Beviljade lokala projekt i Heby kommun

 

21

Förstudie Besök Östervåla - attraktionernas ort

39

Enåkersbygdens framtid och utveckling

46

Förstudie Norabygden

81

Julmyra Horse Center - framtidens hästhållning

87 Växtkraft Östervåla

88

Försörjningsmöjligheter i ett biosfärområde

97

Föreningskraft

102

Östervåla Saints på Skogsvallen
128 Sjögränden - Vansjöbygdens energi, näring och natur (SVENN)

 

Verksamhet i Heby kommun bedrivs också i projektet  Matturism i Uppland (Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner), Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  (Avesta, Heby, Sala och Sandviken) samt inom  Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Heby kommun

Dnr 21 Förstudie Besök Östervåla - attraktionernas ort  (pdf, 351 kB)
Dnr 39 Enåkersbygdens framtid och utveckling  (pdf, 425 kB)
Dnr 46 Förstudie Norabygden  (pdf, 570 kB)
Dnr 81 Julmyra Horse Center - framtidens hästhållning  (pdf, 300 kB)
Dnr 87 Växtkraft Östervåla  (pdf, 487 kB)
Dnr 88 Försörjningsmöjligheter i ett biosfärområde  (pdf, 459 kB)
Dnr 97 Föreningskraft  (pdf, 347 kB)
Dnr 102 Östervåla Saints på Skogsvallen  (pdf, 421 kB)
Dnr 128 Sjögränden - Vansjöbygdens energi, näring och natur (SVENN)  (pdf, 491 kB)

 

 

Förstudie Besök Östervåla - attraktionernas ort

Dnr:   21

Jnr:  2009-810

Projektägare:  Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2009-02-11 – 2010-05-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Östervåla Utvecklingsråd har tidigare bedrivit framgångsrika Leaderprojekt, som primärt varit inriktade på att utveckla och stärka det lokala tillverkande näringslivet. För att även stärka den gemensamma besöksnäringen i Östervåla med omnejd görs nu en förstudie som besvarar frågor och lägger grunden för ett kommande huvudprojekt.

SYFTE
· Bevara kulturarvet hos Östervålas besöksmål för kommande generationer genom besök som genererar intäkter.
· Stärka varumärket Östervåla.
· Förstudie och kommande huvudprojekt ska långsiktigt till fortsatt god utveckling av Östervåla och dess besöksnäringar, som framgångsrik och konkurrenskraftig entreprenörs- och företagarort.
· Göra Östervåla känt i Uppsalaområdet som en attraktiv ort för besök, boende, arbete och företagande; en ort med god tillgång till sjukvård och samhällsservice.

MÅLGRUPP
1) Riktad marknadsföring till turistbussar; nationell marknad
2) Bearbeta regional marknad: Uppsala med omnejd
3) Stimulera lokal marknad till användning av ortens eget utbud

VERKSAMHETER
1) Marknadsundersökning och webbenkät:
    a) Vad vet bussresearrangörer och innevånare i Uppsala om Östervåla?
    b) Hur ska vi marknadsföra det de inte vet om Östervåla och dess attraktioner?
    c) Hur ska vi få Östervålas befolkning att mer använda ortens attraktioner?
2) Planering av effektiv marknadsföring som ska testas och sedan genomföras i huvudprojektet
3) Affärsutveckling av hantverk, turism, besöksmål och besöksnäring
4) Synliggörande av Östervålas besöksmål och dess värden samt attraktionskraft

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Projektet  överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en lokal utveckling i Östervåla som innebär stärkt entreprenörskap, nya försörjningsmöjligheter och ökad inflyttning.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  208 284 kr

Totalt använda resurser i projektet:   463 184 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 7,8 MB)

Kontaktperson:

Kiell Tofters, 0292-100 77, 070-664 74 05,  kiell@tofters.net

Hemsida:

www.ostervala.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 351 kB)

 

 

Enåkersbygdens framtid och utveckling

Dnr:   39

Jnr:  2009-5137

Projektägare:  Enåkers Bygdegårdförening, ideell förening

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2009-06-17 – 2012-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Projektet bygger på en lokal utvecklingsplan, vilken har utarbetats under ledning av landsbygdsutvecklare Kenneth Nyberg, Sandviken. I denna process har representanter för bygdens samtliga föreningar samt företagare deltagit. I arbetet har mellan 20 och 30 personer medverkat. Det har skett i sex arbetsgrupper.

Sju områden har prioriterats i utvecklingsplanen:
· Profilera Enåkersbygden för turism och småskalig besöksnäring
· Bevara och utveckla servicen för att säkerställa bygdens överlevnad
· Utveckla fritidslivet för alla åldrar
· Utveckla infrastrukturen i bygden
· Utveckla bygdegården och dess verksamheter
· Skapa goda förutsättningar för företagande
· Utveckla kulturen i bygden

SYFTE
Projektet är en förstudie inför ett huvudprojekt, som ska syftas till att skapa förutsättningar för en god och hållbar utveckling i Enåkersbygden, med tillväxt i service- och besöksnäringarna och en ökande befolkning.

VERKSAMHETER
1. Inventera övernattningsmöjligheter och dokumentera dessa
2. Inventera bostäder för permanentboende
3. Undersöka möjligheterna att ordna vandrarhem i skolan
4. Affärsutveckla hantverk, besöksmål och besöksnäring
5. Undersöka samverkansformer med andra orter i kommunen för gemensam marknadsföring
6. Synliggöra Enåkersbygdens besöksmål och dess värden samt attraktionskraft, bland annat genom hemsidan

SPRIDNING
Resultatet av förstudien ska kontinuerligt spridas till styrgrupp och intressenter samt stormöten för alla invånare. Förstudien ska lägga grunden för ett kommande huvudprojekt. Projektet ska leda till långsiktigt utvecklat arbete hos besöksnäringen i Enåkersbygden.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-10-14:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att främja en fortsatt utveckling av Enåkersbydgen. Verksamheten i projektet utgår från och anknyter på ett tydligt sätt till en väl förankrad lokal utvecklingsplan och de prioriteringar den innehåller.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   66 600 kr

Totalt använda resurser i projektet:   136 337 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,9 MB)

Kontaktperson:

Margaretha Gadde-Jennische, 0224-913 55, 073-084 30 97, 022491355@telia.com

Hemsida:

www.runhallen-enaker.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 425 kB)

 

 

Förstudie Norabygden

Dnr:  46

Jnr:  2009-6557

Projektägare:  Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2009-10-19 – 2011-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND OCH SYFTE
Som grund för förstudien ligger ”Norabygdens Handlingsplan 2007”. Avsikten med förstudien är att lägga grunden för en bredare ortssamverkan runt natur och kultur.

MÅLSÄTTNING
Förstudien vill medverka till att
· Utveckla kompetensen hos och samarbetet mellan entreprenörer, företag, intressegrupper och organisationer
· Inventera och utveckla samarbetet med entreprenörer aktiva i Nora socken med omnejd
· Inventera existerande och potentiella lokaler för näringslivet och boende för besökare och inflyttare
· Lyfta fram relevanta resultat från tidigare Leaderprojekt
· Uppdatera och ev. revidera Norabygdens handlingsplan

Förstudien avser att därmed skapa en bättre grund för:
· Affärsutveckling, turism, besöksnäring
· Gränsöverskridande nätverk
· En gemensam förståelse för kvalitetsaspekternas betydelse inom besöksnäringen
· Att planera en effektiv marknadsföring
· Att skapa paketlösningar runt naturupplevelser, kultur och boende
· Att stärka och utveckla varumärket Östa Tärnsjö - Norabygden

GENOMFÖRANDE
Förstudien kommer att arbeta med en blandning av tekniker med målsättningen att dessa ska bredda deltagandet, förstärka effekterna och fördjupa insikterna om vikten att samarbeta och sätta gemensamma mål. I projektet kommer att användas:
· Intressegrupper
· Nyckelpersoner, specialister inom näringarna
· Uppsökande verksamhet, t.ex. byamöten med speciella teman
· Enkäter, fokusgrupper (t.ex. fastighetsägare, ungdomar, entreprenörer)
· Allmänna möten

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier. Med ett helhetsperspektiv på Norabygden har projektet goda förutsättningar att bidra till ökat samarbete och ett bättre nyttjande av tidigare gjorda investeringar. Därmed kan projektet förväntas lägga en grund för ett ökat entreprenörskap, i synnerhet inom besöksnäringen, som har en stor potential i bygden, och bidra till en stärkt lokal ekonomi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  117 535 kr

Totalt använda resurser i projektet:   254 735 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,2 MB)

Kontaktperson:

Per Anders Eriksson,  0292-430 83, 073-084 66 30,  perpata@gmail.com

 

Kristina Hansson, 0292-504 40, 070-513 26 68,  kickans.halsohorna@tele2.se

Hemsida:

www.tarnsjo.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 570 kB)

 

 

Julmyra Horse Center - framtidens hästhållning

Dnr:   81

Jnr:  2011-2137

Projektägare:  Julmyras Vänner, ideell förening

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2010-11-16 – 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Julmyra Horse Center är under snabb och expansiv utveckling till en ny by i bygden där hästintresse kan förenas med företagande, ett bra boende och ett liv nära naturen. Redan idag finns ca 100 hästar, ett 10-tal entreprenörer, 30 bofasta familjer och ytterligare 35 tomtägare är på gång att börja bygga. För att redan från början skapa en hållbar utveckling ur både ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv behöver både en kortsiktig och långsiktig strategi tas fram för byns utveckling.

SYFTE
Syftet med projektet är att ta fram en utvecklingsstrategi med fokus på olika områden som är av gemensamt intresse för den nya byns fortsatta utveckling såsom:
· Utveckling av den nybildade gemensamma intresseorganisationen för boende och intressenter
· Plan för framtidens hästhållning i modern tappning
· Framtagande av informationsmaterial för intern och extern information
· Plan för etablering av nya entreprenörsdrivna servicefunktioner
· Plan för en hållbar utveckling gällande energi, byggnation och konsumtion ur både ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv

ÖVERGRIPANDE MÅL
Det övergripande målet är en väl förankrad utvecklingsstrategi för byn Julmyra Horse Center på kort och lång sikt med därtill hörande genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska bidra till en levande landsbygd med förbättrad livskvalitet, inflyttning, ökad sysselsättning, stärkt lokalekonomi och en ytterligare förstärkning av profilen ”Häst i Heby” i ett regionalt perspektiv.

MÄTBARA MÅL
· Utveckling av den nybildade gemensamma intresseorganisationen för boende och intressenter
· Antal medlemmar i intresseorganisationen
· En utvecklingsstrategi för kort och lång sikt
· En kortsiktig genomförandeplan
· En långsiktig genomförandeplan
· Finansieringsplan
· Fungerande samverkansgrupper för olika utvecklingsområden
· Etablerad högskolesamverkan med forsknings- utvecklingsinriktning

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-11-30:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en utveckling som innebär inflyttning av permanentboende, nya försörjningsmöjligheter, ökat entreprenörskap och en stärkt lokal ekonomi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   439 626 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 441 948 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 6,9 MB)

Kontaktperson:

Carin Barrsäter,  070-943 87 28,  carin@julmyrahorsecenter.se

Hemsida: www.julmyrahorsecenter.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 300 kB)

 

 

Växtkraft Östervåla

Dnr:   87

Jnr:  2011-2229

Projektägare:  Östervåla Utvecklingsråd,ideell förening

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2011-03-23 – 2014-06-28

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Under tiden mars 2009 – maj 2010 gjorde Östervåla Utvecklingsråd en förstudie för att kartlägga aktuella behov och samla goda utvecklingsidéer. En viktig slutsats från förstudien är att man bör satsa på att ge besöksnäringarna förutsättningar för expansion, vilket också kommer att ge bättre möjligheter för övrigt näringsliv i Östervåla. Det har även gjorts en sociotopkartering, som bl.a. resulterat i ett flertal förslag om hur den yttre miljön skulle kunna förbättras. Med detta arbete som grund finns behov av ett projekt som stärker samarbetet och förverkligar en del av de idéer och ambitioner som framkommit under förstudiearbetet.

SYFTE
Syftet med projektet är att stärka den lokala ekonomin i Östervålabygden genom att
· Ytterligare utveckla samarbetet mellan företag, föreningar och andra organisationer och bevara den entreprenörsanda som finns i Östervåla.
· Öka antalet besökare till Östervåla, där utvecklingspotentialen är särskilt stor för idrottsturism och kursverksamhet.

VERKSAMHET
Inom projektet bildas fyra arbetsgrupper med ansvar för var sitt arbetsområde:
1. En ny och utvecklad hemsida med information från alla föreningar, företag, församlingar, butiker m.m. som har behov av att informera om sin verksamhet. En aktivitetskalender kommer också att läggas ut på hemsidan, liksom information om samhällsservice samt presentation av Östervålas boendeområden.
2. Informationstavlor kommer att sättas upp på flera strategiska ställen, i första hand för att göra genomresande uppmärksamma på vad Östervåla har att erbjuda.
3. Uppbyggnad av ett gemensamt kansli för bygdens alla föreningar och småföretagare.
4. Ungdomsverksamhet. Här ligger fokus på att ge de äldre ungdomarna (15-22 år) möjligheter att själva starta och utveckla verksamheter.
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-12-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och ökad inflyttning genom ett systematiskt lokalt nätverksbyggande där ortens företag har en central roll. Den verksamhet som planeras i projektet har sin utgångspunkt från en väl genomförd förstudie och kännetecknas av en stark och bred lokal förankring och ett tydligt trepartnerskap.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   424 946 kr

Totalt använda resurser i projektet:   930 789 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,8 MB)

Kontaktperson:

Viktoria Landén,  070-242 68 48,  kramnallen_74@hotmail.com

Hemsida:

www.ostervala.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 487 kB)

 

 

Samverkan för att öka försörjningsmöjligheterna i ett biosfärområde

Dnr:   88

Jnr:  2011-3522

Projektägare:  Ideella föreningen Gröna Kunskapshuset

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2011-04-04 – 2013-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Sedan 2005 har ett arbete pågått på Östahalvön med att bygga upp en mötesplats, Gröna Kunskapshuset (GKh), för att på olika sätt ge kunskap/information om långsiktigt hållbar utveckling. Mötesplatsen är en anläggning som består av en stor byggnad och tomt. Inomhus finns olika utställningar där besökaren möter olika typiska naturmiljöer från området. Utomhus kan man ta del av praktiska exempel på hur man kan bidra till biologisk mångfald.
GKh ligger i ett blivande biosfärområde. Ett biosfärområde har en brobyggande funktion genom att lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på ett metodiskt sätt. De är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

VERKSAMHET
Steg 1 Uppbyggnad av ett "Biosfärum" som är tänkt att vara en mötesplats för att sprida information och kunskap om långsiktigt hållbar samhällsutveckling och vara en arena för vetenskaplig och bildande information i form av utställningar, utbildningar och goda upplevelser. Ge goda exempel på bevarande och nyttjande i landskapet. Visa och praktisera goda exempel.
Steg 2 Öka samverkan i det lokala nätverket såväl som gränsöverskridande nätverk.

SYFTE
Projektets syfte är
- att i samverkan med personal från högskolor, kompetenta medarbetare och lokala aktörer utforma innehållet i "Biosfärum"
- att förbättra den befintliga utställningen "Levande landskap"
- att i samverkan med studenter vid Högskolan i Gävle skapa en mjukvara, för att visuellt kunna skildra, på en skärm, skogshistorik och effekter av olika skogsåtgärder
- att utveckla och stärka samarbetet i det lokala nätverket för att stödja företagande
- att i samverkan ta fram en projektplan för att i nästa fas i bygdeutvecklingen fortsätta processen och skapa en attraktiv landsbygd

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-05-03:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till stärkta nätverk inom biosfärarbetet, främst rörande informationsinsatser om hållbar utveckling samt biologiskt inriktad undervisning och forskning. Genom projektet ökas också attraktionskraften hos ett besöksmål på Östahalvön, vilket kan bidra till ökade kunskaper och fler besökare till området.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   528 948 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 159 089 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 4,9 MB)
Kontaktpersoner: Cia Holmberg,  073-940 97 06,  cia.holmberg@gkh.se

 

Inga-Britt Persson,  070-231 56 45,  ingabritt.persson@gkh.se

 

Lena Karlsson,  0224-206 89,  l.k-sala@telia.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 459 kB)

 

 

Föreningskraft

Dnr:   97

Jnr:  2011-5360

Projektägare:  Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI)

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2011-06-20 – 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  
BAKGRUND
I Heby kommuns södra del finns många aktiva föreningar med en stor bredd i fråga om olika aktiviteter. Föreningslivets verksamheter och kompetens har en stark potential och skulle i högre grad kunna nyttjas som resurser för det lokala näringslivet, i synnerhet inom besöksnäringen. Ett exempel där föreningslivet kan ge värdefulla bidrag är att kunna erbjuda alla medlemmar i besökande familjer möjlighet till rekreation och upplevelse inom olika intresseområden. En sådan helhetssyn på den besökande familjen gör kommunen mer attraktiv att besöka.

SYFTE
Det långsiktiga syftet är att åstadkomma en samlad utveckling i ett helhetsperspektiv gällande föreningar/privata organisationer, entreprenörer inom besöksnäringen, det lokala affärslivet, Heby kommuns satsningar i utvecklingsfrågor och inte minst att söka samverkan med andra utvecklingsprojekt i kommundelen.
Syftet med detta förprojekt är att
· Kartlägga föreningslivet, dess resurser, ambitioner och verksamhet.
· Ta fram den potential som det samlade föreningslivet har att tillsammans med områdets entreprenörer bygga bättre förutsättningar till en markant ökad besöksnäring.
· Bygga nätverk mellan föreningar och andra aktörer för att skapa en samlad kraft i utvecklingsarbetet.

GENOMFÖRANDE
Projektets geografiska verksamhetsområde är Heby kommuns södra del. Följande verksamheter planeras:
1. Kartlägga föreningar/organisationer och dess verksamhet.
2. Dokumentera lokala föreningar och deras resurser och verksamhet.
3. Genomföra 4 nätverksträffar, 3 seminarier, work-shops m.m.
4. Inventera boendemöjligheter för besökare som inflyttare och om möjligt ta fram planunderlag/intressenter.
5. Inventera lokalt traditionellt hantverk.
6. Inventera vilka regionala aktörer som finnes som kan samverka med den lokala nivån och bygga upp gemensamma strategier och aktiviteter.
7. Avsluta förprojektet med en mässa för alla intressenter som även skall vara ett avstamp inför framtiden.
8. Dokumentera projektet.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-10-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till lokala utvecklingsprocesser i Heby kommuns södra del genom nätverksbyggande och inventering av resurser för befintlig och tillkommande affärsmässig verksamhet.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   216 580 kr

Totalt använda resurser i projektet:   554 471 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 5,5 MB)

Kontaktpersoner:

Håkan Collin,  0224-313 94, 070-669 65 46,  collin@folkvald.heby.se

 

Bo Glaas,  0224-319 79, 073-540 04 73,  bo@glaas.eu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 347 kB)

 

 

Östervåla Saints på Skogsvallen

Dnr:   102

Jnr:  2011-5996

Projektägare:  Östervåla Idrottsförening ÖIF

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2011-09-05 – 2012-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Ett gäng på 20 stycken killar i åldrarna 16-21 år boende i Östervåla, har ordnat fester för sig själva och ungdomar i bygden. Första festen ordandes på Folketshus i Tärnsjö och nästa vid Folkparken Skogsvallen i Östervåla. De ordnade allt själva såsom tillstånd, kontakt med polis och vakter osv. Skogsvallen är en gammal folkpark som har drivits av Östervålas idrottsförening i 75 år. Men under senaste åren har verksamheten legat nere för att tas upp igen till 75-årsjubiléet. Nu vill de göra något nytt på eget sätt men med de äldres visdom i bagaget.


PROJEKTIDÉ
Man vill skapa möjligheter för att locka en yngre publik till Skogsvallen Östervåla genom att använda sig av facebook, twitter och andra marknadsföringskanaler. Målet är att kunna ta emot artister som vänder sig till en annan publik än tidigare. Det som saknas är ett rejält diskotek på Skogsvallen och det vill man bygga och utrusta funktionellt med ljud och ljus. Ett sådant skulle förutom av de sökande kunna användas av andra inom föreningen som t.ex. dans och rytmik för barn och dans för äldre.

 

MÅL

Vårt mål är att man ska ha en fungerande folkpark som också riktar sig till en yngre generation.
 

GENOMFÖRANDE

Geografiskt ligger verksamheten i Östervåla. Tidsplan för projektet är att man ska arbeta med detta under vintern och att det ska vara klart till våren 2012. Man vill genomföra projektet för att ha någonting att göra här på landsbygden. Projektet riktar sig till ungdomar. Kostnaderna i projektet är byggmaterial, ljud- och ljusutrustning. De resurser som finns i projektet är dels den gamla folkparken och ungdomarna som tänker utföra arbetet. Man har tänkt göra arbetet själva.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-10-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier för ungdomsprojekt och har goda förutsättningar att bidra till nya mötesplatser och ökat engagemang bland ungdomarna i Östervåla.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   49 666 kr

Totalt använda resurser i projektet:   114 666 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,5 MB)

Kontaktpersoner:

Theodor Larsson,  0292-108 47, 070-631 08 47,  theodorlarsson@hotmail.com

 

Emil Götesson,  0292-106 21, 073-093 05 10,  emilgotesson_94@hotmail.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 421 kB)

 

 

Sjögränden - Vansjöbygdens energi, näring och natur (SVENN)

Dnr:   128

Jnr:  2013-374

Projektägare:  Studiefrämjandets avd i Uppsala län

Kommun:  Heby kommun

Projekttid:  2013-01-21 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

PROJEKTIDÉ
Idén med projektet är att utveckla en bygd, där arbetet med att sluta bygdens kretslopp och minimera dess utsläpp av växthusgaser, byggs in i landskapet och leder till en utveckling av ett bygdecentum, "Bygdens hjärta".

BAKGRUND
I bygden runt Vansjö-Nordsjö finns ett stort intresse för områdets natur och miljö. Här finns, förutom ett antal jord- och skogsbruk och två större eventföretag, Gårdsjö Älgpark och Julmyra Hästby (Horse Center). Båda företagens utveckling är beroende av att bygden kan återvinna dess avfall samt tillse att fosforläckage från dessa områden kan återföras till jord- och skogsmarker. Även övriga företag som brukar mark i bygden är beroende av att kolets, kvävets och fosforns kretslopp sluts inom bygden.

GENOMFÖRANDE
Arbetet kommer att ske i intressegrupper i vilka bygdens invånare och dess företag gemensamt arbetar fram handlings- och finansieringsplaner för att nå en hållbar bygd avseende tillvaratagande av bygdens natur- och markresurser samt uppbyggnad av "Bygdens hjärta".

SYFTE
Att utveckla Vansjö-Nordsjöbygden till en ekobygd, där landskapet stärks till att bli ett resilient ekosystem som motstår förändringar i omgivningen och som kan recirkulera näring och kol inom bygden samt skapa tillräcklig mängd förnyelsebara energikällor för att kunna tillfredställa bygdens behov av energi. Samtidigt ska arbetet leda till en förbättrad miljö avseende miljömålen, ingen övergödning, giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan m.m. Ytterligare ett syfte med projektet är att skapa nya möjligheter för bygden att utveckla verksamheter och företag inom bl.a. naturevent och handel genom att utveckla destinationer för besöksnäringen.

MÅL
Grundmålet för projektet är att utveckla en ekologiskt hållbar bygd runt Vansjö-Nordsjö. Ett andra mål i projektet är att stärka "Bygdens Hjärta". Man vill återuppliva bygdegården och runt den skapa ett bygdecentrum med social gemenskap, boende, lokal handel och utbud av naturevent.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-05-29:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till kompetenshöjning och kunskapsuppbyggnad i fråga om lokalt samarbete för att utveckla slutna kretslopp i bygden av näring och kol. LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   538 510 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 135 320 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,9 MB)

Kontaktpersoner:

Bengt Lundegårdh,  018-32 08 76, 073-724 80 01,  bengt@globalorganic.se

  Karin Ståhle,  018-19 46 14,  karin.stahle@studieframjandet.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 491 kB)

 

 

Uppdaterad 2015-11-09, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se