Beviljade lokala projekt i Sandvikens kommun

 

45

 Gysinge - upplevelser i bruksmiljö (del 1)

95  Matning av örnar i Färnebofjärdens nationalpark
119 Leksaksmuseet i Gysinge
124 Gysinge - upplevelser i bruksmiljö, del 2

 

Verksamhet i Sandvikens kommun bedrivs också inom projektet Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  (Avesta, Heby, Sala och Sandviken) samt inom  Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Sandvikens kommun

Dnr 45 Gysinge - upplevelser i bruksmiljö (del 1)  (pdf, 529 kB)

Dnr 95 Matning av örnar i Färnebofjärdens nationalpark  (pdf, 248 kB)

Dnr 124 Gysinge - upplevelser i bruksmiljö, del 2  (pdf, 498 kB)

 

 

Gysinge - upplevelser i bruksmiljö (del 1)

Dnr:   45

Jnr:  2009-6679

Projektägare:  Vi i Gysinge, ideell förening

Kommun:  Sandvikens kommun

Projekttid:  2009-10-21 – 2013-03-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I Gysinge finns idag sedan länge etablerade entreprenörer blandat med många nya. Alla har en önskan att öka besökarantalet samt konsumtionen av produkter och tjänster i området. För att lyckas med detta behöver vi samla krafterna och arbeta efter gemensamma riktlinjer och mål. Föreningen ”Vi i Gysinge” strävar efter att uppnå detta med ett Leaderprojekt som katalysator till ett framtida kontinuerligt samarbete.

SYFTE
Syftet är att öka besökarantalet till Gysinge samt stärka Gysinges attraktionskraft så att Gysinge blir ett starkt varumärke framöver. Projektet syftar också till att öka servicenivån på orten och bidra till en positiv samhörighetskänsla hos de boende i området.

MÅLGRUPP
Målgruppen är besökare till området samt ortsbor och boende i närområdet.

VERKSAMHETER
· Möten och träffar
· Föreläsningar
· Studiebesök/resor
· Deltagande i mässor
· Arrangering av lokala marknader
· Utveckling av webbsida
· Framställning av material för marknadsföring
· Marknadsföring, bl.a. med hjälp av annonser, broschyrer, kläder och ”give-aways”

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-11-18:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter genom att öka antalet besökare till Gysinge och stärka det lokala samarbetet inom turismnäringen, vilken har en stor utvecklingspotential på orten.

Särskilt villkor från LAG:  Eventuella utlandsresor inom projektet skall i förväg godkännas av LAG i varje enskilt fall.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   752 500 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 515 955 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2.3 MB)

Kontaktpersoner:

Jenny Karlsson,  070-365 67 08,  jenny.karlsson@mail.com

 

Liselott Östblom,  076-814 47 00,   liselott@gysingenyfiket.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 529 kB)

 

 

 

Matning av örnar i Färnebofjärdens nationalpark

Dnr:   95

Jnr:  2011-5359

Projektägare:  Föreningen för fågelskydd och naturvård vid Nedre Dalälven, ideell förening

Kommun:  Sandvikens kommun

Projekttid:  2011-05-19 – 2012-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Under en lång rad år fram till år 2008 matades örnar nära Gysinge av förvaltningen för Färnebofjärdens nationalpark. På och kring denna åtel kunde det ibland under en säsong vara uppemot trettio havsörnar och några kungsörnar. På grund av praktiska svårigheter har ingen matning skett i Gysinge sedan dess. Nu har dock Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid Nedre Dalälven tagit initiativ till ett återupptagande av matningen i samarbete med intresserade entreprenörer som erbjuder mat och logi i Gysinge. Det gömsle som behövs för att studera örnarna är inte helt funktionellt och behöver därför byggas klart och kompletteras.

SYFTE
Projektets syften är
· Att hjälpa havsörn och kungsörn med giftfri föda vintertid.
· Att avläsa ringar på fåglarna och därvid bidra till kännedomen om arternas förekomst, rörelsemönster m.m.
· Att öka intresset för örnar och skyddet av dem.
· Att bidra till en ökning av ekoturismen i området och kring Färnebofjärdens nationalpark och på så vis bidra till arbetstillfällen och inkomster i bygden.
· Att bidra till goodwill för området och trakten.

VERKSAMHET INOM PROJEKTET
· Färdigställande och komplettering av befintligt gömsle.
· Provmatning av örnar under vintern och våren 2011-2012 samt december 2012.
· Ringavläsning och örnräkning i samband med matningen.

VERKSAMHET SOM INTE INGÅR I PROJEKTET
Om erfarenheterna av provmatningen blir goda, planeras mottagning av betalande gäster med början under december 2012. Denna verksamhet ingår inte i projektet, varken ifråga om kostnader eller intäkter.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-10-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter genom ett långsiktigt hållbart nyttjande av områdets vilda örnar. Verksamheten kännetecknas av lokalt samarbete och ett tydligt underifrånperspektiv. Projektet kan förväntas öka intresset för att besöka Gysinge och Nedre Dalälvsområdet och passar väl in i arbetssättet inom det nyligen bildade biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Särskilda villkor från LAG:

· Projektet ska vara öppet för samarbete med alla intresserade entreprenörer,
· Eventuellt ekonomiskt överskott från projektet får inte delas ut bland deltagarna, utan enbart används för kostnadstäckning.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   38 888 kr

Totalt använda resurser i projektet:   195 766 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2.1 MB)

Kontaktperson:

Stig Holmstedt,  070-594 16 45,  stig.holmstedt@gmail.com

Hemsida: www.ornfotografering.se 
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 248 kB)

 

 

 

Leksaksmuseet i Gysinge

Dnr:   119

Jnr:  2012-6779

Projektägare: Föreningen Gysinge leksaks- och modellbanemuseum

Kommun:  Sandvikens kommun

Projekttid:  2012-10-09 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avskrivet

Syfte / verksamhet:

PROJEKTIDÉ
Föreningen avser att inrätta ett leksaks- och modellbanemuseum på det andra våningsplanet i brandkårsmuseet i Gysinge.

SYFTE
Att åskådliggöra den handfasta lekens nöjen och möjligheter i viss kontrast till den moderna tidens lek för barn vid tv- dator och mobilskärmar.

PLAN
Utställningsobjekten blir en kombination av privatägda och föreningsägda föremål. Föreningen ska för sitt överskott kontinuerligt köpa in objekt och ständigt förnya utställningen. I anslutning till museet ska finnas en ateljé och verkstad för reparationer och renoveringar av objekt. Så även en butik och en kaféhörna, som drivs antingen av föreningen eller en enskild näringsidkare.

MÅL
Museet ska vara ett tillskott i besöksnäringen och ge arbetstillfällen under turistsäsongen maj-september.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-02-19:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och stärkt lokal ekonomi genom att öka Gysinges attraktionskraft som besöksmål.

Beviljade medel från Leader Nedre Dalälven:   403 125 kr

Totalt budgeterade resurser i projektet:   853 125 kr

Kontaktpersoner:

Lars Gunnarsson,  0291-211 08,  070-768 40 00,  lars.h.gunnarsson@telia.com

 

Karl Åstrand,  018-12 90 14,  070-363 87 85,  karl.astrand@yahoo.com

 

 

 

Gysinge - upplevelser i bruksmiljö, del 2

Dnr:   124

Jnr:  2012-6897

Projektägare:  Vi i Gysinge, ideell förening

Kommun:  Sandvikens kommun

Projekttid:  2012-10-29 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Föreningen Vi i Gysinge har genom det första leaderprojektet under åren 2009-2012 fått en viktig och växande roll för bygdens utveckling. Nätverk har etablerats och samarbete har skett vid gemensamma evenemang. Gamla traditioner har bevarats och nya har införts. Föreningen fick i slutet av föregående projektperiod tillgång till ett mycket attraktivt område i Gysinge, det f.d. Flottningsområdet, med flera byggnader och mark intill älven. Området utgör neutral mark och har potential att utvecklas till en värdefull resurs för alla näringsidkare på orten.

SYFTE
Projektets syfte är att vidareutveckla och konkretisera de idéer som framkommit i föregående projekt ”Gysinge – upplevelser i bruksmiljö”.

MÅL
Projektets mål är
   ·  att på lång sikt fördubbla antalet besökare till Gysinge från 100 000 till 200 000 per år,
   ·  att öka arbetstillfällena för de aktiva näringsidkarna i bygden.

VERKSAMHET
Utveckla och bygga upp f.d. Flottningsområdet, iordningställa de båda järnbodarna så att de kan tas i bruk för användningsområden såsom utställningar, mässor, marknader och för hantverkare. Markberedning, scenbygge samt bygga upp något för barn som passar in i miljön och som på ett pedagogiskt sätt visar Gysinge ur historiskt perspektiv. Arbeta fram system som underlättar för de olika aktörerna i Gysinge att använda området.

Arbeta fram ett fysiskt skyltningsprogram för historiskt särskilt intressanta platser och
utveckla system för att enkelt kunna presentera Gysinges historia med hjälp av modern teknik.

Fortsätta arbeten som påbörjats under föregående projekt, såsom breddning och fördjupning av lokala nätverk, genomförande och vidareutveckling av gemensamma evenemang samt kontinuerlig marknadsföring av ortens attraktioner och aktiviteter.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-12-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att stärka och utveckla besöksnäringen i Gysinge.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   393 866 kr

Totalt använda resurser i projektet:   938 021 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,6 MB)

Kontaktpersoner:

Jenny Karlsson,  0291-210 75,  070-365 67 08,  jenny.karlsson@mail.com

 

Liselott Östblom,  076-814 47 00,  liselott@gysingenyfiket.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 498 kB)

 

 

 

Uppdaterad 2015-06-16, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se