Beviljade lokala projekt i Avesta kommun

 

11

Skate och inspiration

56

Dalarnas folkmusik - en del av världsmusiken

71 Multifunktionshall Sjövik - förstudie

73

Besöksmål Åsgarn - förstudie

113 Besöksmål Åsgarn 2012-2013 
133 Förstudie Fiber i By

 

Verksamhet i Avesta kommun bedrivs också inom projekten Lustfylld Mat (Säter, Hedemora och Avesta), Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  (Avesta, Heby, Sala och Sandviken) samt inom Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Avesta kommun

Dnr 11 Skate och inspiration  (pdf, 276 kB)
Dnr 56 Dalarnas folkmusik - en del av världsmusiken  (pdf, 331 kB)
Dnr 71 Multifunktionshall Sjövik - förstudie  (pdf, 394 kB)
Dnr 73 Besöksmål Åsgarn - förstudie  (pdf, 332 kB)
Dnr 113 Besöksmål Åsgarn 2012-2013  (pdf, 583 kB)
Dnr 133 Förstudie Fiber i By  (pdf, 375 kB)

 

 

Skate och inspiration

Dnr:   11

Jnr:  2009-788

Projektägare:  Dalarnas Vi Unga, ideell förening

Kommun:  Avesta kommun

Projekttid:  2009-02-12 – 2011-10-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

SYFTE
Att unga på landsbygden får förutsättningar att utveckla sitt skateboardåkande, men även att ta eget ansvar i skateverksamheten och grundlägga entreprenörskap.
Engagera fler tjejer genom specialkurser i en killdominerad spontanidrott.
Vill även nischa sig inom Skateboardturismen. Föreningen är grundad av ett gäng grabbar/killar som driver två företag Village Clothing & Meatslap Skateboard, som bekräftar att skateboard kan vara grund för företagande och entreprenörskap.

MÅL
Utbilda femtio unga i att arrangera skateboardtävlingar, konserter och andra kulturaktiviteter. Renovera skaterampen i Fors och återuppliva den i Horndal.
Fyra camps. Fyra nybörjarkurser exklusivt för tjejer. Genomföra åtta skateevents i landsbygdens maskinhallar.

Föreningen vill samarbeta med gymnasieklassen för Skateare för att dra nytta av dem i bygden. Det är ett ungdomsprojekt av ungdomar för ungdomar med visst vuxenstöd (vuxna skateare), men de vill köra som ett "fullstort" projekt då de faktiskt tror att det kan leda till arbetstillfällen. Uppfyller urvalskriterierna för ungdomsprojekt och även i vuxenprojekt med avseende på arbetstillfällen, stärkt lokal ekonomi och nya affärsmässiga produkter.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Projektet innebär en utveckling och tillvaratagande av många ungas engagemang inom en verksamhet de verkligen känner för, dvs. hög grad av underifrånperspektiv. Ett nytt och spännande område som mycket väl kan leda till nya entreprenörskap och arbetstillfällen genom bl.a. Skateboardturism och nya produkter.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  335 843 kr

Totalt använda resurser i projektet:   966 320 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 7,2 MB)

Kontaktpersoner:

Niklas Persson, 070-386 41 04, niklas.persson@abf.se

 

Kristina Ehrling, 0226-310 84, 070-385 99 95, kristina_ehrling@hotmail.com

 

Lovisa Svanström, 070-636 05 64, lovisa.svanstrom@sv.se

Hemsida:

skateboardfestivalen.blogg.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 276 kB)

 

 

Dalarnas folkmusik - en del av världsmusiken

Dnr:   56

Jnr:  2010-435

Projektägare:  Sjöviks folkhögskola, ideell förening

Kommun:  Avesta kommun

Projekttid:  2010-01-25 – 2011-11-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

- Spelning och danskvällar på bygdegårdar och på Sjöviks folkhögskola.
- Rädda gammal musik till unga. Överföring av folkmusik från Södra Dalarna till digitalt format, på DVD, men även texthäften och noter som görs tillgängliga för alla. Forskning genom intervjuer och inspelningar.
- Utbyte inom EU med folkmusiker i Portugal och Belgien. Lära ut svensk folkmusik och få i retur.
- Årlig "alla åldrar festival" med kör och folkmusik, folkmusikstämma där barnen är med (helt drogfritt)

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en ökad attraktionskraft genom att stärka Nedre Dalälvsområdets kulturprofil som ett högintressant område även med avseende på folkmusik. Projektet innehåller en hög grad av nytänkande och kan förväntas bidra till ökad integration, stärkt entreprenörskap inom kulturområdet samt även bevarande av försörjningsmöjligheter.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  155 990 kr

Totalt använda resurser i projektet:   432 548 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 5,4 MB)

Kontaktpersoner:

Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt, 0226-678 16, 070-242 21 22, kerstin.sonnback.sjovik@folkbildning.net

 

Lena Lönnqvist, 0226-678 01, 070-590 88 84, lena.lonnqvist@folkbildning.net

Hemsida:

www.sjovik.eu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 331 kB)

 

 

Multifunktionshall Sjövik - förstudie

Dnr:   71

Jnr:  2010-5917

Projektägare:  Sjöviks folkhögskola, ideell förening

Kommun:  Avesta kommun

Projekttid:  2010-09-13 – 2011-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Den s.k. Jubileumshallen vid Sjöviks Folkhögskola är en pampig byggnad med naturskönt läge. Den byggdes år 1936 och är godkänd för 250 personer. Hallen används idag främst av folkhögskolan men nyttjas också regelbundet av den kommunala grundskolan samt företag, organisationer och föreningar. På sommaren är den en viktig samlingslokal för sommarlägren.

Lokalen är dock idag sliten och inte ändamålsenlig för de behov skolan och bygden har. Byggnadens nyttjande begränsas av dålig tillgänglighet för personer med funktionshinder samt avsaknad av ändamålsenliga toaletter, kapprum och pentry. Kommunfullmäktige i Avesta har tidigare regelbundet haft möten i Jubileumshallen men har upphört med detta eftersom det saknas handikapptoalett.

Projektets vision är att Jubileumshallen genom en mindre tillbyggnad skulle kunna bli en tillgänglig lokal för hela bygden med plats för idrott, teater, konserter, mässor, möten och konferenser. För några år sedan hölls ett möte för att diskutera denna vision och intresset var stort.

SYFTE
Projektets syfte är att konkretisera en vision om en handikappanpassad multifunktionshall i Sjövik som en resurs för hela bygden – folkhögskolan, näring, föreningsliv och offentlighet.

MÅL
Projektets mål är ett komplett underlag för ombyggnad av Jubileumshallen i Sjövik med bland annat ritningar, kostnadsberäkning och förslag till finansiering.

GENOMFÖRANDE
Sjöviks folkhögskola kommer att tillsammans med bland annat representanter för skola, näringsliv och föreningsliv analysera behoven och ta fram underlag för ombyggnad. En viktig del av arbetet är studera möjligheterna till finansiering.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-10-07:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till att en mångsidigt användbar resurs kan byggas upp i Sjövik, vilket kan förväntas stärka den lokala ekonomin och främja lokalt samarbete.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  66 770 kr

Totalt använda resurser i projektet:   134 590 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 5,0 MB)

Kontaktpersoner:

Lena Lönnqvist, 0226-678 01, 070-590 88 84, lena.lonnqvist@folkbildning.net

 

Kenneth G Andersson, 0226-678 02,  kennethg.andersson@folkbildning.net

Hemsida:

www.sjovik.eu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 394 kB)

 

 

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Dnr:   73

Jnr:  2010-6986

Projektägare:  Folkärna norra Bygdegårdsförening, upa

Kommun:  Avesta kommun

Projekttid:  2009-09-28 – 2012-05-15

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

VERKSAMHETSOMRÅDE
Projektet genomförs i den cirka åtta kilometer långa Åsgarns dalgång, vilken sträcker sig från Fors samhälle och upp till Brattfors. Området ligger i både Avesta och Hedemora kommuner.

BAKGRUND
· I området finns ett växande lokalt näringsliv, med en serie nyetableringar som behöver lyftas fram, stöttas och samordnas för att skapa varaktighet och än fler arbetstillfällen.
· Området har ett stort antal dåligt kända, men sevärdheter av hög kvalité, som behöver lyftas fram till gagn för både boende och inresande.
· Sjön Åsgarn har höga kvaliteter, men är svår att nå.
· Det är brist på boende i dalgången. Vi vill undersöka möjligheterna till nybyggnation.

SYFTE
Projektets syfte är att
· skapa nya försörjningsmöjligheter i Åsgarns dalgång och säkra befintliga,
· utveckla det lokala näringslivet och skapa nätverk mellan näringsidkare,
· möjliggöra ökad inflyttning och om möjligt även nybyggnation,
· öka livskvaliteten för de boende.

VERKSAMHETER OCH MÅL
Projektets ambition är att genomföra följande åtgärder under år 2011:
1. Tre bra nerfarter skapas till sjön Åsgarn. Vid sjön ska det finnas brygga, ramp och vändplats för bil. Dessa ”sjönoder” skyltas från bilväg
2. Områdets sevärdheter skyltas upp. Texter skrivs, kartor och illustrationer görs och skyltarna kommer upp efter avtal med markägarna.
3. Områdets hemsida förbättras och förnyas. En modell hittas för hur detta ska ske löpande.
4. En undersökning görs om det går att bygga ihop banvallen med sjönoderna så att man på ett trafiksäkert sätt kan gå, cykla och rida runt sjön Åsgarn.
5. Vattenspegeln vid Åsgarns kvarn återskapas.
6. En utredning görs om det går att leda Garpenbergsån i den ursprungliga strömfåran.
7. En utredning görs om det går att förbättra skötseln av områdets naturreservat.
8. En utredning görs om det går att underlätta inflyttning till området genom att stycka av tomter runt sjön Åsgarn.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-11-30:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligeter genom utveckling av bl.a. besöksnäringen i Åsgarns dalgång. Därtill kan inflyttning gynnas genom framtagande av tomter för nybyggnation och andra åtgärder för att göra bygden mer attraktiv och marknadsförd.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   280 974 kr

Totalt använda resurser i projektet:   620 974 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,7 MB)

Kontaktpersoner:

Leif Öster,  0226-311 00,  070-555 81 55,  leif.oster@dalkarlshyttan.se

 

Karin Perers,  0226-310 84,  070-568 08 30,  karin@perers.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 332 kB)

 

 

Besöksmål Åsgarn 2012-2013

Dnr:   113

Jnr:  2012-2546

Projektägare:  Folkärna norra Bygdegårdsförening, upa

Kommun:  Avesta kommun

Projekttid:  2012-03-26 – 2014-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Åsgarns dalgång med rik natur- och kulturmiljö har goda förutsättningar att utgöra en plattform för att skapa nya arbetstillfällen, både genom turistiskt utbud och genom nybyggnation och inflyttning. Det arbete som påbörjats i ett tidigare leaderprojekt behöver nu fullföljas och vidareutvecklas.

SYFTE
Projektets syftar till att skapa och bevara arbetstillfällen i Åsgarns dalgång, utveckla det lokala näringslivet, möjliggöra inflyttning samt öka livskvaliteten för de boende.

VERKSAMHET
1. De tre nya nerfarterna till sjön Åsgarn skyltas upp och vägarnas ytskikt ses över. Rutiner för skötsel och drift skapas.
2. Området marknadsförs genom
   · utveckling av områdets hemsida på Internet,
   · skyltning,
   · folder om bl.a. kulturevenemang.
3. Barn- och ungdomsverksamhet ges en nystart.
4. Kulturverksamheten förstärks med nya evenemang.
5. Samverkan genomförs med Boliden för att bibehålla en god vattenkvalitet i Garpenbergsån.
6. Arbetet fortsätter
   · för att om möjligt återskapa vattenspegeln vid Åsgarns kvarn,
   · inom naturreservaten.
7. Förutsättningarna studeras för att
   · leda tillbaka Garpenbergsån till ursprungliga fåror,
   · utveckla fisket i samverkan med Åsgarn-Björsjö fiskevårdsförening,
   · att utveckla befintlig badplats vid Nickarvet,
   · att utveckla leder för att kanalisera skotertrafik, ridning, vandring och skidåkning, bl.a. genom att ta fram koncept för överenskommelse med markägare och koncept för skötsel av lederna,
   · att utveckla den gamla båthamnen.
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-05-03:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter i Åsgarnsbygden, i synnerhet inom besöksnäringen. Verksamheten i projektet utgår från en väl genomförd förstudie och har ett tydligt underifrånperspektiv och en stark lokal förankring.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   382 500 kr

Totalt använda resurser i projektet:   751 422 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,4 MB)

Kontaktpersoner:

Leif Öster,  0226-311 00,  070-555 81 55,  leif.oster@dalkarlshyttan.se

 

Karin Perers,  0226-310 84,  070-568 08 30,  karin@perers.se

Hemsida: www.asgarn.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 583 kB)

 

 

Förstudie Fiber i By

Dnr:   133

Jnr:  2013-2750

Projektägare:  By-Horndal Landsbygdsfiber ekonomisk förening

Kommun:  Avesta kommun

Projekttid:  2013-05-02 – 2014-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
By-Horndal Landsbygdsfiber Ekonomisk Förening har idag drygt 330 medlemmar i området, som är intresserade av att ansluta fibernät till sina fastigheter. De söker medel för att genomföra en förstudie inför uppbyggnad av äkta bredband via fiberoptisk kabel i By socken med omnejd. En ansökan om medel för själva dragningen av fiber har lämnats till Länsstyrelsen Dalarna.

GENOMFÖRANDE
Förstudien görs i samarbete med företaget byNet. Föreningen samlar in information om alla medlemmars fastighetsbeteckningar. Dessa ska byNet sedan använda för att bygga upp en nätstruktur ur bästa ekonomiska synvinkel. Föreningen kommer därefter att bearbeta detta nät ytterligare utifrån information om området, vilka markägare som berörs, hur markerna ser ut osv. Till slut sammanställer byNet återigen nätet och tar fram ett fullständigt och komplett underlag för hur en fiberutbyggnad kan läggas upp.

SYFTE
· Öka attraktiviteten och framtidstron i området och därmed möjliggöra återflyttning och inflyttning.
· Att fritidsboende ska tillbringa mer tid i bygden.
· Behålla servicenivån.
· Öka stoltheten över hembygden, vilket ger positiva signaler i kontakt med omvärlden.

MÅL
Målet med förstudien är att få fram mer exakta kostnader för kommande dragningar av nät. Målet med ett etablerat fiberoptiskt bredbandsnätverk i bruk är bl.a. att
· området blir mer attraktivt att bo och verka i,
· kvarboende, åter- och inflyttning stimuleras,
· underlaget för lokal service blir mer hållbart,
· fastigheterna i området ökar i värde,
· nyföretagande stimuleras,
· möjligheten att jobba effektivt hemifrån ökar. 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-05-29:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter samt ökad attraktivitet för inflyttning av permanentboende och företag genom att förbereda utbyggnad av fibernät i By och Horndal. LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   43 750 kr

Totalt använda resurser i projektet:   57 750 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,2 MB)

Kontaktpersoner:

Karl-Johan Petersson,  0226-420 44,  073-362 69 63,  kj.petersson@gmail.com

 

Therese Andersson,  0226-407 07,  073-327 20 09,  therese.andersson@kpmg.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 375 kB)

 

 

 

Uppdaterad 2015-04-21, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se