Beviljade projekt med verksamhet i 2-3 kommuner

 

83

Lustfylld mat  - kommunerna Säter, Avesta och Hedemora

99

Matturism i Uppland  - kommunerna Heby, Tierp och Älvkarleby
137 Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  - kommunerna Avesta, Heby, Sala och Sandviken

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt med verksamhet i 2-3 kommuner

Dnr 83 Lustfylld mat (pdf, 345 kB)

Dnr 99 Matturism i Uppland  (pdf, 383 kB)

Dnr 137 Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  (pdf, 539 kB)

 

 

Lustfylld mat

Dnr:   83

Jnr:  2011-631

Projektägare:  Skördefest i Dalarna ideell förening

Kommuner:  Säter, Hedemora och Avesta kommuner

Projekttid:  2011-01-24 – 2014-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I detta böljande älvlandskap, fyllt av historia och traditioner tror vi att maten kan utvecklas till ett viktigt besöksmål. Här är det nära till den nära maten. Få andra områden i Sverige har den bredd, mångfald och djup som man hittar inom matområdet i norra NEDA. Det är nära till de mer tättbefolkade delarna runt Stockholm och Mälardalen, inom några timmars bilresa finns mer än halva Sveriges befolkning. En stor ansamling matproducerande företag (mer än 60 st) har potential att utvecklas på olika sätt och därigenom kunna öka sin lönsamhet och anställa fler.

GENOMFÖRANDEPLAN
Projektet är tänkt att syssla med följande fyra områden; nätverk, marknadsföring, kompetensutveckling och event. Under respektive rubrik finns de områden som det framkommit behov av att utveckla, när vi inom delar av nätverket träffats inför denna ansökan. Detaljplan för olika moment behöver tas fram under inledningen av projektet.
Syfte
Projektets syfte är att vara ett stöd till den utvecklingen som redan i dag finns inom livsmedelssektorn i området. Här finns en större koncentrationer av livsmedelsföretag och vi ser en möjlighet till dynamisk utveckling av branschen. Många enskilda företagare hinner inte med det övergripande och samordnande arbetet när man själv är upptagen med att expandera och utveckla sin egen verksamhet.

En extern resurs i form av ett tidsbegränsat projekt har förutsättningarna att med strategiska insatser stärka och bygga upp de funktioner som behövs för att utveckla den tillväxtpotential som finns.

MÅLGRUPP
Målgruppen är företag och organisationer med anknytning till matsektorn i Avesta, Hedemora och Säter.

MÅL
Projektets mål är att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn genom att stimulera nät.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-10-07:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och ökat entreprenörskap inom matsektorn genom att stimulera nätverksbyggande, produktutveckling och ökning av den samordnade marknadsföringen stärka befintliga företag och initiera nya verksamheter.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:    989 583 kr

Totalt använda resurser i projektet:    2 422 286 kr

Kontaktperson:

Olle Bengtsson,  0225-600 87,  070-348 40 80,  ollebengtsson@dof.se

Hemsida: www.skordefest-dalarna.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 345 kB)

 

 

Matturism i Uppland

Dnr:   99

Jnr:  2011-5892

Projektägare:  Bondens mat i Uppland, ekonomisk förening

Kommuner:  Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner

Projekttid:  2011-09-01 – 2011-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Fotograf: Anette Gärdeklint Cylla

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Det är en naturlig fortsatt vidareutveckling av projektet Bondens mat i Uppland som bland annat startat Bondens egen Marknad i Uppsala. Dessutom finns en efterfrågan från såväl producenter, konsumenter, turistbyråer i regionen och även kommunerna, att utveckla matturismen i regionen.


MÅL
Öppna upp det uppländska matlandskapet och ge allmänheten en unik chans av att ta del av en värld och dess produkter som många inte visste existerade samt att skapa ytterligare arbetstillfällen och avsättningskanaler för de lokala Uppländska småskaliga matproducenterna


PROJEKTIDÉ
Skapa en matkarta över Uppland där alla lokala matproducenter ska finnas med. Kartan ska vända sig till turister, besökare och alla boende i Uppland.
 

GENOMFÖRANDE
Genom att vidareförädla kartläggningen av producenter (som vi gjort inom ramarna för Leaderprojektet Bondens mat i Uppland) vill vi skapa en konkret matkarta fylld av lockande bilder, intressanta reportage, kontaktuppgifter och öppettider till producenter och deras gårdsbutiker.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-10-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att genom samordnad marknadsföring bidra till nya försörjningsmöjligheter inom besöksnäringen, i synnerhet tack vare ökad försäljning av lokalproducerad mat.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   12 000 kr

Totalt använda resurser i projektet:   42 800 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,9 MB)

Kontaktperson:

Claudia Dillman,  0175-633 77,  070-231 39 92,  claudia@saxensorter.se

Hemsida:

www.bondensmatiuppland.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 383 kB)

 

 

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Dnr:   137

Jnr:  2013-4575

Projektägare:  By utvecklingsgrupp

Kommun:  Avesta, Heby, Sala och Sandvikens kommuner

Projekttid:  2013-08-23 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Färnebofjärden och Bysjön lämpar sig ytterst väl för friluftsliv i form av båt- och kanotfärder, sportfiske, cykel-, skid- och vandringsturer och för alla naturintresserade. Området har mycket att erbjuda, men saknar en sammanhållen beskrivning och behöver göras mycket mera välkänt. Det finns potential för många fler besökare. Naturturism är en växande bransch och området kan locka naturintresserade från hela Europa. Kärnan i området är älven och Färnebofjärdens Nationalpark, vilket uppmuntrar en varsam turism med lugn och stillhet som alternativ till biltrafik, skotertrafik och snabba bullrande båtar.

GENOMFÖRANDE
Kartlägga området med avseende på lämpliga cykelvägar, kanotleder, särskilda natur- och kulturmiljöer, sportfiske, platser för bad, camping, boende, matställen och annan service. Projektet planerar att producera en papperskarta som kommer att uppdateras vid behov och finansieras med hjälp av nya annonsplatser. Projektet kommer även att bistå med uppgifter som kan användas i den digitala turkarta som genomförs i ett annat Leaderprojekt.

SYFTE
Öppna möjligheter för både nya och existerande företag som riktar sig till friluftsliv och olika typer av turism i området att ta plats i området runt Färnebofjärden. Det kan finnas möjlighet för entreprenörer att starta t ex cykeluthyrning, enklare övernattning, utökad uthyrning och hämtning av kanoter, enklare fiske, uthyrning av utrustning för skidåkning och långfärdsskridsko mm. Det borde finnas plats för några eventföretag som organiserar turer med cykel, båt, kanot, skidor och skridskor samt vandringar i området.

MÅL
Projektet vill främja utvecklingen av besöksnäringen och annat lokalt näringsliv, i förlängningen även bidra till ökad inflyttning.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-09-04:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter genom att förbättra förutsättningarna för naturturism i projektets verksamhetsområde. LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   340 801 kr

Totalt använda resurser i projektet:   426 658 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,4 MB)

Kontaktpersoner:

Lina Janers, 070-743 97 42,  lina_janers@yahoo.se

 

Birgitta Eriksson,  0226-700 20,  070-690 23 36,  BibbioLarsAke@bredband.net

Hemsida: www.cyklapaddla.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 539 kB)

 

 

 

Uppdaterad 2015-09-09, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se