Beviljade lokala projekt i Tierps kommun

 

4

 Förstudie Vendelbygden

34

 Strömsberg kan

37

 Marknadsföring av Vendelbygden

53

 Förstudie om ökad tillgänglighet till Vendelsjön

59  Fyra bruk – bussturism

61

 Strömsberg kan mer

96

Förstudie och projektering av marklägenheter för    60+ i Månkarbo

103

 Korthålsbana för ungdom och nybörjare
110  Strömsberg kan ännu mer
141  Vändpunkten

 

Verksamhet i Tierps kommun bedrivs också i projektet  Matturism i Uppland (Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner) samt inom  Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Tierps kommun

Dnr 4 Förstudie Vendelbygden  (pdf, 338 kB)
Dnr 34 Strömsberg kan  (pdf, 466 kB)
Dnr 37 Marknadsföring av Vendelbygden  (pdf, 328 kB)
Dnr 53 Förstudie om ökad tillgänglighet till Vendelsjön  (pdf, 404 kB)
Dnr 59 Fyra bruk - bussturism  (pdf, 367 kB)
Dnr 61 Strömsberg kan mer (pdf, 469 kB)
Dnr 96 Förstudie och projektering av marklägenheter för 60+ i Månkarbo  (pdf, 317 kB)

Dnr 103 Korthålsbana för ungdom och nybörjare  (pdf, 403 kB)

Dnr 110 Strömsbergs bruk kan ännu mer  (pdf, 475 kB)
Dnr 141 Vändpunkten  (pdf, 476 kB)

 

 

Förstudie Vendelbygden

Dnr:   4

Jnr:  2009-171

Projektägare:  Samverkan i Vendelbygden, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2008-09-15 – 2009-11-15

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  Förstudien ska göra en väl förankrad utvecklingsplan för Vendelbygden. Undersöka vilka av redan befintliga projektidéer (och vilka nya) som har praktisk genomförandekapacitet och göra en prioriteringsordning av dessa.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2008-10-08:  Projektet har goda förutsättningar att lägga en bra grund för Vendelbygdens utveckling och överensstämmer väl med utvecklingsplanens inriktning och urvalskriterier.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  178 145 kr

Totalt använda resurser i projektet:   258 120 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 6,0 MB)

Kontaktpersoner:

Stefan Wårdsäter, 018-33 73 33, 073-042 80 50,  kalles.temateater@swipnet.se

 

Lars Carlberg,  018-33 71 72, 070-699 02 16,  larca@telia.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 338 kB)

 

 

Strömsberg kan

Dnr:   34

Jnr:  2009-2265

Projektägare:  Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2009-03-11 – 2011-12-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

 

BAKGRUND
Intresset för Strömsberg som besöksmål ökar. Under år 2008 gjordes nära 3 000 dokumenterade besök, vilket är mer än dubbelt som många som två år tidigare. Trots en ökande tillströmning av dagturister råder brist på besökarservice. Som ett första steg för att råda bot på detta, avser en grupp familjer från bruket att genom ideellt arbete hålla ett kafé öppet fredag – söndag under sommarmånaderna 2009. Vid kaféet planeras också uthyrning av metspön, båt, kanot och cykel. Leaderprojektet avser att komplettera denna insats genom upprustning av parken och området kring de gamla industrierna, till gagn för såväl kaféet som andra affärsmässiga och ideella verksamheter i Strömsberg.

SYFTE
· att stimulera till ökat företagande
· att stimulera till inflyttning av permanentboende
· att utveckla Strömsberg som besöksmål
· att tillmötesgå besökares behov av service
· att höja livskvaliteten för de boende i Strömsberg

MÅLGRUPPER
· Företagare, föreningar och boende i Strömsberg
· Besökare till Strömsberg
· Presumtiva inflyttare till Strömsberg

VERKSAMHETER
· Vassklippning i bruksdammen
· Byggande av scen för uppträdande samt serverings- och tombolastånd
· Utvidgning av boulebana
· Andra åtgärder för att utveckla Strömsberg med omgivningar som besöksmål och attraktiv ort för inflyttning
· Nätverksbyggande och planering av fortsatt utveckling i Strömsberg

PROJEKTAVGRÄNSNING
Planerad kafé- och uthyrningsverksamhet ingår inte i projektet, varken i fråga om investeringar, kostnader, intäkter eller nedlagt ideellt arbete.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-06-03:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en utveckling av besöksnäringen, som har stor potential i Strömsberg. Effekter av projektet kan därigenom förväntas i form av nya och förbättrade försörjningsmöjligheter, stärkt entreprenörskap samt ökad inflyttning.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  120 525 kr

Totalt använda resurser i projektet:   278 902 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,5 MB)

Kontaktpersoner:

Eric Form,  0293-411 77,  070-693 07 98,  ssim@stromsbergsbruk.nu form.karlin@tele2.se

 

Anna Larsson,  0293-411 03,  070-538 07 53,  anna.larsson@utb.tierp.se

Hemsida:

www.stromsbergsbruk.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 466 kB)

 

 

Marknadsföring av Vendelbygden

Dnr:   37

Jnr:  2009-3904

Projektägare:  Samverkan i Vendelbygden, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2009-05-04 – 2011-08-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Inom en pågående förstudie har ett antal inventeringar och kartläggningar gjorts av Vendelbygdens utvecklingspotential. Resultaten visar att bygden har mycket stora möjligheter att locka många fler besökare som skulle kunna utgöra en grund för försörjning, nya arbetstillfällen och inflyttning av permanentboende. Tierps kommun har på sökandens initiativ tagit beslut om att detaljplanera kommunal mark i Vendelbygden för villabebyggelse. Det som nu behöver göras snarast är att koppla ihop bygdens besöksmål och attraktioner i en gemensam marknadsföring. För att få underlag till marknadsföring som riktar sig till presumtiva inflyttare behövs också en inventering av lediga tomter.

SYFTE
· att locka ännu fler besökare till Vendelbygden, vilket ger nya och bevarade försörjningsmöjligheter
· att väcka intresse för Vendelbygdens kvaliteter som boendemiljö och tydliggöra konkreta möjligheter till inflyttning
· att stimulera de privata entreprenörerna i bygden att våga satsa på produkter som riktar sig speciellt till besökarna

MÅLGRUPPER
· Besökare till Vendelbygden
· Presumtiva inflyttare till Vendelbygden
· Företagare, föreningar och boende i Vendelbygden

VERKSAMHETER
· Förbättring och uppdatering av hemsidan
· Framställning av kalendarium – en enklare trycksak där bygdens alla arrangemang finns beskrivna
· Framställning och uppsättning av evenemangsskyltar
· Framställning och uppsättning av orienteringstavlor
· Tomtinventering – enkät till samtliga Vendelbor
· Annonsering i dagspress och annonsblad
· Bussturer för hugade tomtspekulanter
· Framställning av trycksak om Vendelbygden
· Fortsatt nätverksbyggande och utveckling av idéer
· Möten och resor

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-06-03:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att främja en fortsatt utveckling av besöksnäringen, som har stor potential i Vendelbygden. Verksamheten i projektet utgår från och anknyter på ett tydligt sätt till de resultat som hittills uppnåtts i pågående förstudie. Effekter av projektet kan förväntas såväl i form av ökad inflyttning av permanentboende som i form av stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  291 998 kr

Totalt använda resurser i projektet:   365 235 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,0 MB)

Kontaktpersoner:

Stefan Wårdsäter,  018-33 73 33,  073-042 80 50,  kalles.temateater@swipnet.se

 

Lars Carlberg,  018-33 71 72, 070-699 02 16,  larca@telia.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 328 kB)

 

 

Förstudie om ökad tillgänglighet till Vendelsjön

Dnr:   53

Jnr:  2010-426

Projektägare:  Samverkan i Vendelbygden, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2010-01-21 – 2011-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Vendelsjön ligger 35 km norr om Uppsala i den riksintressanta kulturmiljön i Vendel. Sjön är en av Upplands mest betydelsefulla fågelsjöar, tillsammans med omgivande våtmarker utpekat som riksintresse för naturvården. Vendelsjön besöks av ett stort antal personer varje år, varav de flesta från Uppsala eller stockholmstrakten. Sedan mitten av 1990-talet har ett flertal insatser gjorts för att göra sjön mer attraktiv för såväl fåglar som besökare. Sjön har dock få nerfartsvägar, parkeringsmöjligheter, rastplatser bryggor och liknande som gör den tillgänglig för besökaren.

SYFTE
Förstudiens syfte är att ge en överblick och en samlad inventering av behov och önskemål samt en realistisk förankrad utvecklingsplan hur man skulle kunna uppnå en bättre fysisk tillgänglighet till sjön, förbättrat serviceutbud för besökarna samt även en ökad tillgänglighet till områdets historia, natur och kultur.

MÅL
Förstudien kommer att ta fram en katalog på hur tillgängligheten till Vendelsjön kan förbättras. Förslagen kommer att markägarförankras och kostnadsberäknas. Katalogen kommer att ligga till grund för en framtida, långsiktig utveckling av Vendelbygden och området kring sjön.

GENOMFÖRANDE
Förstudien består bland annat av
· Fältstudier av nuläget
· Kontakter med föreningar och andra intresserade som arbetar med de olika områdena
· Kontakter med befintliga eller blivande entreprenörer som kan erbjuda service och tjänster till besökare
· Inventering av önskvärda tillgänglighetsåtgärder
· Fältvandringar med inbjudna deltagare för diskussion om åtgärder
· Markägarkontakter för förankring och tillvaratagande av markägarnas idéer och perspektiv
· Ekonomiska beräkningar
· Marknadsundersökningar
· Underlagsinventering för information om natur och historia
· Ev. studiebesök i liknande områden i Mellansverige
· Förslag på ansvarsfördelning för framtida förvaltning av de olika förslagen

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22: Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har, genom att i bred samverkan söka lösningar på ett väl identifierat problem, goda förutsättningar att på längre sikt bidra till ökat entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter, särskilt inom besöksnäringen som har en stor potential i Vendelbygden.

Särskilt villkor från LAG:  LAG anser det viktigt att projektet, i den del av arbetet som handlar om utveckling av besöksnäringen, tar en tydlig utgångspunkt i affärsmässiga entreprenörer, samt att samverkan med Leaders övergripande projekt Turismsamverkan sker i frågor om produktutveckling och marknadsföring.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  248 016 kr

Totalt använda resurser i projektet:   296 475 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,7 MB)

Kontaktpersoner:

Pia Wårdsäter,  018-33 73 33,  070-517 60 20,  pia.wardsater@tierp.se

 

Lars Carlberg,  018-33 71 72, 070-699 02 16,  larca@telia.com

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 404 kB)

 

 

Fyra bruk - bussturism

Dnr:   59

Jnr:  2010-654

Projektägare:  Söderfors Hembygdsförening, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2010-02-04 – 2010-10-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
De fyra norduppländska järnbruken Karlholm, Strömsberg, Söderfors och Ullfors besöktes år 2009 av sammanlagt 6 700 turister. Varje ort har var för sig en stor potential som besöksmål. Tillsammans bildar de en helhet, som besöksmässigt torde kunna attrahera många gånger fler besökare. I samtliga orter bor förhållandevis många konsthantverkare och flexibla mikroföretagare. Representanter för kulturintressen på de fyra bruksorterna har mötts och beslutat samverka för att öka den turistiska attraktionskraften. I första hand är siktet inställt på gruppresande.

SYFTE
Projektets syften är att
· att fortsätta utveckla samarbetet mellan de fyra bruken inom turismnäringen,
· att öka dagsturismen med inriktning på kulturupplevelser i de fyra bruken,
· att bidra till bevarade och nya försörjningsmöjligheter genom att främja lokalt entreprenörskap inom turismnäringen,
· att locka till inflyttning genom de upplevelser som besökarna får vid dagsbesöken.

VERKSAMHET
· Fortsätta och fördjupa det påbörjade nätverksbyggandet och involvera lokala guider och andra lokala entreprenörer i arbetet.
· På varje ort utveckla ett eget halvdagsprogram, med möjlighet för researrangörer att paketera flera av dessa till heldagsarrangemang eller program med övernattning.
· Annonsera halv- och heldagsalternativen i Vallonbruk i Upplands bussresebroschyr 2010-2011.
· Ta fram och skicka ut ett reklamvykort med information om programmen.
· Utveckla en gemensam hemsida för marknadsföring av de fyra bruken.
· Tillsammans planera utveckling på längre sikt av flerdagsarrangemang med övernattning, cykelpaket, kanotpaddling i t.ex. Tämnarån samt båtfärder på Dalälven.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-05-24: LAG ser ett värde i att ett långsiktigt samarbete etableras mellan de fyra deltagande bruksorterna, i synnerhet med avseende på turismnäringen.

Särskilt villkor från LAG:  För att tillgodose behov av förtäring och logi skall i första hand befintliga entreprenörer anlitas.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   8 600 kr

Totalt använda resurser i projektet:   53 850 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,2 MB)

Kontaktperson:

Gunnar Tholander,  0293-307 49

Hemsida:

www.fyrabruk.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 367 kB)

 

 

Strömsberg kan mer

Dnr:   61

Jnr:  2010-2783

Projektägare:  Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2010-04-23 – 2011-12-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Riksintresset Strömsberg i Tierps kommun är idag Upplands enda kompletta järnbruk från vallonepoken. Ortens pittoreska miljö ger den en stor potential som besöksmål och inflyttningsort. De insatser som redan gjorts för att öka ortens attraktionskraft har resulterat i en kraftig ökning av antalet besökare och har även bidragit till inflyttning av främst barnfamiljer, där någon av parterna ibland är egna företagare. Samtliga tillgängliga lägenheter och hus är nu i princip bebodda, men mark finns avsatt för ny villabebyggelse. Ortens utvecklingsmöjligheter som besöksmål begränsas dock ännu av bristen på service för besökare.

Fortsatta insatser behöver göras för ytterligare stärka ortens attraktionskraft för besök och inflyttning, öka det lokala engagemanget i utvecklingsarbetet samt locka fler permanentboende och företag att etablera sig på orten.

SYFTE
Projektets syfte är att genom fortsatt utveckling av ortens miljö
· öka Strömsbergs dragningskraft på dagbesökare,
· attrahera till fortsatt inflyttning av främst yngre familjer,
· mobilisera fler Strömsbergsbor i utvecklingsarbetet,
· stärka bärkraften hos befintlig service,
· stimulera till inflyttning och nyetablering av företag, bland annat sådana som kan erbjuda servicetjänster.

VERKSAMHET
Det praktiska arbetet inom projektet innefattar bland annat:
· Investeringar i parken såsom utvidgning, markberedning, informationsskyltar, väg- och promenadunderhåll samt klippning av vegetationen i bruksdammen för att synliggöra Tämnaråns vattenspegel.
· Utveckling av ortens lek-, bad- och grillplatser.
· Upprustning av minigolfbana.
· Upprustning av miljön kring två källor i Strömsbergs grannskap.

Parallellt med detta bedrivs inom projektet fortsatt arbete med
· Planering av Strömsbergs långsiktiga utveckling.
· Lokal mobilisering och nätverksbyggande samt etablering av arbetsgrupper för olika delar av utvecklingsarbetet.
· Aktivt marknadsföringsarbete för att locka till besök och inflyttning till orten.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-05-24:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att stärka samarbete och lokal förankring av det fortsatta utvecklingsarbetet. På längre sikt kan projektet därmed förväntas bidra till en stärkt lokal ekonomi och en ökad inflyttning av permanentboende.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  96 332 kr

Totalt använda resurser i projektet:   231 170 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,2 MB)

Kontaktpersoner:

Eric Form,  0293-411 77,  070-693 07 98,  ssim@stromsbergsbruk.nu form.karlin@tele2.se

 

Anna Larsson,  0293-411 03,  070-538 07 53,  anna.larsson@utb.tierp.se

Hemsida:

www.stromsbergsbruk.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 469 kB)

 

 

Förstudie och projektering av marklägenheter för 60+ i Månkarbo

Dnr:   96

Jnr:  2011-5412

Projektägare:  Företagsklubben i Månkarbo, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2011-06-15 – 2013-08-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I Månkarbo bor många äldre i rymliga villor med stora trädgårdar, som vore lämpligare för barnfamiljer att bo i. Om det hade funnits lättskötta marklägenheter för de äldre att flytta till, skulle flera fastigheter kunna säljas till barnfamiljer. Detta skulle medföra inflyttning till gagn för näringsliv, skola, kommunikationer, föreningsliv m.m.

En intresseenkät om marklägenheter har genomförts av de tre pensionärsorganisationerna på orten. Som ett resultat av detta har 20 hushåll fyllt i en intresseanmälan om marklägenhet i Månkarbo. En hel del förberedelser och planeringsarbeten behöver nu genomföras innan ett konkret byggande kan komma till stånd. Företagsklubben i Månkarbo, ideell förening, har därför tagit initiativ till detta projekt.

SYFTE
Projektets övergripande syfte är att bidra till att det kan byggas ett flertal lättskötta marklägenheter för äldre centralt i Månkarbo.

MÅL
Projektets mål är att planerings- och förberedelsearbetet ska ha nått så långt under projekttiden, att upphandlingar därefter kan göras och byggnationer startas.

GENOMFÖRANDE
Projektarbetet omfattar planering och förberedelser, exempelvis att
· Ta fram planritningar med kostnadskalkyler
· Göra beräkning av ett miljövänligt och kostnadseffektivt uppvärmningssystem
· Genomföra ett stormöte där de intresserade får förhandsteckna sig
· Bidra till att det bildas ett fastighetsbolag som kan köpa tomtmark nära centrum
· Hålla en kontinuerlig dialog med Tierps kommun angående mark, detaljplan, VA, energi m.m. för bygglov
· Utarbeta anbudsunderlag
· Bidra till att det bildas en bostadsrättförening
· Undersöka finansieringsmöjligheter
· I övrigt hålla samman processen och underlätta kommunikation mellan alla inblandade

PROJEKTAVGRÄNSNING
Själva byggandet av husen ligger utanför projektet.
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-10-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till inflyttning av ett flertal permanentboende och därmed en betydande stärkning av den lokala ekonomin. Verksamheten har också ett påtagligt socialt värde, eftersom den öppnar möjligheter för äldre att kunna bo kvar på sin hemort.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   96 108 kr

Totalt använda resurser i projektet:   159 108 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,9 MB)

Kontaktperson:

Monica Sandström,  0293-511 61,  070-325 63 93,  monica@syltkrukan.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 317 kB)

 

 

Korthålsbana för ungdom och nybörjare

Dnr:   103

Jnr:  2011-7242

Projektägare:  Örbyhus Golfklubb, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2011-09-30 – 2012-11-15

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Örbyhus Golfklubb som etablerades 1990 bedriver en omfattande verksamhet inom golf för alla åldrar och kön. Klubben utbildar omkring 90 nybörjare varje år, varav ungefär hälften är barn och ungdomar. Ett samarbete har också inletts med närliggande skolor i kommunen, vilket ställer ökade krav på träningsmöjligheter. Nybörjare och spelare som av andra skäl har korta slaglängder skulle behöva bättre möjligheter att träna utanför den stora banan. Dessa behov skulle kunna tillgodoses genom att anlägga en övningsbana. En sådan skulle också öka traktens attraktivitet och bidra till ett ökat antal besökare till Örbyhusområdet.

Kring Örbyhus GK har det på senare år etablerats hotell- och vandrarhemsverksamhet. De utnyttjas inte bara i golfsammanhang utan i stor utsträckning även för privata festarrangemang, konferenser, kurser etc. Örbyhus Slott har regelbundna visningar och konserter och i Örbyhus tätort finns affärer hantverkare och service. Alla dessa verksamheter skulle gynnas av ett större antal besökare till bygden.

SYFTE
Syftet med projektet är att genom att anlägga en korthålsbana bidra till
· ökad attraktivitet för Örbyhus med omnejd
· ökat antal besökare
· nya och bevarade försörjningsmöjligheter
· stärkt lokal ekonomi

VERKSAMHET
Verksamheten i projektet är att i anslutning till den befintliga golfbanan anlägga en övningsbana med sex hål med greener och utslagsplatser anlagda med konstgräs.
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-12-05:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en ökning av antalet besökande till Örbyhus med omnejd och därmed nya försörjningsmöjligheter och en stärkt lokal ekonomi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   448 929 kr

Totalt använda resurser i projektet:   855 225 kr

Sammanfattning_Dnr_37_Marknadsforing_av_Vendelbygden_av_Vendelbygden_av_Vendelbygden_av_Vendelbygden_av_Vendelbygden_av_Vendelbygdenidth="137"> Hemsida:
Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,9 MB)

Kontaktperson:

Anders Nordwall,  018-51 15 60,  070-270 30 80,  anders.nordwall@bredband.net

Hemsida: www.orbyhusgolf.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 403 kB)

 

 

Strömsbergs Bruk kan ännu mer

Dnr:   110

Jnr:  2012-2184

Projektägare:  Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen, ideell förening

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2012-02-28 – 2014-05-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Inom ramen för två genomförda leaderprojekt har sedan år 2009 en betydande upprustning skett av den yttre miljön i Strömsberg. Samarbetsnätverk har bildats och kontakter har knutits. Orten har marknadsförts vid flera mässor och omvärldens intresse för orten har vuxit för såväl besök som bosättning. Antalet besök till Strömsberg har ökat successivt och uppgick under år 2011 till drygt 14 000. Intresset bland de boende på orten att aktivt medverka i förändringen har vuxit allt eftersom projekten framskridit och resultaten blivit tydliga. Samarbetskommittén och boende ser nu behov av att fullfölja och förstärka det påbörjade utvecklingsarbetet. Dessutom återstår vissa planerade åtgärder som inte kunnat genomföras under tidigare projekt.

SYFTE
Projektets syfte är att stimulera till ökat företagande och tryggade försörjningsmöjligheter, större inflyttning till bl.a. befintlig tomtmark, samt höjd livskvalitet för de boende genom att tillmötesgå deras och ett ökande antal besökares behov/önskemål om aktiviteter och möjlighet till rekreation på stället.

VERKSAMHET
Projektet utgör en tredje etapp i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Det praktiska arbetet inom projektet innefattar bland annat:
   · Fullföljande av påbörjad förkovring av Industriminnesparken
   · Ytterligare klippning av vegetationen i bruksdammen
   · Fullföljande av påbörjad upprustning av miljön kring två källor i Strömsbergs grannskap
   · Upprustning av minigolfbana och tillhörande kiosk
   · Förbättring av informationen i Besökscentrum
   · Lagning av ett läckande tak i Skogsbruksmuseum

Parallellt med detta bedrivs inom projektet fortsatt arbete med
   · Planering av Strömsbergs långsiktiga utveckling.
   · Mobilisering och förstärkning av lokala nätverk.
   · Aktivt marknadsföringsarbete för att locka till besök och inflyttning till orten, både lokalt och genom deltagande i 60plus-mässan i Uppsala. Inför mässan produceras en åttasidig kalenderfolder.
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-05-03:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att stärka en lokal utvecklingsprocess som på längre sikt kan förväntas bidra till inflyttning och nya försörjningsmöjligheter.

Särskilt villkor från LAG:   Utbyte av belysning vid motionsspår ingår inte i projektet.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   112 755 kr

Totalt använda resurser i projektet:   312 959 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,1 MB)

Kontaktperson:

Eric Form,  070-693 07 98, form.karlin@tele2.se

Hemsida:

www.stromsbergsbruk.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 475 kB)

 

 

Vändpunkten

Dnr:   141

Jnr:  2013-5067

Projektägare:  Idé och Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland

Kommun:  Tierps kommun

Projekttid:  2013-09-18 – 2014-12-20

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Karlholmsbruk befinner sig idag i en bekymmersam situation p.g.a. den konkurs som drabbat två av ortens större arbetsgivare vilket också fått konsekvenser för såväl Tierps kommun som regionen/länet. Totalt blev 117 personer varslade i augusti 2012. Flertalet intressenter har under åren lyft fram Karlsholmsbruks potential som framtida ort för turism, fritidsboende och rekreation, och att Karlholmsbruk bör utvecklas i den riktningen.

SYFTE
Att restaurera och utveckla den i grunden vackra och unika bruksmiljön i Karlholmsbruk, vilket man bedömer är en förutsättning för att Karlholmsbruk ska kunna ändra inriktning från industriort till en attraktiv ort för turist och besöksnäring.

MÅL
Att iordningställa och utveckla Karlholmsbruks historiska kärna genom att återställa dammen i ursprunglig form och skick samt att iordningsställa Kvarntorget för näringsverksamhet som är till gagn för och som gynnas av ökad turism.

Efter projektperiodens slut:
förväntar man sig att det finns förutsättningar för etablering av verksamheter inom turist- och besöksnäringen, att bruksmiljön med den centrala bruksdammen och Kvarntorget är restaurerade, utvecklade och redo att välkomna turister och besökare, att Karlholmsbruk är en attraktiv ort som har förutsättningar att locka fler fastboende
samt att Anders Högbergs projekteringsplaner för havsnära boende i Karlitområdet fått draghjälp av detta utvecklingsprojekt.

På sikt förväntar man sig att:
befolkningskurvan vänt uppåt p.g.a. att den lokala servicen utvecklats. Karlholmsbruk åter blivit vackert och pittoreskt och fått ett positivt rykte. Flertalet helårsarbeten och säsongsarbeten skapas p.g.a. av ökat befolkningsunderlag och ökad turism, hotell-/vandrarhem etableras i anslutning till Kvarntorget, vilket i inledningsskedet sysselsätter minst 2 personer, att ett bryggeri för "Karlholmsöl" startats och försäljning sker till lokala restauranger & krögare.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-09-20:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter genom att göra Karlholmsbruks historiska kärna mer attraktivt för besök och för etablering av näringsverksamhet, i synnerhet inom besöksnäringen.
LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   1 660 815 kr

Totalt använda resurser i projektet:   2 963 996 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,9 MB)

Kontaktpersoner:

Leif Bäckström,  0293-31 75 01, 070-326 02 05, leif.backstrom55@outlook.com

 

Per Arne Juhlin,  0294-51 25 00, 070-627 01 45, per-arne.juhlin@julle.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 476 kB)

 

 

Uppdaterad 2015-10-27, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se