Beviljade lokala projekt i Älvkarleby kommun

 

16

 Förstudie Laxön

48

 Flottningsbåt i trä

 74  Förstudie - Marma Vision
109  Säg Ja lite oftare!
121  Efterfrågestyrt
136  Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

 

Verksamhet i Älvkarleby kommun bedrivs också i projektet  Matturism i Uppland (Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner) samt inom  Projekt som omfattar hela leaderområdet

 

Utvärdering

Sammanfattade projektuppföljningar av avslutade projekt i Älvkarleby kommun

Dnr 16 Förstudie Laxön  (pdf, 462 kB)

Dnr 48 Flottningsbåt i trä  (pdf, 322 kB)

Dnr 74 Förstudie - Marma Vision  (pdf, 240 kB)
Dnr 109 Säg Ja lite oftare!  (pdf, 519 kB)
Dnr 121 Efterfrågestyrt  (pdf, 526 kB)
Dnr 136 Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby  (pdf, 507 kB)

 

 

Förstudie Laxön

Dnr:   16

Jnr:  2009-814

Projektägare:  Laxöns Intresseförening, ideell förening

Kommun:  Älvkarleby kommun

Projekttid:  2009-02-03 – 2011-03-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Laxön är idag ett utflyktsmål med stor utvecklingspotential, möjligheterna till rekreation är goda både för turister och ortsbor. Det finns också många goda utvecklingsidéer inom t.ex. hantverk, miljö ekologi/kretsloppstänkande, turism, friskvård, boende/mat, teknik, musik och laxfiske. En förstudie görs för att kartlägga och konkretisera tänkbara kommande projekt.

SYFTE
- Öka marknadsföringen för att locka fler besökare till Laxön
- Får fler aktörer delaktiga i utvecklingen av Laxön
- Kartlägga vilka projekt som har störst utvecklingspotential
- Genom ökad samverkan kraftsamla kring några större projekt
- Utveckla nya aktiviteter som förlänger säsongen
- Planera och projektera kommande insatser inom framtidprojekten

VERKSAMHET
- Utveckla entreprenörskap och marknadsföringskompetens
- Se över förutsättningar för att locka fler barn/ungdomar till Laxön
- Se över arbetsprocesser och värderingsgrunder för att genom en gemensam grundsyn uppnå bättre resultat
- Delta, med egen verksamhet, i genomförandet av ”Älvkarlebyveckan”
- Genomföra träffar och studiebesök för att förstärka våra nätverk

Projektet genomförs i samverkan mellan företagare, föreningar, privatpersoner och Älvkarleby kommun. Inventering görs av befintliga verksamheter och framtagna idéer. Formulering av gemensamma mål och framtagning av en väl förankrad utvecklingsplan genomförs. För att klara dessa insatser behövs en arvoderad projektledare, som får i uppdrag att se över och konkretisera hur några tänkbara projekt kan genomföras i samverkan med olika grupperingar. I projektet ingår förstärkt marknadsföring av befintliga och nya verksamheter som ligger i linje med föreningens intentioner. I projektet ingår också kostnader i samband med genomförandet av evenemang utan inträde. Projektet omfattar inte kommersiell verksamhet eller genomförandet av evenemang där inträde tas.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2009-03-11:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en lokal utveckling i Älvkarleby som innebär ökat entreprenörskap, nya försörjningsmöjligheter och på sikt även miljövinster.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  170 204 kr

Totalt använda resurser i projektet:   339 341 kr

Slutrapport:

Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 79 kB)

Kontaktpersoner:

Torsten Hillbom,  026-823 54,  076-363 06 86,  torsten.hillbom@fcedu.alvkarleby.se

 

Gun Drage,  026-837 15,  070-682 78 56,  gun.drage@vattenfall.com

 

Mats Olsson,  070-589 75 60,  mats@villaharmoni.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 462 kB)

 

 

Flottningsbåt i trä

Dnr:   48

Jnr:  2010-48

Projektägare: Marmabygden Vision, sektion i Älvkarleby Hembygdsför, id.för.

Kommun:  Älvkarleby kommun

Projekttid:  2009-12-03 – 2012-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I ett tidigare projekt – Strandpromenaden efter Dalälven vid Marma – har byggts och iordningställt ett mindre flottningsmuseum med stor brygga och scenpaviljong. Trots begränsat öppethållande har museet årligen 1000 – 1500 besökare. Vid museet finns en flottningsbåt i original, en stålbåt med tändkulemotor. Båten har renoverats för passagerarutflykter på älven med upp till 12 passagerare. Till denna båt behövs en roddbåt, en följebåt i trä, s.k. släpbåt, 4,5 m lång. Båten byggs för två ändamål:
1) som följebåt att fungera som ”livbåt” vid passagerarutflykter
2) som ett fungerande musealt inslag i samlingarna

Båten ska vara en kopia av de båtar som flottarna själva byggde på platsen fram till 1950-talet. Dessa båtar är nu borta. Såvitt bekant finns inte heller några ritningar till dessa båtar. Älvkarleby hembygdsförening har dock en mycket välbyggd modell i skala 1:10 som båten kan återskapas efter. Vidare finns en träbåt i fullskala från ett skiljeställe uppströms i älven.

Båttypen är idag användbar som fritidsbåt vid utflykter, fiske etc. Lättrodd, säker och möjlig att förse med en mindre motor. Intresset för traditionella mindre träbåtar med funktionella användningar har ökat och en efterfrågan kan därför förväntas på nytillverkade båtar av denna typ.

SYFTE
Projektet har två syften:
1) Att tillverka en följebåt av traditionell modell, som kan användas vid passagerarutflykter på älven.
2) Att ta fram konstruktionsritningar för båttypen, som kan ligga till grund även för en framtida nytillverkning av båtar för försäljning.

Åtgärd:  Miljö och landskap (axel 2)

Motivering för bifall i LAG 2010-02-22:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och syftar till att komplettera tidigare insatser i Marma med en flottningsbåt i trä, som kan förväntas bli en värdefull resurs för pågående och kommande verksamhet inom turismnäringen. Det dokumentationsarbete som planeras i projektet kan även bilda utgångspunkt för en framtida tillverkning för försäljning av flottningsbåtar.

Särskilt villkor från LAG:   De konstruktionsritningar som tas fram inom projektet skall biläggas projektets slutrapport.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:  52 050 kr

Totalt använda resurser i projektet:   85 475 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 5,1 MB)

Kontaktpersoner:

Jarl Holmström,  026-61 31 37,  026-753 50,  erik.holmstrom@allpost.se

 

Tryggve Andersson,  026-750 45

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 322 kB)

 

 

Förstudie Marma Vision

Dnr:   74

Jnr:  2010-7201

Projektägare:  Marma Vision, ekonomisk förening

Kommun:  Älvkarleby kommun

Projekttid:  2010-11-02 – 2012-06-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Under arbetet med leaderprojekten ”Förstudie för nationella och internationella samarbeten” samt ”Förstudie logi” har det tydliggjorts att det finns en stor efterfrågan på bland annat gäddfiske i Sverige och att dessa fisketurister föredrar att övernatta i stugor med hög standard i strandnära lägen. Marma har goda förutsättningar att kunna erbjuda ett attraktivt gäddfiske och en stor utvecklingspotential för fisketurism. Ännu råder dock brist på lämpliga övernattningsstugor. Vidare skulle den yttre miljön med strandpromenad, bad, hamn m.m. behöva rustas upp för att bli mer attraktiv för besökande.

SYFTE
Förstudiens syfte är att ta reda på om det finns ett allmänt intresse av att göra stranden utanför Marma till ett attraktivt turismområde för gäddfiske, med en attraktiv strandpromenad, bad och rastplats, stugor för övernattning och en restaurang. Förstudien syftar också till att ta reda på om det finns förutsättningar att driva turismfaciliteterna på affärsmässig basis.

MÅL
Förstudiens mål är att ta fram ett beslutsunderlag som ger svar på om det finns förutsättningar att starta ett projekt som på sikt leder till driftsättning av ett attraktivt turismområde för fiske. Beslutsunderlaget skall vid förstudiens slut innehålla:
· Sammanställning av informations- och resultatspridning
· Affärsplan
· Ekonomiska förutsättningar
· Ritningar, tillstånd
· Slutrapport -> plan för genomförande

Långsiktiga mål är att öka antalet presumtiva gästnätter och att skapa nya försörjningsmöjligheter inom turismen.

MÅLGRUPP
Samtliga i och runt Marma; privatpersoner, lantbruk och andra företag samt även sommarboende, turister och förbipasserande. Exempel på intressenter är Marma Sportklubb, Marma Fiskevårdsförening, Fastighetsägareföreningen, NeDa, Älvkarelby kommun m. fl. Förstudien kommer att ha ett tydligt fokus på förankringsprocessen.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2010-11-30:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till en utveckling i Marmabygden som innebär ökat entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter, i synnerhet inom besöksnäringen.

Särskilt villkor från LAG:   Eventuella ritningar som tas fram inom projektet ska vara allmänt tillgängliga och kunna nyttjas av alla intresserade.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   40 990 kr

Totalt använda resurser i projektet:   40 990 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 1,8 MB)

Kontaktpersoner:

Ann-Cathrin Larsson, 018-33 71 03,  076-105 71 00,  ann-cathrinlarsson@tele2.se

 

Tonny Wikström,  0293-105 84,  073-18 18 717

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 240 kB)

 

 

Säg Ja lite oftare!

Dnr:   109

Jnr:  2012-2254

Projektägare:  Destination Älvkarleby, ideell förening

Kommun:  Älvkarleby kommun

Projekttid:  2012-02-21 – 2015-02-21

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
Älvkarleby, där älven möter havet, har en stor potential att utvecklas till en romantisk destination. Även kultur, historia och sägen stödjer den romantiska bilden som Älvkarleby kan förmedla. På orten finns flera företag och föreningar som vill och kan samverka kring turistkoncept. Det som saknas är en produktifiering och paketering av det som erbjuds. Likaså behövs ett gemensamt varumärkesparaply samt marknadsförings- och PR-strategi. Hotell, restauranger, hantverkare och frisksports-/friluftsaktörer har stora möjligheter att öka sin verksamhet – framförallt under lågsäsong – genom att sälja sig tillsammans.

SYFTE
Projektets syfte är att stärka Älvkarlebys position som turistmål genom samverkan av de företag, föreningar och personer/entreprenörer som finns i Älvkarleby.

MÅL
Projektet har två huvudmål:
   · Att bygga och marknadsföra Älvkarleby som en romantisk destination
   · Att främja nätverk och samarbeten mellan företag och organisationer
Projektets första delmål är att ta fram upplevelsepaket och marknadsföra dessa under ett gemensamt varumärke, samtidigt som de enskilda aktörerna kan jobba vidare där de är idag. Denna plattform ska ge kunden möjlighet att enkelt boka upplevelsen Romantiska Älvkarleby.

MÅLGRUPPER
Målgruppen för projektet är befintliga företag i Älvkarleby samt privatpersoner och entreprenörer som vill starta verksamhet i Älvkarleby.
Kundgrupper för projektet är
1. Par i medelåldern boende i Uppsala, Stockholm och Gävle som vill resa till en romantisk plats där det finns ett stort utbud av olika aktiviteter.
2. Par i Sverige men också från andra länder, t.ex. England och Holland, som vintertid vill få en exotisk och romantisk upplevelse i ett snötäckt Älvkarleby.
3. Par i Europa som vill resa till en romantisk plats och fira sin kärlek med släkt och vänner.
 

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-05-03:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya och bevarade försörjningsmöjligheter genom att stärka den lokala samverkan inom besöksnäringen.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   1 589 953 kr

Totalt använda resurser i projektet:   4 658 001 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner del 1 av slutrapporten  (pdf, 3,9 MB)
  Klicka här för att ladda ner del 2 av slutrapporten  (pdf, 5,7 MB)

Kontaktperson:

Sanna Rudling,  070-768 99 98,  sanna.rudling@romanticsweden.se

Hemsida: www.romanticsweden.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 519 kB)

 

 

Efterfrågestyrt

Dnr:   121

Jnr:  2012-6724

Projektägare:  Destination Älvkarleby, ideell förening

Kommun:  Älvkarleby kommun

Projekttid:  2012-10-24 – 2014-09-30

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

Projektet ska genom nätverk och teknik leda till fler arrangemang på landsbygden. På en mindre ort är det idag förenat med en stor ekonomisk risk att boka eller arrangera evenemang med hög profil. Efterfrågestyrt eliminerar den risken. Genom att skapa ett nätverk med teknikstöd för kultur- och nöjesintresserade på orten och låta lokala entreprenörer och arrangörer använda sig av det, bildas en gemensam kundbas som kan ge lokal täckning för fasta kostnader och bli en reseanledning till orten, vilket även gynnar besöksnäringen. Det kommer på längre sikt att förändra synen på landsbygden som en plats man behöver resa ifrån för att få tillgång till kultur och nöjen.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2012-12-05:  Projektet överensstämmer med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till nya försörjningsmöjligheter och stärkt lokal ekonomi genom att stärka besöksnäringen i Älvkarleby kommun.

Använda medel från Leader Nedre Dalälven:   283 638 kr

Totalt använda resurser i projektet:   600 113 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 3,2 MB)

Kontaktperson:

Catharina Östlund,  070-601 30 77,  Wilma@passionatewilma.se

Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 526 kB)

 

 

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Dnr:   136

Jnr:  2013-4579

Projektägare:  Destination Älvkarleby, ideell förening

Kommun:  Älvkarleby kommun

Projekttid:  2013-08-20 – 2014-12-31

Projektstatus:  Avslutat

Syfte / verksamhet:

BAKGRUND
I Älvkarleby finns idag över sjuttio olika föreningar och organisationer där engagerade människor utövar sitt intresse inom till exempel idrott, kultur, trädgård och hantverk. Det finns ca 400 företag registrerade i kommunen och till detta många i övrigt driftiga personer, som brinner för att utveckla sin hembygd. Kommunen har länets största arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år), som i juli 2013 uppgick till 31 %. Dessa ungdomar återfinns idag inte i de nätverk som engagerar sig för utveckling av bygden. De är däremot aktiva i många föreningar och engagerade i sina specifika intresseområden. Hos många av dessa föreningar med aktiva ungdomar och vuxna finns en stor möjlighet att utveckla sin hobby till en binäring genom samverkan med näringslivet.

SYFTE
Hitta och dra nytta av de krafter som finns för att utveckla bygden och göra den mer attraktiv. Ge nya försörjningsmöjligheter som långsiktigt har en positiv påverkan på besöksnäringen, företagsklimatet i kommunen samt ortens besöksmål och därmed även boendemiljön. För att åstadkomma detta krävs ett nätverkssamarbete med stor bredd.

MÅL
Förhoppningen är att efter projektets slut ha breddat det nätverk av engagerade företagare och privatpersoner, som vill verka för en bättre plats att flytta till, driva verksamhet på samt växa upp och leva i. En grund ska vara lagd för att underlätta nya försörjningsmöjligheter med utgångspunkt i hobby som binäring. Några av dessa näringar ska vid projektets slut vara mogna att marknadsföras. Möjligheten till naturupplevelser i området ska ha blivit större genom att ha tillgängliggjort platser genom röjda stigar, nya tjänster, karta/appar. Projektet ska ha etablerat en gemensam syn på värdskap genom att ha låtit privatpersoner, företagare och politiker delta i workshops.
På lång sikt ska projektet bidra till ett ökat antal gästnätter, ett större aktivitetsutbud, en kompetenshöjning i service samt ökad inflyttning, till följd av ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.

Åtgärd:  Livskvalitet och diversifiering (axel 3)

Motivering för bifall i LAG 2013-09-04:  Projektet överensstämmer väl med utvecklingsplanen och dess urvalskriterier och har goda förutsättningar att bidra till ökat entreprenörskap och nya försörjningsmöjligheter med utgångspunkt från nätverksbyggande och sektorsövergripande samarbete.

Använda stödmedel från Leader Nedre Dalälven:   414 192 kr

Totalt använda resurser i projektet:   1 027 970 kr

Slutrapport: Klicka här för att ladda ner slutrapporten  (pdf, 2,9 MB)

Kontaktperson:

Sanna Rudling,  070-768 99 98,  sanna.rudling@romanticsweden.se

Hemsida: www.älvkarlebyandan.se
Projektuppföljning: Klicka här för att ladda ner sammanfattning av utvärdering  (pdf, 507 kB)

 

 

Uppdaterad 2015-09-03, KA

 

Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se