Leader Nedre Dalälven har ny hemsida

 

www.leadernedredalalven.se

 

Den här sidan kommer att finnas kvar en tid, men ingen ny information läggs in efter december 2015.

 

Välkommen att besöka vår nya sida för aktuell information!

 

 
   
 

 

2015-11-27
Ansökan och kompletterad strategi inskickad
Nu är ansökan om att få starta leaderområde inskickat till Jordbruksverket tillsammans med den kompletterade strategin. Vi inväntar nu ett godkännande av strategin och ett startbesked från Jordbruksverket.

Strategi för Leader Nedre Dalälven 3   pdf (977 kB)

 

2015-09-01
Ny organisation, ny LAG och nya tag
En ny organisation, Leader Nedre Dalälven 3, är bildad. Trean i namnet står för den tredje perioden med leaderarbete i området.
Föreningsstämman hölls i Gysinge den 26 augusti. Där valdes bl.a. ny LAG (styrelse).

Se nya LAG här   pdf (23 kB)

 

2015-08-13

Vill ni vara med och påverka arbetet för landsbygdsutveckling i vårt område?

Ansök om medlemskap och få möjlighet att nominera en person att sitta med i LAG (styrelsen)! Men gör det nu, valberedningen har möte redan nästa vecka! Blanketter för ansökan finns i nyhetsbrevet för juni, som ni hittar uppe i högra hörnet på sidan.

 

2015-08-10

Föreningsstämma för Leader Nedre Dalälven 3 den 26 aug.

Kallelse med förslag till dagordning (pdf, 135 kB)  

 

2015-06-15

Förberedelser för fortsatt leaderarbete


Nu pågår förberedelserna för att så snart som möjligt kunna starta upp leaderarbetet i Nedre Dalälven igen.

Tidigaste startdatumet är av Jordbruksverket satt till den 17 september. Förhoppningen är att verksamheten i vårt område kan påbörjas under oktober månad. Projektansökningar kan då tas emot och beslut om dessa tas av LAG. Projektmedel till beviljade projekt kan dock inte betalas ut förrän efter årsskiftet.

Innan vår ansökan kan skickas in till Jordbruksverket om att få starta leaderområdet måste följande kompletteringar vara klara:
 

Den nya organisationen, Leader Nedre Dalälven 3, (trean i namnet står för den tredje perioden med Leader i området) ska vara bildad. Ordinarie föreningsstämma för Leader Nedre Dalälven 3 blir den 26 augusti.

Strategin ska vara kompletterad med bl.a. urvalskriterier och indikatorer. Urvalskriterierna ska även poängsättas för att underlätta LAG:s bedömning av projektansökningar.

Dessutom måste intyg om offentlig medfinansiering för kommande år vara klara för att skickas med ansökan.

 

2015-04-22

Fortsatt leaderarbete i Nedre Dalälven

 

Nedre Dalälven får möjligheten att arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden även under kommande programperiod. I veckan kom beskedet att vi är ett av 48 prioriterade områden i landet.


Nedre Dalälven har blivit prioriterade när det gäller samtliga tre fonder som fanns med i ansökan: landsbygdsfonden, sociala fonden och regionalfonden. I ett samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Hälsingebygden har man också prioriterats att arbeta med Fiskefonden.


Jordbruksverket fördelar 2 miljarder kronor till leaderområden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.


Jordbruksverket har prioriterat de områden där det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att skapa utveckling.


De områden som nu prioriterats ska komma in med kompletteringar av sina strategier och ansökan om att starta sina områden senast den 31 december 2015.


Läs mer i jordbruksverkets pressmeddelande om lokalt ledd utveckling Leader
 

Läs mer om vilka områden som prioriterats, rangordning och budget
 

2015-01-26

Strategi kompletterad

 

Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Nedre Dalälven kommande programperiod är nu kompletterad och inskickad till Jordbruksverket. 

 

Läs den här (kompletteringar markerade med gult)   pdf (962 kB)

 

 
 

 

Vad är Leader?


Leader – en metod för lokal utveckling
Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

 
     

Nyhetsbrev december  

 

 

Läs Leader Nedre Dalälvens nyhetsbrev här

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Registrera dig nedan!

 

Namn

E-postadress

Lämna följande fält tomt.
 

 

 

Utvärdering

 

Sammanfattade projekt-

 

uppföljningar av avslutade

 

projekt t.o.m. 2015-09-14

 

 

 

 

 
 
     
 

Länkar

 
   

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa ytterligare om Leader på SJV:s hemsida:

 

 

- Grundkunskap Leader

 

Leader Landsbygdsprogrammet

 
     

 

Swedenfishing.com

Leader Nedre Dalälven är medlem i det nationella Leaderprojektet Swedenfishing.com

 

 

 

 

 

Tidigare nyhetsbrev

 

Mars 2014

April 2014

 

Maj 2014

 

Sommar 2014

 

September 2014

 

Oktober 2014

 

December 2014

 

Februari 2015

 

April 2015

 

Juni 2015

 

Augusti 2015

 

 

 

Ansök om medlemsskap i Leader Nedre Dalälven 3

 

Blankett för ansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-21, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se