Beviljade lokala projekt i Sala kommun

 

3

 Hållbara bygder – vår framtid

23

 Musikteaterverkstan MTV

25

 KLUNK (Visit Svartådalen natur- och
 kulturturism)

40

 Livet på landet i Möklinta

43  Bo i Svartådalen, BiS

44

 Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

49

 Förstudie: Kreativa lantbrukare

54

 Ungdomsutveckling i Jugansbo

114

 Byfiber Ranstaby

130  Projektering av fiberbredband till Vrenninge byar
135  Förgasning i Svartådalen
138  Förstudie "Bygdens Hus"

 

Verksamhet i Sala kommun bedrivs också inom projektet Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  (Avesta, Heby, Sala och Sandviken) samt inom Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Sala kommun

Dnr 3 Hållbara bygder - vår framtid  (pdf, 315 kB)
Dnr 23 Musikteaterverkstan MTV  (pdf, 371 kB)
Dnr 25 KLUNK  (pdf, 391 kB)
Dnr 40 Livet på landet i Möklinta  (pdf, 446 kB)
Dnr 43 Bo i Svartådalen  (pdf, 514 kB)

Dnr 44 Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE  (pdf, 440 kB)

Dnr 49 Förstudie: Kreativa lantbrukare  (pdf, 340 kB)
Dnr 54 Ungdomsutveckling i Jugansbo  (pdf, 364 kB)
Dnr 114 Byfiber Ranstaby  (pdf, 380 kB)
Dnr 130 Projektering av fiberbredband till Vrenninge byar  (pdf, 558 kB)
Dnr 135 Förgasning i Svartådalen  (pdf, 472 kB)
Dnr 138 Förstudie "Bygdens Hus"  (pdf, 394 kB)

 

 

Hållbara bygder – vår framtid

Dnr:   3

Jnr:  2009-506

Projektägare:  Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2008-09-17 – 2009-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:  

Hållbarhet, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. En förstudie för att ta fram plan för genomförandeprojekt hållbara bygder.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2008-10-08:  Projektet har goda förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling i Svartådalen och överenstämmer synnerligen väl med utvecklingsplanens mål, inriktning och urvalskriterier.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  214 812 kr

Totalt använda resurser i projektet:   368 549 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 599 kB)

Kontaktpersoner:

Jan Forsmark, 0224-547 29, 070-743 18 47, j.forsmark@telia.com

 

Anitha Barrsäter, 0224-702 88, 070-736 36 82, anitha@fallangetorp.se

Hemsida:

www.svartadalen.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 315 kB)

 

 

Musikteaterverkstan, MTV

Dnr:   23

Jnr:  2009-812

Projektägare:  Västerfärnebo-Fläckebo församling

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2009-02-11 – 2012-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

Projektets syfte är att bereda möjligheter för bygdens ungdomar att utvecklas både konstnärligt, socialt och arbetsmässigt. Musikteaterverkstan ska bidra till att de får erfarenheter och kunskap i att arbeta målinriktat, samverka, hantera konflikter och ekonomi samt om olika yrkesroller på samma gång som man har kul. Odla talanger av olika slag såsom musikalitet, ledarskap, samverkan, framåtanda, kreativitet och ledarskap.

Projektets mål:
· att skapa en mötesplats för ungdomar men även mellan generationer
· att ungdomarna ska engagera sig i en kreativ process som leder fram till uppsatta mål
· att prova på entreprenörstänkandet under roliga och kreativa former
· att skapa en verksamhet och samverkan som kan leva vidare efter projektets slut
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Projektet har goda förutsättningar att ge ungdomar en rik och lärande fritid. Projektet är resultat av och bygger vidare på ett tidigare framgångsrikt projekt inom LEADER+ Nedre Dalälven (Med musiken som verktyg).

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  11 740 kr

Totalt använda resurser i projektet:  41 980 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,2 MB)

Kontaktpersoner:

Sara Ulander,  070-740 89 06, sarisulander@yahoo.se

  Gustav Enarsson,  073-034 88 30, hagstrom89@hotmail.com
 

Mikael Nordin,  0224-74 01 29, 070-579 98 28, mikael.nordin@svenskakyrkan.se

Hemsida:

www.kyrksam.net

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 371 kB)

 

 

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)

Dnr:   25

Jnr:  2009-813

Projektägare:  Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2008-11-10 – 2014-03-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

 

BAKGRUND
Under de senaste åren har Svartådalens bygdeutveckling, Sala Silvergruva och Sätra brunn var för sig gjort insatser för att utveckla sina respektive verksamheter. Inom Svartådalens bygdeutveckling har hittills fokus i första hand legat på att utveckla områdets infrastruktur. Jämsides har aktiviteter och entreprenörskap utvecklats. Flera av entreprenörerna är nu redo att påbörja ett bredare samarbete för att nå en större kundkrets. En förstudie har genomförts under 2008 och ett affärsnätverk för turism har bildats.

SYFTE
· att utveckla en affärsmässig organisation för Svartådalens entreprenörer som kan ingå i klustret
· att bilda ett kluster för samverkan mellan Svartådalen, Sätrabrunn och Sala Silvergruva
· att skapa grunden för säljstöd för Svartådalens entreprenörer
· att mobilisera bygden för en ökad hållbar turism
· att stimulera outvecklade verksamhetsområden t.ex. alternativa boendeformer
· att utveckla en hållbar infrastruktur avseende transporter
· att öka antalet certifierade besöksmål enligt idag etablerade kvalitetsmärken
· att öka exportmognaden för dem som känner sig redo

MÅLGRUPP
· Etablerade entreprenörer inom Svartådalen
· Nya och blivande entreprenörer inom Svartådalen
· Aktörer intresserade av att ingå i klustersamverkan
· Boende i bygden

VERKSAMHETER
· Framtagande av affärsplan
· Klusterbildning
· Hemsida med säljstöd
· Mobilisering av bygden
· Utvecklingsbehov inom identifierade områden
· Utveckling av miljövänliga transportlösningar
· Utbildning

PROJEKTAVGRÄNSNINGAR
I projektet ingår inte
· investeringen av licens för bokningsfunktionen
· marknadsföring av enskilda företag
· kostnader för utbildningar som enskilda entreprenörer väljer att genomgå för egen del

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en vidareutveckling av turismnäringen i Svartådalen som innebär stärkt entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  1 307 861 kr

Totalt använda resurser i projektet:   2 435 043 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,5 MB)

Kontaktpersoner:

Camilla Örnberg, 0224-67 78 52, 070-231 19 78, camilla@svartadalen.nu

 

Anitha Barrsäter, 0224-702 88, 070-736 36 82, anitha@fallangetorp.se

Hemsida:

www.svartadalen.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 391 kB)

 

 

Livet på landet i Möklinta

Dnr:   40

Jnr:  2009-5764

Projektägare:  Möklintagården, ideell förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2009-09-01 – 2012-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

 

BAKGRUND
Möklinta socken består av en omväxlande skog- och jordbruksbygd. Närheten till Dalälven och Färnebofjärdens Nationalpark erbjuder möjligheter till såväl fiske som andra naturupplevelser. Här finns goda möjligheter till utveckling av turismnäringen, till gagn för livskraften hos det lokala näringslivet.

SYFTE
Syftet är att
· utveckla landsbygdsturismen utifrån Möklintas egna förutsättningar och resurser,
· göra Möklinta mer tillgängligt och attraktivt för nya företag, fler boende och besökande,
· synliggöra och utöka det lokala näringslivet,
· ta vara på och utveckla engagemanget hos Möklintas föreningsliv, inkl. församlingarna,
· utveckla kontakterna med näraliggande orter exempelvis anslutande ridleder och aktiviteter som ansluter till Hovnäs färja,
· utveckla Möklinta som kvalitetsmärke för lokal mat, turism, hantverk och upplevelser genom att skapa en samordningsfunktion för marknadsföring samt utveckling av tjänster och produkter

MÅLGRUPP
Besökare och turister i alla åldrar från Sverige och utlandet

VERKSAMHETER
A. Turismaktiviteter
   1. Skapa rid- och vandringsleder samt återupplivande av gamla by- och kyrkvägar
   2. Boende, mat och turismaktiviteter
     · Inventering av företagare som vill starta eller utveckla sin verksamhet samt inventering av deras behov av stöd från projektet
     · Renovering av överloppsbyggnader med lägen som är strategiska ur turismsynvinkel
B. Marknadsföring av turismaktiviteter, samt socknens övriga resurser
   1. Inrättande av Bygdecenter
   2. Företagsmässa/företagsdag
   3. Marknadsföring via Internet, www.moklinta.se, inklusive vidareutveckling av webbplatsen
   4. Informationstavla och karta över Möklinta socken
C. Förankring av projektet bland Möklintas invånare
   1. Information via informationsblad, aktivitetskalender m.m.
   2. Evenemang

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-11-18:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har förutsättningar att stärka besöksnäringen i Möklinta och därmed bidra till nya försörjningsmöjligheter och ökat entreprenörskap.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   805 201 kr

Totalt använda resurser i projektet:    1 336 019 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,4 MB)

Kontaktperson:

Hannele Hedén, 0224-801 43, 0767-14 59 82,  Hannele@moklinta.se  alt. hanneleheden@moklinta.se

Hemsida:

www.moklinta.se och www.viimoklinta.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 446 kB)

 

 

Bo i Svartådalen, BiS

Dnr:   43

Jnr:  2009-5782

Projektägare:  Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2009-09-08 – 2013-02-28

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

 

BAKGRUND
I förstudien ”Hållbara bygder, vår framtid”, gruppen för service och konsumtion, framkom att boendet är A och O. Att lösa frågan om ett alternativt äldreboende är mycket angeläget. För att kunna satsa aktivt på att få folk att flytta till Svartådalen behöver det säkerställas att det finns någonstans att bo. Att få fram attraktiva tomter för nybyggnation runtom i bygden är viktigt. Bygden behöver också marknadsföras bättre både internt och externt.

SYFTE
Syftet med projektet är att få igång de processer som diskuterats i bygden under många år. Starta ett äldreboende, få fram flera byggbara tomter i attraktiva lägen och få igång både intern och extern marknadsföring av bygden för att öka inflyttningen och säkerställa underlaget för skolorna och för bibehållen eller utökad service i bygden

MÅLGRUPPER
· Befintliga och nya markägare och entreprenörer i bygden inom byggbranschen
· Boende i bygden från 15 år och uppåt
· Presumtiva inflyttare från Mälardalen

MÅL
· Ett underlag för alternativ till kommunens äldreboende i Västerfärnebo har tagits fram
· 20 nya tomter finns till salu eller delvis sålda under projektets gång
· 15 nya familjer har flyttat till Svartådalen
· 1200 besökare på öppna gårdar (nya Agroturismen)

VERKSAMHETER
· Arbete med frågan om alternativa äldreboenden. Ska resultera i en realistisk plan för genomförandet.
· Arbete med att få fram ett antal möjliga tomter i attraktiva lägen som är byggklara.
· Undersökning av alternativ med hållbara byggtekniker.
· Marknadsföring av boende i Svartådalen. Framtagande av ett välkomstpaket för nyinflyttade.
· Gårdsrundan eller öppen gård – en konkret marknadsföringsåtgärd som ska genomföras tillsammans med LRF.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-10-14:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar bidra till en ökad inflyttning till Svartådalen av permanentboende. Verksamheten i projektet utgår från och anknyter på ett tydligt sätt till genomförd förstudie.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   791 331 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 124 430 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 10.9 MB)

Kontaktpersoner:

Eric Henze, 0224-74 00 11, info@svartadalen.nu

 

Anitha Barrsäter, 0224-702 88, 070-736 36 82, anitha@fallangetorp.se

Hemsida:

www.svartadalen.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 514 kB)

 

 

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Dnr:   44

Jnr:  2009-5783

Projektägare:  Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2009-09-08 – 2013-02-28

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I förstudien ”Hållbara bygder, vår framtid” framkom att en viktig del i hållbarhetsarbetet är att minska den fossila energianvändningen på landsbygden. Det finns ett stort intresse och är angeläget att starta processer för att ställa om verksamheter som idag kräver fossil energi till att använda förnybar energi. Det är också en bra möjlighet att hitta nya produktionsområden för bygdens viktiga basnäring, jord och skog.

SYFTE
Syftet är att ställa om verksamheter som idag kräver fossil energi till att använda förnybar energi. Visionen med projektet är att Svartådalen ska bli fossiloberoende för uppvärmning och produktion och utgöra modell för övriga bygder inom Hållbara bygder och Transition Sweden.

MÅLGRUPPER
· Befintliga och nya entreprenörer i bygden från 20 år och uppåt
· Boende i bygden från 15 år och uppåt

MÅL
· 30 företag ska ha deltagit i studiecirkelverksamhet om omställning
· 3 verksamheter med minst en verksamhetsutövare inom jordbruk, turism och offentlig organisation ska ha ställt om till att bli fossiloberoende för uppvärmning/drift när projektet avslutats
· 1 projekt för energiproduktion har startats upp i egen regi där flera aktörer samverkar
· 20 privata hushåll har ställt om från fossil till förnybar "beviljade-2-3-kommuner.html?#137" för hushållens uppvärmning och elförsörjning
· 30 hushåll har genomfört energieffektiviserande åtgärder
· 10 hushåll har övergått till förnybara fordonsbränslen
· 5 hushåll ska efter projektet producera egen el
· Gemensamt för SUNE och Bo i Svartådalen ska ett företagsprogram vara genomfört under projekttiden med minst 5 deltagare från varje område

VERKSAMHETER
Projektet koncentreras till att ställa om tre huvudprocesser från fossil energi till förnybar energi; d.v.s. att bedriva:
· jordbruks och entreprenörsverksamhet
· turist- och besöksverksamhet
· offentlig verksamhet, t.ex. skolor och äldreboende

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2009-10-14:  Projektet överensstämmer synnerligen väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar bidra till en utveckling i Svartådalen som innebär såväl stora miljövinster som nya och bevarade försörjningsmöjligheter. Verksamheten i projektet utgår från och anknyter på ett tydligt sätt till en väl genomförd förstudie. Projektet innebär dessutom att Svartådalen med Sätrabrunn, genom sitt deltagande i nationella och internationella nätverk, får möjlighet att utvecklas till ett test- och modellområde för hållbar utveckling.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   740 931 kr

Totalt använda resurser i projektet:   888 766 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 14,5 MB)

Kontaktpersoner:

Eric Söderberg, 021-470 22 16, 070-457 68 22,  eric.soderberg@nestor.se

 

Anitha Barrsäter, 0224-702 88, 070-736 36 82, anitha@fallangetorp.se

Hemsida:

www.svartadalen.nu/index.php/load/project/8

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 440 kB)

 

 

Förstudie: Kreativa lantbrukare - Se möjligheterna med alla dessa hästar!

Dnr:   49

Jnr:  2009-7620

Projektägare:  Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2009-12-11 – 2011-02-28

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet: 

 

BAKGRUND
Hästturism är en viktig verksamhet som expanderat kraftigt under de senaste åren. De flesta hästturistföretag är små, men många vill växa. Turistnäringen med häst är liksom övriga turistnäringar på uppgång.

Företaget Stall Hammarhagen i Sala kommun är en toppmodern anläggning som kan erbjuda hästintresserade ett flertal olika tjänster. Här finns en möjlighet för andra aktörer att ta del av en redan lyckad satsning på landsbygden. Erfarenheterna härifrån kan användas som inspiration och förebild för den kreativa lantbrukaren som behöver ytterligare ben att stå på i sin verksamhet eller att ställa om till annan verksamhet än traditionellt jordbruk.

SYFTE
Genom en förstudie kan underlag tas fram med förslag på möjligheter till vad den kreativa lantbrukaren kan göra för att skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet. Att visa på insatser för att identifiera nya idéer och stimulera till en motivation att utveckla och öka lönsamheten i sitt företagande.

PROJEKTETS MÅL
· Bidra, stärka och tillvarata möjligheter till ökad lönsamhet på landsbygden
· Öka motivationen som därefter ska leda till handling
· Uppmuntra lantbrukare och landsbygdsföretagare med gårdar till ett marknadstänkande
· Uppnå ett ökat samarbete mellan redan etablerade företagare på landsbygden ger ett bra tillfälle till ökad förståelse och kunskap om att dra nytta av varandra

MÅLGRUPP
Alla som är etablerade på landsbygden ska kunna dra nytta av projektets resultat, såväl lantbrukare som övriga landsbygdsföretagare, liksom även de som står inför planering och nyetablering inom landsbygden. Projektverksamheten utgår från Sala kommun men har för avsikt att vända sig till hela Nedre Dalälvens område.

GENOMFÖRANDE
1. En research ska genomföras på projektets referensanläggning, Stallhammarhagen
2. Ovanstående research sammanställs i ett skriftligt underlag
3. Ett ”event” anordnas för intresserade i målgruppen, kommun, myndigheter, press m.m.
4. Ledning och coachning av intressenter

Åtgärd:  Konkurrenskraft jord och skog (axel 1)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till ökat entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter hos lantbrukare och andra landsbygdsföretagare.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   159 439 kr

Totalt använda resurser i projektet:   262 777 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3.7 MB)

Kontaktpersoner:

Ingela Hedström, 070-736 31 88,  ingela@stallhammarhagen.se

 

Annica Åkerblom, 0224-67 78 04 annica.akerblom@foretagarcentrum.se

Hemsida:

www.foretagarcentrum.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 340 kB)

 

 

Ungdomsutveckling i Jugansbo

Dnr:   54

Jnr:  2010-461

Projektägare:  Jugansbo bygdegårdsförening, ideell förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2010-01-24 – 2011-01-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

En grupp ungdomar som är medlemmar i bygdegårdsföreningen som vill utveckla ungdomsaktiviteterna i bygdegården. De ska köpa in film och ljudutrustning så de kan genomföra aktiviteter såsom filmvisningar, tv-spelsturneringar med bilspel, singstar eller dansmattor. Aktiviteter av ungdomar för ungdomar!


Projektets mål är:
* Köpa in filmutrustning med ljudanläggning
* Få igång fler aktiviteter som passar oss i bygdegården
* Få fler ungdomar aktiva med lockande aktiviteter
* Skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar på landet
* Få de vuxna i bygdegårdsföreningen att ge oss lite mer ansvar att sköta oss själva
* Ha roligt!

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och har en hög grad av underifrånperspektiv ”av ungdomar för ungdomar”. Projektet bidrar också till utveckling och tillvaratagande av ungas engagemang på landsbygden inom en verksamhet de verkligen känner för.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   49 717 kr

Totalt använda resurser i projektet:   91 467 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1.2 MB)

Kontaktperson:

Linnéa Seidel, 0224-127 79, 070-723 48 11,  info@linneasskafferi.se

Hemsida:

www.jugansbo.com/ungdomsprojekt

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 364 kB)

 

 

 

Byfiber Ranstaby

Dnr:   114

Jnr:  2012-4515

Projektägare:  Ransta fritidsförening, ideell förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2012-03-26 – 2013-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Förutsättningar för fiberanslutning på landsbygden mycket viktig för såväl företagande som boende. Eftersom inga kommersiella företag har för avsikt att etablera fiberanslutningar på landsbygden, har man skapat en modell som innebär att man undersöker möjligheten att lokala företagare eller föreningar i egen lokal regi genomför kanalisationsarbetet. I arbetet involveras en operatör som tar ställning till om det är ett praktiskt genomförbart projekt.

För att komma till dialogen med en operatör måste man ha en detaljerad redovisning om fastighetsantal som har intresse av anslutning. En noggrann kartbild över fastighetsbestånd samt orientering av fastighetsbestånden behöver tas fram. Även en kartbild över placering av kanalisationen ska tas fram. Där ska också finnas en preliminär avsiktsförklaring hos de fastighetsägare som berörs av kanalisationsarbetena.

För att kunna presentera detta måste man ha fastställt en kostnadsbild för anslutningsavgift men också en kostnadsbild för övriga kostnader som fastighetsägaren kommer att påföras för ett färdigställande inomhus.

SYFTE
Projektets syfte är att undersöka de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att genom eget kanalisationsarbete förbereda och förse bygden med fiberanslutning.

MÅLGRUPP
De drygt 120 fastighetsägare som kan tänkas beröras av en fiberutbyggnad till Ranstaby.

VERKSAMHET
Projektet innehåller tre steg:
1. Introduktion och presentation för berörda fastighetsägare
2. Kartering av läge och antal fastigheter inom området som kan anses vara möjliga att ansluta. Förprojektering samt beräkning och sammanställning av resultat.
3. Resultatredovisning för samtliga fastighetsägare som ingår i förprojekteringen.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-05-03:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter samt ökad inflyttning genom att ta fram underlag för en angelägen utbyggnad av bredband till Ranstaby.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   16 876 kr

Totalt använda resurser i projektet:   28 251 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1.4 MB)

Kontaktperson:

Hans Eriksson, 070-847 99 79,  h.m.e-son@swipnet.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 380 kB)

 

 

 

Projektering av fiberbredband till Vrenninge byar

Dnr:  130

Jnr:  2013-492

Projektägare:  Vrenninge byalag

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2013-01-28 – 2014-08-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

PROJEKTIDÈ
Vrenninge byalag söker stöd för projektering av fiberbredband till hushåll i Öster och Väster Vrenninge byar.

BAKGRUND
Möjligheten till internetuppkoppling i bygden idag är ADSL, via telejacket, av otillförlitlig karaktär. Öster och Väster Vrenninge byar har för stort avstånd mellan fastigheterna för att nätoperatörer ska vara intresserade av kommersiell utbyggnad. Sala kommun har ingen bredbrandsstrategi och det finns ännu inga medel avsatta i kommunens budget för detta ändamål. I byarna finns 37 fastboende hushåll. Hittills har 22 av dessa anmält intresse för fiberbredband.

SYFTE
Ge möjlighet för 37 hushåll med 72 personer och 17 företag att få snabbt och pålitligt bredband. Byarna domineras av kött- och spannmålsproduktion, hästuppfödning, skogsbruk och skogsentreprenadsverksamhet. För att dessa näringar ska kunna utvecklas och nya etableras är bra bredbandskommunikation en nödvändighet.

MÅL
Alla fastboende i Vrenninge byar, som så önskar, ska ha möjlighet till uppkoppling mot fiberbredband 2014. För att även ge möjlighet till senare anslutning ska brunnar iordningställas vid kortaste avstånd från tomt till nedgrävd kabel.

Åtgärd:  Konkurrenskraft jord och skog (axel 1)

Motivering för bifall i LAG 2013-02-19:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter, inte minst för ortens jordbruksföretagare, genom att ta fram underlag för utbyggnad av bredband.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   48 243 kr

Totalt använda resurser i projektet:   174 290 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 98 kB)

Kontaktpersoner:

Kent Edmundsson,  0224-74 51 32,  070-601 44 22,  kent.edmundsson@telia.com

  Roger Ogemar,  0224-74 51 61,  073-658 74 80,  ogis@telia.com
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 558 kB)

 

 

 

Förgasning i Svartådalen

Dnr:   135

Jnr:  2013-2892

Projektägare:  Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2013-05-07 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Svartådalens Bygdeutveckling har avslutat projektet Svartådalens UtsläppsNeutrala Energi, SUNE-projektet. Ett av resultaten i projektet blev ett mikroskaligt kraftvärmeverk med förgasningsteknik, som en grupp i en studiecirkel byggt. Efter SUNE-projektet har studiecirkeln fortsatt. Deltagarna arbetar för närvarande med teknik för inmatning av flis på ideell basis. Det gruppen hittills tagit fram kan ses som en experimentanläggning. Man vill nu utveckla ett koncept för mikroskalig förgasning (en anläggning som producerar både el och värme) för ett större hushåll på landsbygden.

GENOMFÖRANDE
Studiecirkel. Projektet bygger på praktiskt lärande (learning by doing) i en verkstad. Vidare läggs tid och resurser på studiebesök och resor till liknande projekt och/eller befintliga produkter. Deltagarna kan även delta på andra kurser eller arvodera en kursledare, t.ex. forskare från universitet.

SYFTE
Deltagarna ska lära sig mer om mikroskalig förgasning av bioenergi. De ska även erhålla kunskap om affärsutveckling, projektledning, standardisering (CE-märkning) m.m. i syfte att klara av att genomföra en framtida marknadsetablering.

MÅL
Målet är att på sikt ta fram en säljbar produkt som är godkänd enligt lagstiftning och internationella standarder. Till en början vill man utarbeta en prototyp, gärna på uppdrag av en kund. Budgeten för detta projekt kan inte resultera i en färdig prototyp, men ge en skjuts för att nå målet och utbilda deltagarna.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-05-29:  Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till kunskapsuppbyggnad och nätverksbyggande som på längre sikt kan ge nya intäktsmöjligheter, ökad självförsörjning och en stärkt lokal ekonomi. Det finns också i projektet en stor potential för framtida miljövinster genom ersättning av importerad fossilt bränsle med energi från lokalt producerat biomassa. Om projektet blir framgångsrikt, kan det dessutom utvecklas till ett besöksmål som lockar miljöteknikintresserade personer till Svartådalen och övriga Nedre Dalälvsområdet. LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på
landsbygden.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   275 565 kr

Totalt använda resurser i projektet:   531 503 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,9 MB)

Kontaktpersoner:

Eric Söderberg, 070-457 68 22, eric@nestor.se

 

Anitha Barrsäter, 0224-74 00 11, 070-736 36 82, anitha@fallangetorp.se

Hemsida:

www.svartadalen.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 472 kB)

 

 

Förstudie "Bygdens Hus"

Dnr:   138

Jnr:  2013-4585

Projektägare:  Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening

Kommun:  Sala kommun

Projekttid:  2013-08-25 – 2014-05-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening har under 11 års tid arbetat med bygden och området längs Svartån som ligger inom Västerfärnebo och Fläckebo socknar i Sala kommun. Genom att arbeta med attitydförändringar, infrastruktur och entreprenörskap har man öppnat upp och skapat tillgänglighet till området och dess natur och kulturvärden för besöksnäringen. Man har även arbetat med miljö och energifrågor och stimulans för att öka inflyttningen till bygden och för att bevara och utveckla servicefunktioner i bygden.

Den nästan tomma rejäla skolbyggnaden, som är en del av bygdens hjärta och för många en stark symbol för Västerfärnebo, har nu erbjudits bygden om man kan få fram en bärande idé för dess användning. Det finns ett uttalat behov av samlingslokaler och utrymmen för föreningar att hålla till på i bygden. Starka röster har framförts från bygden att man måste göra något så att kommunen inte river byggnaden.

GENOMFÖRANDE
Tillsätta en resurs som får uppdraget att titta på vilka förutsättningar som finns med själva byggnaden tillsammans med kommunen och lokala entreprenörer inom byggnadssektorn. Utifrån det sedan arbeta med att ta fram möjliga idéer och lösningar för etableringar av näringsliv, servicefunktioner och föreningsverksamhet i samverkan med bygdens folk. För att få inspiration och lära av andra som lyckats behöver man arrangera bra studiebesök.

SYFTE
Undersöka byggnadens förutsättningar.
Samla bygdens idéer.
Ta in erfarenheter från andra platser med liknande lösningar.
Arbeta fram ett förslag för att kunna ta över byggnaden.

MÅL
Få fram förutsättningar för att kunna överta byggnaden.
Hitta hållbara möjliga verksamheter som skulle kunna etableras i huset och bygden.
Skapa en strategi för fortsatt arbete.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-09-04:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och ökat entreprenörskap genom att undersöka förutsättningarna för att använda en för närvarande bristfälligt nyttjad byggnad som en resurs för bygdens utveckling. LAG bedömer att projektet/insatsen bidrar till att uppfylla landbygdsprogrammets mål för att främja diversifiering och förbättra livskvaliteten på landsbygden.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   241 391 kr

Totalt använda resurser i projektet:   329 539 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 4.7 MB)

Kontaktpersoner:

Agneta Svärd,  0224-230 73, 070-487 54 67, agneta.svard@ordna.nu

 

Anitha Barrsäter, 0224-74 00 11, 070-736 36 82, anitha@fallangetorp.se

Hemsida:

www.svartadalen.nu

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 394 kB)

 

 

 

Uppdaterad 2015-10-27,KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se