eventuella framtida ansökningar om stöd för bygdens utveckling, samt
· vara ett tydliggörande för kommunerna i deras arbete med bland annat översiktsplaner, om hur dess invånare önskar utveckla den egna bygden

GENOMFÖRANDE
En erfaren processledare kommer att anlitas för att bistå de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete. Arbetet med en sådan plan utgör ett delprojekt. För vart och ett av de tio planerade delprojekten budgeteras 25 000 kr, inkluderande processledning, moms, resor, logi, traktamenten, förbrukningsmateriel och dokumentation. Kostnader för lokaler och fika ingår ej. Inom ramen för projektet kan framtagandet av upp till tio lokala utvecklingsplaner stödjas.

 

OMPRÖVNING MARS 2012
Projektet var från början inriktat enbart på de delar av leaderområdet som ingår i Uppsala län. På grund av stort intresse från andra delar av leaderområdet har projektets geografiska verksamhetsområde utvidgats till hela området för Leader Nedre Dalälven.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-10-07:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till att stimulera lokala utvecklingsprocesser inom projektets verksamhetsområde.

Särskilt villkor från LAG:  Leadermedel utgår endast med 26 875 kr för varje lokal utvecklingsplan som tas fram inom projekt. Om färre än tio sådana planer faktiskt görs, blir således stödbeloppet från Leader i motsvarande grad lägre än det beviljade maximala stödet till projektet.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  57 426 kr

Totalt använda resurser i projektet:   125 076 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,7 MB)

Kontaktpersoner:

Birgitta Elfving,  0174-131 11,  070-299 42 22,  birgitta@lbruppsala.se

 

Mikael Bohm, 0224-303 93, 070-570 56 95, micke.bohm@hebylantbruksservice.se

 

Kenneth Nyberg,  026-25 20 10,  073-908 79 57,  info@kennethnyberg.se

Hemsida:

www.helasverige.se/uppsala-laen

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 163 kB)

 

 

Fisketurism Nedre Dalälven

Dnr:   72

Jnr:  2010-5923

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven ideell förening (LAG)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2010-09-15 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Fisketurism är den enskilt viktigaste utvecklingsmöjligheten inom turism i Nedre Dalälvsområdet. Goda naturliga förutsättningar finns dock även på många andra platser i Sverige. Den europeiska marknaden är mycket stor med ca 50 miljoner fiskeintresserade individer. För att klara produktutveckling och en resurskrävande marknadsföring gentemot den europeiska marknaden behövs ett organiserat samarbete.

På initiativ från Nedre Dalälven har ett nätverk bildats mellan ett flertal leaderområden i landet och ett nationellt turistfiskeprojekt (Ntf) har startats med Nedre Dalälvens Intresseförening som projektägare och finansiering direkt från Jordbruksverket. För att kunna medverka i Ntf förutsätts att alla medverkande leaderområden fattar beslut om ett eget leaderprojekt, som samverkar med det nationella projektet. F.n. ser det ut att bli minst 20 områden som deltar i samarbetet och tecknar avtal med Nedre Dalälvens Intresseförening.

SYFTE
Projektets syfte är att i enlighet med avtalet samverka med Ntf och bidra till
· en kraftig ökning av utländska turistfiskegäster till Nedre Dalälvsområdet
· en kraftig ökning av antalet turistfiskeentreprenörer (logi, guidning, båtuthyrning, mm.) med mognad att ta emot internationell fisketurism
· produktutvecklingsarbete för att öka konkurrenskraften hos områdets turistfiskeprodukter

MÅL
Projektets mål är
· att det inom Nedre Dalälvsområdet etableras 2-4 nya företag med exportmognad inom fisketurism
· att det skapas minst 6-8 nya jobb enligt TEM (Turistekonomiska modellen)
· att fisketurismen är väl förankrad i bygden

GENOMFÖRANDE
Enligt det avtal som träffats med Ntf ansvarar det lokala projektet bl.a. för förankring och etablering av Ntf i det egna området samt förmedling av information och kontakter mellan projektsamordnaren och lokala aktörer i det egna området. Enskilda entreprenörer i Nedre Dalälven erbjuds delta i mässor m.fl. marknadsaktiviteter till faktisk kostnad.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-10-07:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att i samarbete med det Nationella turistfiskeprojektet bidra till nya försörjningsmöjligheter och ökat entreprenörskap inom besöksnäringen. Det nationella projektet har tillkommit på initiativ från förstudie inom Leader Nedre Dalälven och bygger på ett upplägg, efter samråd med Jordbruksverket, där varje deltagande leaderområde driver ett eget projekt i samverkan med den nationella samordnaren Nedre Dalälvens Intresseförening.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   1 657 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:   2 201 289 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 269 kB)

Kontaktpersoner:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

 

Henrik Thomke, 018-40 43 41, 070-749 70 71, henrik.thomke@comhem.se

Hemsida:

www.nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 467 kB)

 

 

Skörd från älvängar - etapp 1

Dnr:   82

Jnr:  2011-562

Projektägare:  Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2010-12-17 - 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

BAKGRUND
I Nedre Dalälvsområdet utgörs övergången mellan öppet vatten och skog ofta av vidsträckta, regelbundet översvämmade älvängar. Höet från dessa ängsmarker var under en lång tidsperiod en ovärderlig resurs för boende i anslutning till älven. Slåttern i älvlandskapet skapade tillsammans med vattnet förutsättningar för stora naturvärden såväl på ängarna i sig som i den intilliggande skogens kantzoner.
Eftersom slåttern i stort sett upphört och regleringen av Dalälven medfört en förändrad vattenföring, har i dagsläget många av de tidigare öppna markerna redan vuxit igen eller håller på att växa igen.


SYFTE
Arbetets långsiktiga syfte är att förbättra möjligheterna till naturvårdande hävd av älvängar och liknande områden genom att främja intäktsbringande användning av den biomassa som kan skördas på dessa marker.
Etapp 1, som omfattas av detta projekt, är att:
- främja kontakter och informationsutbyte mellan olika aktörer
- ta initiativ till och stödja framväxten av nätverk och samarbeten
- bidra till att gemensamma bilder skapas av möjligheter, svårigheter, mål att sträva mot samt uppgifter att lösa
- samla, sammanställa och tydliggöra befintlig kunskap som är viktig för arbetets framåtskridande
- identifiera behov av ny kunskap och initiera framtagande av sådan
- erbjuda arenor för forskning, i första hand inom biologiska och tekniska områden, samt
- planera, förankra och förbereda fortsatt arbete i kommande etapper


MÅL
Projektets mål är att vid projektets slut
- Viktiga aktörer har identifierats och kontaktats
- Minst två nya nätverk har bildats för samarbete kring användning av skörd från älvängar
- Översiktliga beskrivningar har gjorts över olika sätt att använda skörden och deras möjligheter och begränsningar
- Minst en modell för skörd med tillvaratagande av biomassan
- En väl förankrad plan har utarbetats för kommande etapper av arbetet

Åtgärd:  Konkurrenskraft jord och skog (axel 1)

Motivering för bifall i LAG 2011-02-23:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har, om det utvecklas väl, goda förutsättningar att i förlängningen bidra till ett stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter i stora delar av Leaderområdet. Projektet berör hela området för Leader Nedre Dalälven där det finns naturliga förutsättningar.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  523 441 kr

Totalt använda resurser i projektet:  588 949 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,2 MB)

Kontaktperson:

Bengt Gyldberg, 0291-213 15, 073-640 06 89, bengt@nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 443 kB)

 

 

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven

Dnr:   90

Jnr:  2011-2617

Projektägare:  Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2011-04-01 - 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Nedre Dalälvens Intresseförening har sedan år 2003 arbetat för att möjliggöra bildandet av ett Biosfärområde kring Nedre Dalälven, med bl.a. ett omfattande förankringsarbete under åren 2004-2007. I januari 2006 utsågs Nedre Dalälven till s.k. Biosfärkandidat. Nästa steg i processen har varit att arbeta fram en ansökan till Unesco. Den färdiga ansökan lämnades in den 20 maj 2010. Planeringen av det praktiska arbetet under våren och sommaren 2011 kommer därför att göras utifrån antagandet att Älvlandskapet Nedre Dalälven kommer att bli godkänt som biosfärområde under första halvan av innevarande år.
Kommunikation av olika slag har en nyckelroll inom biosfärarbetet. Det gäller såväl budskap riktade till invånare, företag och organisationer inom det egna området som information till omvärlden. En särskild satsning på detta område planeras därför under de kommande två åren.

SYFTE
- Att göra en kommunikationsplan
- Att etablera ett nätverk av biosfärambassadörer
- Att uppdatera befintligt informationsmaterial och vid behov ta fram nytt material
- Att samla och sammanställa informationsmaterial om icke kommersiella besöksmål i biosfärområdet
- Att på bästa sätt använda invigningen av biosfärområdet samt studieresa i anslutning till EuroMAB 2011 för att sprida information om biosfärarbetet och Nedre Dalälvsområdet
- Att etablera nätverk för forskning och undervisning med anknytning till biosfärområdet.

MÅL
- Att en kommunikationsplan gjorts
- Att ett nätverk av engagerade och aktiva biosfärambassadörer har etablerats
- Att det finns aktuellt informationsmaterial på sv. och eng. i elektronisk form och i vissa fall även i pappersform
- Att en sammanställning påbörjats av informationsmaterial om icke kommersiella besöksmål i området
- Att invigningen medfört att arbetet blivit mer känt inom och utanför det egna området
- Att nätverk byggts upp med forskare, kontakter tagits med skolor
- Bidra till 7 nya årsarbeten och inflyttning av minst 10 nya permanentboende

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2011-05-03:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att på längre sikt bidra till nya försörjningsmöjligheter, i synnerhet inom turismnäring, lantbruk och andra näringsgrenar, genom att stärka såväl utåtriktad som intern kommunikation om Nedre Dalälvsområdet och dess biosfärarbete.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  1 324 720 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 526 320 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 189 kB)

Kontaktpersoner:

Cristina Ericson, 0291-213 28, 070-341 30 52, cristina.ericson@telia.com

 

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

Hemsida:

www.nedredalalven.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 574 kB)

 

 

Attraktiv Logi

Dnr:   91

Jnr:  2011-2611

Projektägare:  Lantbrukarnas Ekonomi AB

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2011-04-05 - 2013-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

SAMMANFATTNING
Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre Dalälvens område. Det vittnar bland annat kontakter med flera utländska researrangörer. Områdets närhet till Mälardalen och Arlanda samt attraktiva naturmiljöer med möjligheter till fiske och andra naturupplevelser i skog, och på vatten är en framgångfaktor. Det är viktigt att kunna erbjuda logi med hög standard. En förstudie har genomförts och den vittnar om intresse från såväl markägare som kommuner och andra intressenter i området. Ett treårigt projekt skall inspirera och stötta dem som vill investera i attraktiv logi för turism. Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

MÅLGRUPP
Markägare och entreprenörer i NEDA området som är intresserade av att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda logi för turister.

SYFTE
Projektet syfte är att inspirera och underlätta för dem som vill investera i stuglogi i området. Modellen blir en praktisk "verktygslåda" för de som vill bredda befintlig näringsverksamhet, eller starta ny, med en uthyrningsstuga eller en mindre grupp. Det innebär ett konkret koncept som inspirerar, säljer in och tydliggör en vision av möjligheterna med en efterfrågad och attraktiv lösning för uthyrningsstuga till svenska och utländska gäster. Som med enkla design- och detaljelement går att anpassa till lokala förhållanden, omgivande kulturlandskap, terräng och natur. Konceptet beskriver hur stugan behöver se ut, fungera och hur den ska vara utrustad för att vara konkurrenskraftig och kunna fungera som ett näringstillskott.

MÅL
Ett mätbart mål är att det startas 20 byggprojekt i syfte att skapa turistlogi.
Projektet ska ta fram en handledning för dem som vill investera i logi för turism inom området, från idéfas till gästmottagande. 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-05-03:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en betydande ökning av logikapaciteten för marknadsanpassat turistboende och därmed nya försörjningsmöjligheter och ökat entreprenörskap inom besöksnäringen.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven: 998 500 kr

Totalt använda resurser i projektet:  1 196 391 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 7,3 MB)

Kontaktpersoner:

Mats Dahlström, 070 396 65 45,  mats.dahlstrom@sv.se

 

Lars Sundström, 0771-573 573, 070-659 39 32, lars.sundstrom@lrf.se

Hemsida:

www.lrf.se/Medlem/Regioner/Dalarna/Projekt/Attraktiv-logi-i-Nedre-Dalalven

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 414 kB)

 

 

Pollineringssamarbete lantbruk - biodling, del 1

Dnr:   105

Jnr:  2012-347

Projektägare:  Sveriges Biodlares Riksförbund

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2012-01-18 - 2013-08-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

BAKGRUND
Den svenska biodlingen har en inte utnyttjad utvecklingspotential – pollineringssamarbete med lantbruket. Lantbruket ser ett stort behov av pollinering på de gårdar som är producenter av fröer, såsom vitklöver, raps och åkerböna. Med fullgod pollinering kan skörden av raps och rybs öka med 15-20 % och professionell fruktodling kan inte bedrivas utan pollinering av honungsbin. Idag ser dock lantbruket att det finns begränsningar i att erhålla tillräckligt med tillgängliga bisamhällen för pollineringsuppdrag.

SYFTE
Syftet med projektet är att pröva nya metoder och samarbetsformer mellan biodlare och växtodlare samt ge ökad förståelse för de frågor som uppstår i sammanhanget.

MÅL
Förstudiens mål är att uppnå följande:
· Kunna ge förslag på optimal utformning av bigården
· Rekrytera fler biodlare och lantbrukare till förstudien
· Föreslå val av växter för att uppnå en god tillväxt av samhällen
· Föreslå vilka åtaganden som behöver regleras mellan biodlare – växtodlare
· Föreslå vilka investeringar som biodlare respektive lantbrukare svarar för
· Föreslå vilken information som ska ges till de olika odlarekategorierna
· Beskriva vilken potential som finns för försörjningsmöjligheter inom leaderområdet

VERKSAMHET
· Starta en första samarbetsgrupp i trakten av Ransta
· Informera om förstudien och rekrytera fler biodlare och lantbrukare som deltagare
· Starta fler samarbetsgrupper inom leaderområdet
· Installera vågar vid bisamhällen för att mäta förändringar
· Planera för studiebesök – fältvandringar i försöksodlingarna
· Besöka biodlingarna regelbundet och protokollföra utveckling och förändringar i bisamhällena
· Granska och vid behov modifiera det förslag till avtal som kommer att tas fram inom projektet ”Pollinatören”.
· Samarbeta med Lantmännen, Svensk Raps och Jordbruksverket om odling av pollineringsvänliga växter och om informationsspridning

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-02-27:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att utveckla modeller för samarbete mellan växtodlare och biodlare, till gagn för båda parter. Förutom större skördar för växtodlaren och ökade intäktsmöjligheter för biodlaren kan sådana samarbeten förväntas bidra till ett rikt odlingslandskap. Projektet passar väl in i arbetet inom det nyligen godkända biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven och har förutsättningar att få ett värde som modell för liknande samarbeten på andra håll.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:  100 971 kr

Totalt budgeterade resurser i projektet:   164 321 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 10,4 MB)

Kontaktperson:

Matias Köping,  073-414 60 93,  matias.koping@biodlarna.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 504 kB)

 

 

Hävd av Nedre Dalälvens älvängar - ekonomiska och ekologiska möjligheter

Dnr:   115

Jnr:  2012-5684

Projektägare:  Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa)

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2012-08-27 - 2015-03-10

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

BAKGRUND
Nedre Dalälvens regelbundet översvämmade älvängar har historiskt nyttjats som slåtter- och betesmarker. Detta har numer i stort sett upphört med igenväxning av de tidigare öppna markerna som följd. Hävd av älvängarna är ett högt prioriterat område inom biosfärarbetet bland annat på grund av de hävdade älvängarnas värde för den biologiska mångfalden och för områdets landskapsbild. Nyligen utförda studier har också visat, att produktionen av mygglarver är lägre på hävdade än på ohävdade översvämningsmarker.

Flera projekt och undersökningar har gjort det tydligt, att älvängarnas växtlighet är en resurs med ett flertal möjliga användningsområden, t.ex. som foder, strö, biogasjäsning, förbränning eller kompostering. Hittills har det dock visat sig svårt att få avsättning för skörden till priser som gör hävden ekonomiskt självbärande.

Ett stort antal privata och offentliga aktörer med olika slags verksamhet är på olika sätt engagerade i eller berörda av frågan om älvängarnas hävd. Många av dessa aktörer har vid olika möten uttryckt en vilja till samarbete och poängterat behovet av samordning inom området.

SYFTE
Arbetets långsiktiga syfte är att bidra till utökad hävd av älvängar och liknande områden genom att förbättra möjligheterna att få intäkter från den biomassa som kan skördas på dessa marker. I det långsiktiga syftet ingår också att främja hävd av älvängar i form av bete som ett alternativ eller komplement till slåtter.

Syftet med etapp 2, som omfattas av detta projekt, är att
· främja kontakter och informationsutbyte mellan olika aktörer,
· ta initiativ till och stödja framväxten av nätverk och samarbeten,
· bidra till att gemensamma bilder skapas av möjligheter, svårigheter, mål att sträva mot samt uppgifter att lösa,
· samla, sammanställa och tydliggöra befintlig kunskap,
· identifiera behov av ny kunskap och initiera framtagande av sådan,
· erbjuda arenor för forskning,
· planera, förankra och förbereda fortsatt arbete i kommande etapper.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-10-04:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter, bevarad och ökad biologisk mångfald, ett bevarat attraktivt landskap och mindre mygg. Projektet är tydligt inriktat på nätverksbyggande och passar väl in i arbetet inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  1 440 800 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 519 204 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 900 kB)
Kontaktpersoner: Magnus Stenmark, 0291-213 29, 070-975 89 67, magnus@nedredalalven.se

 

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

  Cristina Ericson Turstam, 070-341 30 52, cristina.ericson@telia.com
  Bengt Gyldberg, 0291-213 15, 291-211 80, bengt@nedredalalven.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 503 kB)

 

 

Pollineringssamarbete lantbruk - biodling, del 2

Dnr:   116

Jnr:  2012-5771

Projektägare:  Sveriges Biodlares Riksförbund

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2012-08-27 - 2014-01-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:
BAKGRUND
Den svenska biodlingen har en inte utnyttjad utvecklingspotential, detta förhållande gäller även för Leaderområdet Nedre Dalälvens biodlare. Lantbruket ser ett stort behov av pollinering på de gårdar som är producenter av fröer, såsom vitklöver, raps och åkerböna. Idag ser dock lantbruket att det finns begränsningar i att erhålla tillräckligt med bisamhällen för pollineringsuppdrag. Enskilda lantbrukare är intresserade av att inleda samarbete med biodlare för att få tillgång till fler bisamhällen. Detta samarbete kan leda till att lantbrukare är intresserade av att investera i bisamhällen och att en biodlare svarar för skötseln av bisamhällena.

Den genomförda förstudien har givit indikationer på vilka mekanismer och metoder som kommer att styra det förväntade samarbetet mellan biodlare och lantbrukare. Samtidigt har nya obesvarade frågor uppkommit.

SYFTE
Syftet med projektet är att pröva nya metoder och samarbetsformer mellan biodlare och växtodlare samt ge ökad förståelse för de frågor som uppstår i sammanhanget.

MÅL
Projektets mål är att uppnå följande:
· Föreslå val av växter för att uppnå en god tillväxt av samhällen
· Föreslå vilka åtaganden som behöver regleras mellan biodlare – växtodlare
· Föreslå vilka investeringar som biodlare respektive lantbrukare svarar för
· Föreslå vilken information som ska ges till de olika odlarekategorierna
· Beskriva vilken potential som finns för försörjningsmöjligheter inom leaderområdet

VERKSAMHET
· Utvärdera erfarenheterna från förstudien för att utforma bigårdar i det öppna odlingslandskapet
· Rekrytera fler biodlare och lantbrukare till projektet
· Installera fyra vågar vid bisamhällen för att mäta förändringar
· Installera 15 st pollenfällor, för att få ökad kunskap om vilka växter som bina besöker
· Planera för studiebesök – fältvandringar
· Besöka biodlingarna regelbundet för att följa utveckling och förändringar
· Samarbeta med projektet ”Pollinatören”,Lantmännen, Svensk Raps och Jordbruksverket

Åtgärd:  Konkurrenskraft jord och skog (axel 1)

Motivering för bifall i LAG 2012-10-04:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att utveckla modeller för samarbete mellan växtodlare och biodlare, till gagn för båda parter. Förutom större skördar för växtodlaren och ökade intäktsmöjligheter för biodlaren kan sådana samarbeten förväntas bidra till ett rikt odlingslandskap. Projektet passar väl in i arbetet inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:  140 509 kr

Totalt använda resurser i projektet:   307 109 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,5 MB)

Kontaktperson:

Matias Köping,  073-414 60 93,  matias.koping@biodlarna.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 459 kB)

 

 

Leaderleder

Dnr:   131

Jnr:  2013-1444

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2013-01-05 - 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

BAKGRUND
Runt om i Europa och även i Sverige sker en stark ökning av intresset för turism baserad på friluftsaktiviteter som cykling, vandring och kanoting. Olika intressen, initiativ och projekt har tidigare utvecklat sådana leder i området. En stor utmaning har varit att underhålla de leder som startats, troligen för att det saknats ett tydligt entreprenörskapsperspektiv. Med ett entreprenörsorienterat utvecklingsarbete och bättre marknadsföring kan dessa leder gå från att vara en naturtillgång, som nyttjas av några få till att bli en turistisk attraktion och till nytta för många.

PROJEKTBESKRIVNING
Projektet ska inventera och ta tillvara ledbeskrivningar och de insatser som gjorts genom åren. Även beskrivningar av nya och kompletterande leder ska kunna göras bl.a. för att knyta ihop olika delar av det geografiska området. Fokus ska ligga på att paketera och marknadsföra utvalda delar av lederna i kombination med det som våra entreprenörer kan erbjuda besökarna. Utgångspunkten ska alltid vara att turismföretag gynnas. En positiv bieffekt blir att bygderna som berörs blir mer attraktiva även för dem som redan bor där.

Utbudet marknadsförs i första hand digitalt, så att alla aktörer som önskar är välkomna att ta in det på sina hemsidor och andra Internetplattformar.

MÅL
· Alla nio kommuner som ingår i leaderområdet ska beröras av ledsystem. Med leder avses vandrings-, kanot- och cykelleder.
· Minst fyra mer sammanhängande leder ska marknadsföras på hemsidor.
· Minst 10 företag och organisationer, som kan erbjuda kost, logi och aktiviteter engageras i projektet med sikte att ha bokningsbara paket med utgångspunkt från lederna vid projekttidens utgång.
· Minst sex lokala nätverk engageras i projektet.

Ambitionen är att projektet inom fem år ska medverka till minst 10 000 nya turister som använder lederna och 2 000 nya gästnätter vid turismanläggningar med anknytning till lederna.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-02-19:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och stärkt lokal ekonomi genom att utveckla besöksnäringen i Nedre Dalälvsområdet med avseende på vandring, cykling, paddling och annan båttrafik. Projektet passar väl in i arbetet inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven, i synnerhet med tanke på projektets fokus på miljövänliga och naturanknutna aktiviteter. 

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  600 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:  643 398 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 99 kB)

Kontaktperson:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

  Cecilia Wallinder, 0291-211 80, 070-228 88 80, cecilia@nedredalalven.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 394 kB)

 

 

Erfarenhetsutbyte mellan LAG

Dnr:   132

Jnr:  2013-1445

Projektägare:  Leader Nedre Dalälven

Kommun:  Hela leaderområdet

Projekttid:  2012-11-22 - 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

BPROJEKTIDÈ
Utbyta erfarenheter mellan LAG som varit med i flera programperioder och LAG som verkat endast i en programperiod. Här ett samarbete mellan Leader3sam (en programperiod) och Leader Nedre Dalälven (två programperioder).

BAKGRUND
Ledamöterna i LAG har en många gånger svår uppgift när de utifrån ansökan ska bedöma vilka förutsättningar ett beskrivet projekt har att bidra till uppfyllelse av utvecklingsstrategins mål. LAG-ledamöterna behöver få ökad kunskap om hur de projekt som beviljats stöd har utfallit. Sådan erfarenhetsåterföring är nödvändig för utvärdering av utförd verksamhet samt för framtagande av ny strategi inför nästa programperiod.

SYFTE
· Att ge erfarenhetsåterföring till LAG genom att tydliggöra utfallet av de projekt som LAG beviljat stöd.
· Att medvetandegöra LAG om vikten av att ha en bra bild om det geografiska områdets förutsättningar inom olika områden.
· Att ge LAG-ledamöterna vidgade vyer genom att få ta del av erfarenheter från ett annat leaderområde.
· Att utvärdera genomförda projekt samt LAG-gruppens arbete.

MÅL
· Att ge LAG bättre kunskap i utformningar av lokala strategier och utformning av metoder för att kunna formulera och identifiera mätbara mål.
· Öka LAG-ledamöternas erfarenhet, kompetens samt förmåga att bedöma vilka projekt som har förutsättningar att bli framgångsrika.

Åtgärd:  Samarbetsåtgärden

Motivering för bifall i LAG 2013-02-19:  Det är angeläget att ge LAG-ledamöterna ökad kunskap om hur projekt som beviljats stöd utfallit, dvs. i vilka avseenden och i vilken omfattning de olika projekten kunnat bidra till att uppfylla målen i utvecklingsstrategin. En sådan erfarenhetsåterföring är också nödvändig som utgångspunkt för framtagande av en ny strategi inför nästa programperiod. Eftersom projektet genomförs inom samarbetsåtgärden ges LAG-ledamöterna också tillfälle till erfarenhetsutbyte kring dessa frågor med ledamöter från ett annat leaderområde.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  400 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:  418 575 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 177 kB)

Kontaktpersoner:

Kalle Hedin, 0291-211 80, 070-652 18 01, kalle@nedredalalven.se

  Lena Lennartsson, 0291-213 18,  070-297 49 90,  lena@nedredalalven.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 382 kB)

 

Uppdaterad 2016-01-29, KA

 
Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se