Beviljade lokala projekt i Säters kommun

 

36

Lokal biogassamverkan i Säterbygden

47

Landsbygdsutveckling Stora Skedvi 2010

62

Förstudie Dala Folk Art

79

Säter - en levande stad. Förstudie

80

Ljustern - en tillgång

104

Säter - en levande stad

123 Nybergets Fiber
126 Fiber till hemmet
139 Sveriges Toscana i Gamla Fabriken

 

Verksamhet i Säters kommun bedrivs också inom projekten Lustfylld Mat (Säter, Hedemora och Avesta) samt inom Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Säters kommun

Dnr 36 Lokal biogassamverkan i Säterbygden  (pdf, 375 kB)
Dnr 47 Landsbygdsutveckling Stora Skedvi 2010  (pdf, 511 kB)
Dnr 62 Dala FolkArt  (pdf, 395 kB)

Dnr 79 Säter - en levande stad. Förstudie (pdf, 405 kB)

Dnr 80 Ljustern - en tillgång  (pdf, 267 kB)
Dnr 104 Säter - en levande stad  (pdf, 477 kB)
Dnr 123 Nybergets Fiber  (pdf, 471 kB)
Dnr 126 Fiber till hemmet  (pdf, 193 kB)
Dnr 139 Sveriges Toscana i Gamla Fabriken  (pdf, 472 kB)

 

 

Lokal biogassamverkan i Säterbygden

Dnr:   36

Jnr:  2009-6032

Projektägare:  Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2009-09-14 – 2011-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
En satsning på biogas från jordbrukets företag ger ur klimatsynpunkt dubbel effekt. Dels minskar utsläppen av växthusgaser från jordbruket, dels ökar mängden förnyelsebar energi som kan ersätta fossilt bränsle. Biogas framställd av stallgödsel kan på så sätt minska växthusgaserna med 180% . I Säters kommun finns ett kluster av gårdar med stora djurbesättningar inom ett relativt begränsat område i trakten av Gustafs och St Skedvi. Det innebär goda möjligheter att genom samarbete åstadkomma en lokal biogasproduktion med gemensam förädling.

PROJEKTIDÉ OCH SYFTE
Det övergripande syftet med biogassatsningen i Säterbygden är
· att bilda ett stabilt nätverk av aktörer med biosubstrat som samarbetar kring en satsning på biogasproduktion och distribution i Säters kommun
· att påbörja kommersiell produktion av biogas
· att takt med ökande produktion även öka efterfrågan på producerad gas.

Satsningen har delats in i två projekt. Leaderprojektet ”Lokal biogassamverkan i Säterbygden” syftar till
· att skapa nätverk och samarbete
· att öka kunskapen och intresset för lokal biogasproduktion
· att ta fram principmodeller för samverkan mellan olika aktörer
· att påbörja arbetet med att skapa en efterfrågan genom att identifiera intressenter och påbörja samverkan med dessa.

Det andra projektet avser ”Lokal biogasproduktion i Säterbygden”. För detta söks annan finansiering.

MÅL
· Minst 40 personer har deltagit vid informations- och utbildningstillfällen om biogas
· Minst en studieresa har genomförts
· Minst en principmodeller har tagits fram för lämplig samverkan mellan producenter, distributörer och marknad
· Ett kluster av lantbruksföretag har bildats inom biogas
· En kartläggning har gjorts av biosubstrat och potentiella företag
· Minst ett samarbete har etablerats mellan privata och offentliga aktörer inom biogasområdet
· Minst tre kartläggningar har gjorts av marknader för försäljning av biogas
· Minst tre möjliga intressenter på marknaden har identifierats

Åtgärd:  Konkurrenskraft jord och skog (axel 1)

Motivering för bifall i LAG 2009-10-14:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en process som innebär nya och bevarade försörjningsmöjligheter samt även påtagliga miljövinster.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  174 757 kr

Totalt använda resurser i projektet:   357 110 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 7,9 MB)

Kontaktperson:

Henrik Axelsson, 026-24 59 94, henrik.axelsson@lrf.se

Hemsida:

www.lrf.se/Medlem/Regioner/Dalarna/Projekt/Biogas-i-Sater

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 375 kB)

 

 

Landsbygdsutveckling Stora Skedvi 2010

Dnr:   47

Jnr:  2009-6682

Projektägare:  Stora Skedvi Sockenråd & Framtidsgrupp, id. förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2009-10-19 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Framtidsgruppen i Stora Skedvi bedriver sedan många år ett lokalt arbete tillsammans med Säters kommun och övriga aktörer för att bevara och utveckla ortens servicefunktioner. Detta arbete behöver nu intensifieras och tillföras resurser inom ramen för ett Leaderprojekt.

SYFTE
Projektets syften är att
· Främja inflyttning till orten
· Ge möjligheter för äldre att bo kvar på orten
· Bevara och utveckla kommersiell och offentlig service
· Bidra till nya försörjningsmöjligheter och en stärkt lokal ekonomi

VERKSAMHET
Projektet består av fyra huvuddelar:
1) Seniorboende vid älven. Prästgården i Stora Skedvi håller på att säljas, men församlingen har på initiativ av Framtidsgruppen sparat en del av tomten för ett eventuellt framtida seniorboende. I projektet ingår att undersöka förutsättningarna för ett sådant boende: behov, utformning, byggalternativ, kostnadsberäkningar och samordningsmöjligheter.
2) Attraktivt boende vid älven till ”normalpris”. Framtidsgruppen har tagit fram ett preliminärt markförslag lämpligt för villabebyggelse där samtliga tomter har vattenväg ut i älven. I projektet ingår att tillsammans med kommunen göra klart med en planändring och i samråd med kommunen och markägare förbereda området för exploatering.
3) Allmänt arbete för en positiv utveckling av bygden. Inom projektet kommer olika initiativ att tas och ett flertal idéer att prövas för att lyfta fram bygdens möjligheter och undersöka samordningsvinster mellan olika verksamheter, både privata och offentliga.

4) Modell för innovativt samutnyttjande av lokaler. Undersökning av möjligheter som finns kring en samverkan för att tillgodose bygdens lokalbehov för näringslivet, föreningsverksamhet, seniorboende, förskola och skola.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-11-18:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till inflyttning av permanentboende, vilket i sin tur kan förväntas bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter, bibehållen samhällsservice och stärkt lokal ekonomi.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   366 538 kr

Totalt använda resurser i projektet:   561 173 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,1 MB)

Kontaktperson:

Bo Söderlund, 0225-400 10, 070-587 81 07, bo.soderlund@logica.com, sockenkontoret.skedvi@telia.com

Hemsida:

www.storaskedvi.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 511 kB)

 

 

Förstudie Dala Folk Art

Dnr:  62

Jnr:  2010-4132

Projektägare:  Dala FolkArt ekonomisk förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2010-04-26 – 2011-08-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Dala FolkArt är en nybildad ekonomisk förening av tre stycken professionella kulturföretagare i Södra Dalarna. De har på vart sitt håll närt samma önskan om att kunna sprida de svenska kulturtraditionerna och erbjuda sina tjänster och produkter till den amerikanska marknaden och då i första hand till svenskbygderna i USA. Dessutom krävs olika samarbeten med andra företag med kompletterande tjänster för att kunna erbjuda bra och hållbara koncept.

SYFTE
Syftet med förstudien är att
· Öka kunskapen om möjligheterna för professionella kulturarvsbärare från Södra Dalarna att kunna erbjuda sina produkter och tjänster på den amerikanska marknaden, i första hand till svenskbygderna i USA.
· Etablera samarbeten och bygga nätverk kring idén med andra företagare/ resurser/ evenemang med kompletterande tjänster och produkter för att kunna bidra till en positiv turismutveckling i Södra Dalarna.
· Bedöma idéns värde och genomförbarhet och ta fram metod, strategi och inriktning för en eventuell genomförandefas och hitta vägar för att finansiera en sådan satsning.

MÅL
Efter förstudiens slut ska deltagarna ha
· Erhållit kunskap om hur den amerikanska marknaden fungerar, vad amerikanerna förväntar sig av de produkter och tjänster man levererar och vilka förväntningar de har på besök till Sverige och Södra Dalarna.
· Fått en bild av vilket intresse det finns för de deltagande företagens produkter och tjänster i USA och hittat möjliga vägar/metoder att marknadsföra sig på.
· Tagit fram en gemensam webbplats och annat gemensamt marknadsföringsmaterial och kommit fram till förslag på hur man ska förhålla sig till de sociala medierna.
· Upprättat en ”bank” med adresser/sajter och tagit olika kontakter med personer och organisationer i USA.
· Undersökt förutsättningarna för samarbete med andra lokala företagare/ resurser/ evenemang vid besök av amerikaner i Södra Dalarna, samt utarbetat förslag på hur sådana samarbeten skulle kunna förverkligas.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-05-24:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda möjligheter att bidra till stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter inom turismnäringen genom att undersöka förutsättningar och metoder för marknadsföring av Södra Dalarnas folkliga kultur på den nordamerikanska marknaden.

Särskilt villkor från LAG:  Stödmedel från Leader Nedre Dalälven får inte användas för översättning av text som endast används på ett enskilt företags hemsida och vars nytta endast tillfaller detta företag.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  166 326 kr

Totalt använda resurser i projektet:   392 899 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 143 kB)

Kontaktperson:

Ann-Christine Östlund Bäckehag,  0243-24 43 06,  070-535 60 61,  ann-christine.o.backehag@hedemora.se

E-post till projektet:

dalafolkart@gmail.com

Hemsida: www.dalafolkart.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 395 kB)

 

 

Säter - en levande stad. Förstudie

Dnr:   79

Jnr:  2010-7660

Projektägare:  Södra Dalarnas Utveckling, ek. förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2010-11-01 – 2011-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Säters innerstad är lite av en oupptäckt pärla och en av få bevarade trästäder i Sverige. I dagsläget ser man tyvärr en nedåtgående spiral i handeln i Säters innerstad, samtidigt som det på regionalt plan pågår en upprustning inom detta område. Här står Säter inför en utmaning och bör därför undersöka olika utvecklingsmöjligheter för att skapa en levande stad med fokus på handel och evenemang.

SYFTE
Syftet med förstudien är att identifiera behov av åtgärder för att skapa en levande stad och ta reda på vad som ska prioriteras i en genomförandefas.

MÅL
Förstudiens mål är att
· undersöka vilka insatser som ska göras för att få fram det unika med trästaden,
· bilda ett nätverk som kan föra projektet vidare i en genomförandefas,
· göra vissa punktinsatser genom exempelvis mindre investeringar för att få skjuts på processen och synliggöra att arbetet är på gång.

GENOMFÖRANDE
Det är viktigt att få med aktörer från såväl privat som ideell och offentlig sektor i arbetet. Som huvudman för projektet står Södra Dalarnas Utveckling ek. förening. Svensk Handel i Säter (f.d. Köpmannaföreningen) är en av de drivande parterna i processen. Befintliga affärsinnehavare tillsammans med föreningar som driver arrangemang utgör ett viktigt nav i processen. Även Säters kommun är aktivt engagerad i arbetet. Fastighetsägare spelar också en viktig roll och kommer att bjudas in till deltagande i projektet.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-11-30:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och utgår från ett lokalt trepartnerskap där det lokala näringslivet spelar en aktiv och viktig roll. Genom att planera och förbereda kommande konkreta samverkansinsatser för att främja handeln i Säters innerstad har projektet goda förutsättningar att på längre sikt bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Samverkansvinster kan förväntas genom samarbete med leaderprojektet ”Ljustern – en tillgång”.

Särskilt villkor från LAG:  Förstudiens mål är enligt ansökan att ta fram väl förankrade förslag och planer på vad som i första hand bör göras i en kommande genomförandefas. I dessa förslag bör också ingå att reda ut vem som har ansvar för olika åtgärder, kostnader för dem och hur de kan finansieras.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  250 614 kr

Totalt använda resurser i projektet:   318 421 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,2 MB)

Kontaktpersoner:

Sofie Jutner,  070-25 888 42,  sofie@sduskonvik.se

 

Kjell Bergqvist,  0225-551 50,  kjell.bergqvist@kommun.sater.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 405 kB)

 

 

Ljustern - en tillgång

Dnr:   80

Jnr:  2010-7661

Projektägare:  Södra Dalarnas Utveckling, ek. förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2010-11-01 – 2014-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Projektet bygger direkt vidare på resultaten från en nyligen genomförd förstudie, tillkommen på ursprungligt initiativ från ett medborgarförslag och med finansiering från Södra Dalarnas Sparbank. En slutsats av förstudien är att sjön Ljustern med sitt stadsnära läge är en fantastisk resurs med stor utvecklingspotential. Ett starkt engagemang för utveckling av Ljustern med omgivningar har också visat sig hos privatpersoner, föreningar och företag liksom även på kommunalt håll. Under förstudien har resurser, aktörer och utvecklingsmöjligheter identifierats och ett flertal åtgärdsförslag har samlats in, granskats och sammanställts. Arbetsgrupper har bildats kring fem olika delprojekt av personer som är beredda att arbeta för att förverkliga de framkomna förslagen.

SYFTE
Projektets syfte är att genom nätverkande och samarbete verkställa åtgärder som framkommit i förstudien.

MÅL
Projektets mål är att skapa en attraktivare miljö runt Ljustern och därmed
· bidra tiny bevarade försörjningsmöjligheter,
· gynna nyetableringar av företag och entreprenörskap,
· ge bättre förutsättningar för inflyttning samt
· förbättra miljön för kommunens invånare.

GENOMFÖRANDE
I förstudien har olika idéer bearbetats och kartlagts. Resultatet är en projektmall för hur genomförandefasen kan se ut. Åtgärdsförslagen har delats in i fem olika grupper och varje del utgör ett delprojekt. Delprojekten drivs av var sin arbetsgrupp med personer som har särskild kompetens inom respektive område. Delprojekten är, med exempel på åtgärder:
1) Vägen runt sjön: Skylta, röja buskar, rusta vindskydd och grillplatser m.m.
2) Båtliv: Rusta båtramp och båthamn, fler bryggor, se över båtplatser m.m.
3) Fiske: Göra hemsida, utveckla fisketurism och fiskepaket, röja vass m.m.
4) Evenemang och aktiviteter: Nytt evenemang vid Ljustern, samlat kalendarium
5) Karta och resurser: Karta med alla sevärdheter, besöksmål, aktiviteter, logi och matställen

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-11-30:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter genom att stärka besöksnäringen i området runt Ljustern, som innefattar även Säters stadskärna. Samverkanseffekter kan därför även uppnås med projekt som i första hand har fokus på Trästaden.

Särskilt villkor från LAG: Huvudinriktningen bör vara att aktiviteter och paket som tas fram inom projektet ska drivas av entreprenörer.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   996 271 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 437 884 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,1 MB)

Kontaktpersoner:

Sofie Jutner,  070-25 888 42,  sofie@sduskonvik.se

 

Kjell Bergqvist,  0225-551 50,  kjell.bergqvist@kommun.sater.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 267 kB)

 

 

Säter - en levande stad

Dnr:   104

Jnr:  2011-7752

Projektägare:  Säters köpmannaförening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2011-11-07 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
En förstudie har genomförts under år 2011 med syfte att identifiera och prioritera åtgärder som kan göra Säter till en mer attraktiv och levande stad. Samarbetet mellan butiksinnehavare i innerstaden har stärkts och flera torgmarknader har genomförts med lyckat resultat. Enighet har nåtts om att den samverkan som inletts under förstudien behöver fortsätta och vidareutvecklas i ett nytt projekt med erfarenheterna från förstudien som grund.

SYFTE
Syftet med projektet är att göra innerstaden mer attraktiv och levande så att allt fler upptäcker, stannar och handlar i Säter.

VERKSAMHET
Projektet innefattar följande verksamheter:
· En officiell grupp ska arbeta med frågor angående centrumutveckling. Gruppen ska ha bred förankring över olika samhällssektorer och också fungera som styrgrupp för projektet.
· Nätverkandet mellan företagen ska fortsätta och förstärkas.
· En mötesplats ska skapas där medlemmar i Svensk Handel Säter och andra personer kan träffas och utveckla samarbetet i projektet. Inledningsvis kommer ett frukostmöte per månad kommer att hållas för att etablera en kontinuerlig dialog kring innerstadens utveckling.
· Arbetet med aktiviteter och event ska fortsätta.
· Ett samarbete inleds mellan olika parter för att göra innerstaden mer öppen och tillgänglig och bättre framhäva trästadens kulturhistoriska kvaliteter.
· En marknadsföringsstrategi utarbetas. Det är viktigt att arbeta med hur man lyfter Säter på bästa sätt genom marknadsföring, vilka kanaler som används idag och hur processen kan effektiviseras. En viktigt punkt är också att skapa en gemensam inramning/varumärke.
· Investeringar görs i skyltar och andra fysiska resurser.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2011-12-05:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter i Säters stadskärna genom nätverksbyggande och olika åtgärder som stärker ortens attraktivitet som handelsstad. Den verksamhet som planeras i projektet har sin utgångspunkt från en väl genomförd förstudie och kännetecknas av en tydlig lokal förankring där näringsidkarna har en ledande roll.

Särskilt villkor från LAG:  Projektledare ska godkännas av ordförande och verksamhetsledare enligt delegation.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   849 154 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 086 839 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 96 kB)
Kontaktpersoner: Jonas Lindgren,  070-672 16 76,  jonas@exposedesign.se
  Per Petersson,  070-264 08 77,  runes.optik@klarsynt.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 477 kB)

 

 

Nybergets Fiber

Dnr:   123

Jnr:  2012-6790

Projektägare:  Nybergets Fiber, ek. förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2012-10-26 – 2014-06-01

Projektstatus: Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Tillgång till bredband är en förutsättning för nutidens företagande. Dessutom förutsätter allt fler myndigheter att medborgarna kan kommunicera via IT, t.ex. Skatteverket, Jordbruksverket, CDB (djurhändelse), SCB, Försäkringskassan, kommunen m.fl.

SYFTE
Projektets syften är
   ·  att ge möjlighet för befintliga företagare att fortsätta sin verksamhet och för nya att etablera sig,
   ·  att bevara försörjningsmöjligheterna i Nyberget,
   ·  att skapa nya inkomstmöjligheter, exempelvis genom turism och försäljning av egna varor och produkter,
   ·  att ge möjligheter att arbeta hemifrån via uppkoppling mot sin arbetsgivare,
   ·  att ge ungdomar och äldre möjlighet att bedriva studier på distans,
   ·  att ge äldre möjlighet att bo kvar med hjälp av olika applikationer som IT-världen erbjuder,
   ·  att säkerställa möjligheterna att kommunicera även efter en eventuell nedmontering av telefonluftledning,
   ·  att göra Nyberget mer attraktivt för inflyttning av permanentboende och företag.

MÅL
Projektets mål är att inspirera tillräckligt många i Nyberget och Lövåsen så att det blir möjligt att gå vidare med finansiering och konkret genomförande med start under år 2013. På något längre sikt är målet att Nyberget ska ha tillgång till höghastighetsbredband under år 2014.

VERKSAMHET
Projektet är en förstudie för att utreda hur många i Nyberget som vill ha bredband via fiber till sig och vad en sådan satsning skulle kosta. I projektet ingår också att ta fram underlag för offertförfrågningar till entreprenörer m.m.

Åtgärd:  Konkurrenskraft jord och skog (axel 1)

Motivering för bifall i LAG 2012-12-05:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter, inte minst för ortens jordbruksföretagare, genom att ta fram underlag för utbyggnad av bredband.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   53 750 kr

Totalt använda resurser i projektet:   103 888 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 4,4 MB)
Kontaktperson: Mikael Lundin,  023-77 20 38,  070-618 79 69,  miklun@bredband.net
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 471 kB)

 

 

Fiber till hemmet

Dnr:   126

Jnr:  2013-244

Projektägare:  Bispergshyttans Fibernät ekonomisk förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2012-11-28 – 2014-02-28

Projektstatus: Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
Frågan om fiberkommunikation i Bispergshyttan med omnejd diskuterades vid ett antal sammankomster under 2011. En handfull personer utsågs att bilda en ekonomisk förening med syfte att verka för ett fibernät i bygden och för att försöka ta fram ett underlag för framförallt vilken kostnad det skulle innebära för varje hushåll. Arbetet i gruppen har pågått en tid och har nu utmynnat i möjligheter att ta fram ett relevant underlag för fibernät, som det går att ta beslut om för det enskilda hushållet.

GENOMFÖRANDE
· Bilda projektgrupp för det fortsatta arbetet med förprojektering.
· Fastställa kontaktytor och arbetsformer.
· Besluta om anslutnings- och markavtal.
· Bilda entreprenad- och administrationsgrupp.
· Upprätta preliminär tidplan.
· Ta in anbud för markentreprenör-, material- och installationskostnader.
· Sammanställa och dokumentera kostnader
· Ansöka om statsbidrag.

SYFTE
· Ge möjlighet för befintliga företag att stanna i området och att få nya att etableras.
· Öka möjligheten till distansarbete.
· Binäringar i form av webförsäljningar och webtjänster.
· Säkerställa kommunikationsvägarna för framtiden.
· Förenkla och öka möjligheter till distansstudier.
· Öka möjligheten för äldre att bo kvar i sin hemtrakt med hjälp av IT-hjälpmedel.

MÅL
Projektgruppen ska kunna redovisa boende i området vilken preliminär kostnad anläggandet av ett fibernät blir för varje hushåll samt var och hur en anläggning kan placeras i bygden.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-02-19:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter samt ökad attraktivitet för inflyttning av permanentboende och företag genom att förbereda utbyggnad av fibernät i Bispbergshyttan.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   49 988 kr

Totalt använda resurser i projektet:  130 929 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,5 MB)
Kontaktpersoner: Thomas Jonsson,  070-532 24 70,  thomas@mukonsult.com
  Tomas Dimgård,  0225-403 88,  mistfarm@gmail.com
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 193 kB)

 

 

Sveriges Toscana i Gamla Fabriken

Dnr:   139

Jnr:  2013-4745

Projektägare:  Stora Skedvi - Sveriges Toscana och Dalarnas gourmetiska mittpunkt, ekonomisk förening

Kommun:  Säters kommun

Projekttid:  2013-08-29 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

BAKGRUND
I midsommarveckan innevarande år stängdes fabriken "Vika Bröd" och 31 anställda miste sina jobb. Fabriken bär på en 90-årig tradition av matkultur och hantverk och varumärket Vika Bröd är känt i hela landet. Fabriken har fram tills nu utgjort en stor del av hjärtat i Säters kommun och Stora Skedvi, där gröna näringar, mathantverk och livsmedelsproduktion har ett mycket starkt fäste. Ett matkulturcentrum på denna plats skulle kunna bli ett attraktivt resmål och gynna besöksnäringen, samtidigt som lönsamhet stärks och nya arbetstillfällen skapas.

GENOMFÖRANDE
Projektets roll kommer till stor del att handla om att identifiera passande verksamheter och goda exempel, samt stötta de nya entreprenörerna i uppstarten så att bästa tänkbara samverkanseffekter uppnås. Man behöver se över hur lokalerna ska iordningställas på bästa sätt och samtidigt nätverka lokalt. På sikt hoppas man kunna ha 7-8 entreprenörsdrivna verksamheter i lokalerna.

SYFTE
Projektets övergripande syfte är att förvalta matkulturarvet i Gamla Fabriken och skapa möjligheter för nyetableringar inom matproduktion genom ett centrum för lokalt mathantverk i dessa lokaler. Tillsammans skulle en handfull olika företag besitta styrkor och fördelar som en ensam aktör har svårt att hitta. Härigenom skulle dessutom lönsamheten hos de ingående företagen stärkas avsevärt och Stora Skedvi fortsätta stärka sin position som ett fäste för gröna näringar och lokal mat.


MÅL
Att vid årsskiftet 2014-2015 år ha skapat ett tiotal nya arbetstillfällen och etablerat minst fyra nya företag (bageri, charklokal, restaurang och provkök) i Stora Skedvi och kunna erbjuda ett för regionen ett mycket attraktivt besöksmål. Sett till en treårsperiod är målet totalt 31 nya arbetstillfällen, åtta nya företag (ovanstående plus mejeri, mikrobryggeri, glasstillverkning och konferens/kursverksamhet) och att besöksmålet ska vara känt nationellt och internationellt.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-09-04:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att främja företagande inom lokalt mathantverk i Stora Skedvibygden. LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   913 500 kr

Totalt använda resurser i projektet:  1 683 218 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,9 MB)
Kontaktpersoner: Anders Åkerberg,  070-223 05 44,  anders@prioleva.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 472 kB)

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-10-27, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se