Beviljade lokala projekt i Gävle kommun

 

14

 Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

111

Utveckling i Hedesunda

 

Verksamhet i Gävle kommun bedrivs också inom Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Gävle kommun

Dnr 14 Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva  (pdf, 576 kB)

Dnr 111 Utveckling i Hedesunda  (pdf, 354 kB)

 

 

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Dnr:   14

Jnr:  2009-532

Projektägare:  Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening

Kommun:  Gävle kommun

Projekttid:  2008-11-11 – 2010-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Enligt en gammal sägen skulle det långt tillbaka ha funnits en silvergruva med en numer igenfylld öppning under en stor ek mitt i Hedesunda. Hösten 2003 påbörjades med stöd från LEADER+ Nedre Dalälven de första undersökningarna för att ta reda på om det fanns någon sanning bakom sägnen. En igenlagd gruvöppning påträffades då faktiskt under den utpekade eken. Dateringar har visat att brytning har pågått från medeltidens tidigare del, troligen från början av 1200-talet, och in på 1800-talet. Ett omfattande tömningsarbete har pågått i intervaller alltsedan våren 2005 med ett stort lokalt intresse och engagemang. En mindre ort påträffades år 2005. Utgrävningen har nu kommit till ca 20 meters djup i hålet och ännu vet ingen hur djup gruvan är och hur många ytterligare orter som finns. En utförd markradarundersökning tyder på, att det i de centrala delarna av Hedesunda kan finnas fler öppningar och gångar. Parallellt med fortsatta undersökningar finns ett behov av att utveckla platsen som besöksmål och att främja entreprenörskap kring gruvan.

MÅL
1) att få en ökad turism i området
2) att erbjuda turismen kulturhistoriska upplevelser utöver det vanliga
3) att utveckla hantverksverksprodukter med anknytning till gruvan
4) att öka det kvinnliga företagandet inom fältet kulturturism
5) att bidra till nya försörjningsmöjligheter
6) att utveckla det lokala kulturarvet
7) att öka kunskapen om traktens bergshistoria

VERKSAMHETER
1) Fortsätta undersökningen av Brunns Silvergruvas djupare och inre delar och söka svar på frågorna
    a) Hur djup är gruvan?
    b) Hur många och långa orter finns det som sammanbinder gruvans olika delar?
2) Göra ett nytt försök att datera hela brytningen
3) Uppdatera utställning, hemsida och övrigt informationsmaterial
4) Göra en turistisk plan för hur gruvan kan nyttjas för att ge nya försörjningsmöjligheter
5) Stimulera framtagande och marknadsföring av hantverksprodukter med anknytning till gruvan
6) Anordna föreläsningar och studiecirklar

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Tack vare en stark lokal förankring har projektet goda förutsättningar att bidra till stärkt lokal identitet och en lokal utveckling i Hedesunda, som på sikt kan ge nya och bevarade försörjningsmöjligheter.

Särskilt villkor från LAG:  Kopior på erforderliga tillstånd ska skickas in till Leaderkontoret så snart de erhållits och senast vid ansökan om slututbetalning.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   80 600

Totalt använda resurser i projektet:   241 472 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten (pdf, 2.2 MB)

Kontaktpersoner:

Elise Hovanta, 0291-700 28, 070-399 17 12,  info@stigfinnaren.nu

 

Owe Lindholm,  info@brunnssilvergruva.se

Hemsida:

www.brunnssilvergruva.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 576 kB)

 

 

Utveckling i Hedesunda

Dnr:   111

Jnr:  2012-2277

Projektägare:  Hedesunda Företagarförening, ideell förening

Kommun:  Gävle kommun

Projekttid:  2011-12-01 – 2013-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Hedesunda med centrum ca 4 mil söder om Gävle centralort präglas av sin starka bysammanhållning och företagsanda. Orten har en förhållandevis hög servicenivå såväl avseende samhällsfunktioner som affärsverksamhet. Läget vid Dalälven erbjuder naturupplevelser och aktiviteter liksom möjligheter till naturnära boende och turism. Ön med Sandsnäs camping, restaurang och badstrand är ett välbesökt område, speciellt sommartid, då även festplatsen på Ön drar stora skaror till sina evenemang.

SYFTE
Projektets syfte är att bidra till en positiv utveckling av Hedesundabygden med avseende på företagande, permanentboende, turism, samhälls- och affärsservice.

VERKSAMHET
· Påverka genom kontakter och samarbete Gävle kommuns fortsatta planering och implementering av översiktsplanen, speciellt avseende förändringar av strandskyddet till förmån för attraktiva tomter.
· Inventera möjligheter och begränsningar i myndigheternas planer för området från ett underifrånperspektiv och i samarbete med Gävle kommuns näringslivsavdelning.
· Ta fram konkreta förslag avseende markanvändning för nya bostäder och företagsetableringar, speciellt för
      - Villatomter i attraktiva lägen
      - Företags- och industritomter
      - Fritidsbebyggelse i attraktiva lägen
· Utveckla turismen avseende:
      - Turistattraktioner
      - Övernattningsmöjligheter
      - Båtliv och fiske
      - Kultur- och nöjesliv
      - Cykelleder
· Utveckla centralortens attraktivitet genom att försköna några platser, som:
      - Rondellen vid ICA
      - Torget vid Handelsbanken
      - Gruvplatsen vid GNK
      - Vissa fasader längs huvudgatan
· Förbättra information och kännedom om området genom
      - Utveckling av ny hemsida
      - Skyltning
      - Media, telefoni
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-05-03:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att stärka den lokala samverkan i Hedesundabygden, i synnerhet mellan företagen.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   204 806 kr

Totalt använda resurser i projektet:    463 129 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten (pdf, 17.9 MB)

Kontaktperson:

Axel Dahlberg,  026-65 25 50,  070-655 87 70,  axel.dahlberg@ypab.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 354 kB)

 

 

 

Uppdaterad 2014-10-09, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se